Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4586. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov, stran 8477.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1. člen
S to uredbo se določi kot ukrep določitve cen pridobitev soglasja k cenam novih učbenikov in drugih učnih sredstev (atlasi, priročniki, delovni listi ali zvezki in druga avdiovizualna sredstva) (v nadaljnjem besedilu: novi učbeniki), razen alternativnih učbenikov in alternativnih delovnih zvezkov.
Ta uredba določa tudi način in postopek pri izdaji soglasja k cenam novih učbenikov.
2. člen
Novi učbeniki so po tej uredbi tisti učbeniki, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavljajo prvič ter ponatisnjeni učbeniki, katerih dopolnjena oziroma spremenjena izdaja pomeni pomembno spremembo vsebine.
3. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja učbenikov vložijo zahtevek za soglasje k cenam novih učbenikov na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
5. člen
Zahtevek za soglasje k cenam novega učbenika, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavlja prvič, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe,
– ime učbenika,
– ime in priimek avtorja,
– število izvodov – naklade,
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja), vezave, št. strani, format in podobno),
– navedba tiskarne,
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene z navedbo normativov:
– papir in drugi material,
– stroški tiska in grafičnih storitev,
– avtorski honorarji,
– nabavna cena za založbo (fco založba),
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
– lastna cena,
– rabati, marže,
– prometni davek,
– datum izdaje učbenika,
– pogodbe, sklenjene s tiskarno,
– pogodbe, sklenjene z avtorjem,
– fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika, izdanega s strani pristojnega strokovnega sveta.
6. člen
Zahtevek za soglasje k ceni novega učbenika, katerega dopolnjena oziroma spremenjena izdaja predstavlja pomembno spremembo učbenika, mora poleg podatkov iz prejšnjega člena vsebovati tudi naslednje podatke:
– datum prve izdaje učbenika,
– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine učbenika,
– opredelitev deleža vsebine učbenika, ki se dopolnjuje oziroma spreminja glede na prvotno vsebino,
– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega učbenika na dan vložitve zahtevka,
– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.
7. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
8. člen
Ta uredba začne veljati 23. decembra 1998.
Št. 387-02/98-3
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost