Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4578. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4579. Odlok o pomilostitvi obtožencev in obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 1998
4580. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4581. Uredba o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo glavne ceste G 10 (M10) na odseku Depala vas-Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana
4582. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
4583. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
4584. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
4585. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 1999
4586. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
4587. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

MINISTRSTVA

4588. Odredba o spremembi odredbe o pošiljanju obvestila o spremembi cen
4589. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi nacionalnega dodatka k evropski farmakopeji
4590. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje izdaje Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Third Edition)
4591. Sklep o veljavnosti drugega dodatka k tretji izdaji Evropske farmakopeje
4592. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih invalidov
4593. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju žrtev vojnega nasilja
4594. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

USTAVNO SODIŠČE

4595. Odločba o oceni ustavnosti 3. člena odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju Občine Grosuplje, ni v neskladju z ustavo in zakonom
4596. Odločba o odločitvi o sporu glede pristojnosti med upravno enoto in sodiščem

BANKA SLOVENIJE

4597. Sklep o dopolnitvi sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije
4598. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank
4599. Sklep o dopolnitvi sklepa o kontroli poslovanja bank in hranilnic

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4600. Sklep o razrešitvah in imenovanjih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4601. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
4602. Poročilo o gibanju plač za oktober 1998

OBČINE

Brezovica

4603. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999 na območju Občine Brezovica

Celje

4604. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
4605. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna

Črenšovci

4606. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1998
4607. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

4608. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999

Dol pri Ljubljani

4609. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dol pri Ljubljani

Dornava

4610. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dornava za leto 1998
4611. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava v letu 1999
4612. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet občine Dornava

Gorišnica

4613. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Ormož in Presoje vplivov na okolje za isto cesto

Grosuplje

4614. Odlok o turistični taksi v Občini Grosuplje

Juršinci

4615. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 1998
4616. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Juršinci za leto 1999
4617. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovne področju občinske uprave
4618. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Juršinci
4619. Spremembe in dopolnitve sklepa o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev
4620. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Juršinci
4621. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Juršinci

Kočevje

4622. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v letu 1999

Komenda

4623. Sklep o prenehanju pravne subjektivitete Krajevnih skupnosti Komenda, Moste in Križ

Laško

4624. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Laško za leto 1999
4625. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
4626. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
4627. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
4628. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4629. Ugotovitev mandata člana občinskega sveta

Lenart

4630. Poročilo o izidu splošnih volitev župana v drugem krogu Občine Lenart
4631. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lenart
4632. Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt
4633. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Benedikt
4634. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cerkvenjak
4635. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Cerkvenjak

Lendava

4636. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince

Ljutomer

4637. Statutarni sklep
4638. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer

Loška dolina

4639. Odlok o krajevnih skupnostih

Majšperk

4640. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1998
4641. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Majšperk v prvem polletju 1999

Mirna Peč

4642. Statutarni sklep o delovanju Občine Mirna Peč do sprejema statuta občine

Novo mesto

4643. Sklep o sklenitvi menjalne pogodbe

Pivka

4644. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Pivka

Podlehnik

4645. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Podlehnik

Puconci

4646. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 1999
4647. Odlok o turistični taksi v Občini Puconci
4648. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Puconci
4649. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Puconci
4650. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci
4651. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Dolina

Ravne na Koroškem

4652. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem
4653. Poročilo o izidu volitev župana Občine Ravne na Koroškem
4654. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana Občine Ravne na Koroškem

Ribnica

4655. Sklep o delitvi Komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica
4656. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ribnica za obdobje 1986-1990
4657. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Ribnica

Rogatec

4658. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Rogatec v letu 1999

Semič

4659. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 1999
4660. Poročilo o izidu volitev Občine Semič

Sevnica

4661. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 1999
4662. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica za leto 1999
4663. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4664. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Sežana

4665. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 1999

Tabor

4666. Statutarni sklep Občine Tabor

Tišina

4667. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tišina v letu 1999

Tržič

4668. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tržič v letu 1999
4669. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tržič

Turnišče

4670. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1999

Velika Polana

4671. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Velika Polana v občini kot eni volilni enoti
4672. Statutarni sklep Občine Velika Polana

Velike Lašče

4673. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Velike Lašče za leto 1999

Vitanje

4674. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 1998
4675. Odlok o turistični taksi v Občini Vitanje
4676. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vitanje
4677. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4678. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Vitanje

Vodice

4679. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1998

Vrhnika

4680. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika
4681. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika

Žalec

4682. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec
4683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda vrtci Občine Žalec
4684. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko
4685. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
4686. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
4687. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
4688. Odlok o razglasitvi naravnega spomenika reka Ložnica s poplavnim območjem za naravno znamenitost

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

55. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne obnove v Sloveniji ("Program javnih del in ohranitve delovnih mest") (MSSEJD)
56. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne obnove v Sloveniji (»Program varovanih stanovanj«) (MSSEVS)
57. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta (MSOSAP)
58. Zakon o ratifikaciji Finančnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta (MFOSAP)

Vlada Republike Slovenije

59. Uredba o ratifikaciji Dogovora o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o uveljavitvi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji
2. Obvestilo o uveljavitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine
3. Obvestilo o uveljavitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske
4. Obvestilo o uveljavitvi Dodatnega protokola k Začasnemu sporazumu o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani, in k Evropskemu sporazumu med Republiko Slovenijo na eni strani ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na drugi strani
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti