Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4675. Odlok o turistični taksi v Občini Vitanje, stran 8535.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 29/95, 9/96) je Občinski svet občine Vitanje na seji dne 5. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Vitanje
1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične takse v Občini Vitanje ter nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja na območju Občine Vitanje.
Turistično takso plačuje turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina nameni za poravnavanje stroškov v zvezi s storitvami in ugodnostmi, ki so jih turisti deležni brezplačno.
Predlog porabe turistične takse pripravi občinska uprava skladno določbam zakona o pospeševanju turizma.
4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Višina turistične takse je določena na podlagi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na podlagi potreb turističnega razvoja Občine Vitanje.
5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Vitanje znaša 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa skladno z zakonom Vlada Republike Slovenije in znaša 14 tolarjev.
Znesek tako izračunane takse se nakazuje do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Vitanje 50700-840-137-32062.
6. člen
Pooblaščeni organ občinske uprave je pristojen za nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc, ki jih bo predpisal minister, pristojen za turizem.
Osebe iz 25. člena zakona so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v evidence iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične takse.
7. člen
Glede oprostitev in znižanja turistične takse in mesečnega poročanja uporabljajo določila zakona o pospeševanju turizma.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni taksi v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 50/96).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-040/98-05
Vitanje, dne 5. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost