Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4625. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, stran 8502.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 ter 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 37. seji dne 16. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
1. člen
Za 7. členom v odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice se spremeni besedilo naslova “4. Območje opravljanja vzgojne-izobraževalne dejavnosti” in glasi:
“4. Šolski okoliš”
2. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zavod opravlja osnovnošolsko izobraževanje v matični in podružničnih šolah za šolski okoliš, ki obsega naselje Krajevne skupnosti Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž in Zidani Most.
Matična šola je Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski okoliš, ki obsega naselja: Brstovnica, Brodnice, del Dol pri Laškem prostorski okoliš 0143, Globoko, Gračnica, del Lipni Dol prostorski okoliš 0144, Lokavec, del Lože prostorski okoliš 0140, Rimske Toplice, del Paneče prostorski okoliš 0145, Povčeno, Senožete, Sevce, Strensko, del Veliko Širje prostorski okoliš 0083, del Vodiško prostorski okoliš 0141, Zabrež, del Klenovo prostorski okoliš 0139, del Škofce prostorski okoliš 0142, ter naselja z območja podružničnih šol za otroke višjih razredov.
Podružnična šola Jurklošter opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Blatni Vrh, Jurklošter, Lahov Graben, del Lipni Dol prostorski okoliš 0094, Marijina vas, Mrzlo Polje, del Paneče prostorski okoliš 0093, del Polana prostorski okoliš 0106 in 0107 za otroke nižjih razredov.
Podružnična šola Laziše opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij del Dol pri Laškem prostorski okoliš 0077, Laziše, del Lože prostorski okoliš 0080, Konc, del Škofce prostorski okoliš 0078 in del Vodiško prostorski okoliš 0079 za otroke nižjih razredov.
Podružnična šola Sedraž opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Belovo, Brezno, Govce, del Klenovo prostorski okoliš 0055, Sedraž, Trnov Hrib in Trnovo za otroke nižjih razredov.
Podružnična šola Zidani Most opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Obrežje pri Zidanem Mostu, Suhadol, Širje, del Veliko Širje prostorski okoliš 0084 in Zidani most za otroke nižjih razredov.
V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo za matično šolo in posamezne podružnične šole.
Šolski okoliš in območja podružničnih šol so zarisana v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava R Slovenije in je priloga tega odloka.
Natančno razmejitev s hišnimi številkami v šolskem okolišu matične šole in območju podružničnih šol ter organizacijo osnovnošolskega izobraževanja opredeli zavod v svojih pravilih.”
3. člen
V 9. členu se v prvem odstavku dodajo alinee, ki glasijo:
“– H/55.52 priprava šolske prehrane, storitev menz in dostava hrane”,
“– G/5247 nabava in prodaja šolskih potrebščin”,
“– I/60.23 cestni potniški promet”,
“– I/63.21 druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu”.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 024-02/97
Laško, dne 16. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost