Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4639. Odlok o krajevnih skupnostih, stran 8512.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 9. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 21. seji dne 19. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o krajevnih skupnostih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo območja krajevnih skupnosti (KS), naloge in pristojnosti KS, organi KS, organiziranost in premoženje KS, volitve članov sveta, način financiranja KS in druge zadeve.
2. člen
KS je samostojno organizirana oblika občanov v KS (krajanov) na določenem delu občine, ki jih povezujejo skupni interesi in potrebe na področju zagotavljanja pogojev za boljšo kvaliteto življenja. KS deluje samostojno v skladu s svojimi akti in programom dela ter v okviru statuta občine.
II. OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
3. člen
Občina Loška dolina ima dve KS, ki obsegata naslednja naselja:
1. Krajevna skupnost Loška dolina obsega naslednja naselja: Babna Polica, Babno Polje, Dane, Iga vas, Klance, Knežja Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Podgora, Podlož, Pudob, Spodnje Poljane, Stari trg pri Ložu, Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika in Zgornje Poljane.
2. Krajevna skupnost Nova vas – Bloke obsega naslednja naselja: Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi Vrh, Jeršanovo, Krajič, Kramplje, Lahovo, Lepi Vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo, Mramorovo pri Pajkovem, Nemška vas, Nova vas, Polšeče, Radljek, Ravne, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmica, Studenec, Studeno, Šivče, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, Ulaka, Velike Bloke, Veliki Vrh, Volčje, Zakraj, Zales in Zavrh.
4. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb, interesov, geografskih in drugih razlogov lahko krajani ustanovijo novo KS. Pobudo za statusne spremembe daje zbor krajanov ali svet KS.
Pobudo sprejme občinski svet. O sprejeti pobudi se odloča na referendumu v KS, od katere se del odceplja.
5. člen
KS lahko za svoje območje določi krajevni praznik, grb in zastavo.
III. STATUS IN PRISTOJNOSTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
6. člen
KS je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kadar v tem prometu nastopa s svojimi sredstvi.
KS ima svoj žiro račun.
7. člen
KS opravlja naloge krajevnega značaja in na njo prenesene naloge iz pristojnosti občine.
Naloge krajevnega značaja si KS določi s svojim statutom in programom dela, ki mora biti usklajen s programom razvoja občine.
Te naloge so zlasti:
– upravljanje in razpolaganje s premoženjem KS,
– skrb za urejanje komunalnih dejavnosti na svojem območju,
– skrb za gospodarski razvoj,
– sodelovanje pri pripravi prostorskih planov,
– zbiranje finančnih sredstev in organiziranje prostovoljnega dela,
– spremljanje socialne problematike,
– izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja,
– sodelovanje pri vzdrževanju objektov, namenjenih zdravstvu, izobraževanju, kulturi in športu,
– sodelovanje z organi občine pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju KS,
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi referendumov,
– do sprejetja občinskega odloka o pokopališki službi, skrb za urejanje pokopališč,
– sodelovanje pri realizaciji investicij na območju KS,
– in druge naloge iz svoje pristojnosti.
Iz pristojnosti občine se na KS prenašajo naloge skladno z občinskim odlokom.
Naloge iz tretjega odstavka tega člena se ovrednotijo in se za njihovo izvajanje zagotovijo KS vsako leto potrebna sredstva iz občinskega proračuna.
IV. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
8. člen
Organ KS je svet KS.
9. člen
Svet KS odloča v vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja KS in tistih, ki mu jih poveri občinski svet.
Delo sveta KS in organov se podrobneje opredeli v statutu KS, ki ga sprejme svet KS v roku 6 mesecev po izvedbi volitev v organe KS.
10. člen
Sveta KS Loška dolina in Nova vas-Bloke štejeta po 7 članov.
11. člen
Člani sveta KS izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika.
Svet lahko imenuje tajnika, ki je za svoje delo odgovoren svetu KS.
Način opravljanja dela sveta KS in tajnika KS določa statut KS.
12. člen
Svet KS:
– sprejema statut KS,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun KS,
– sprejema letni program dela KS,
– voli predsednika in podpredsednika in imenuje tajnika,
– daje predloge za razvoj in reševanje komunalne, stanovanjske in prostorske problematike v KS,
– spremlja problematiko s področja šolstva, zdravstva in sociale in predlaga ukrepe za njihovo rešitev,
– daje pobude za sklic krajanov, razpisuje krajevni referendum,
– imenuje člane delovnih teles za posamezna delovna področja v KS,
– sodeluje z županom in občinskim svetom in njegovimi delovnimi telesi pri izvrševanju nalog na območju KS,
– skrbi za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so KS dodeljena iz proračuna občine in sredstev, ki jih zberejo krajani sami.
13. člen
Organa KS sta tudi nadzorni odbor in volilna komisija. Nadzorni odbor in volilno komisijo imenuje svet KS.
KS ima vaške odbore, ki se izvolijo na zborih krajanov.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA KRAJANOV
14. člen
Neposredne oblike odločanja krajanov so zbor krajanov, referendum in ljudska iniciativa.
15. člen
Zbor krajanov se lahko skliče za celotno območje KS ali za del območja KS.
VI. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
16. člen
Za volitve članov sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Svet KS volijo volivci s stalnim prebivališčem v KS.
Člani sveta KS so lahko le volivci s stalnim prebivališčem na območju KS.
Člani sveta KS se volijo po večinskem načelu. Za večinske volitve se v KS lahko oblikujejo volilne enote.
17. člen
Volitve v svete KS razpiše župan Občine Loška dolina.
18. člen
Mandatna doba članov sveta KS traja štiri leta in je vezana na mandatno dobo občinskega sveta.
VII. FINANCIRANJE IN PREMOŽENJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
19. člen
KS pridobiva sredstva iz proračuna občine za opravljanje nalog, ki jih občinski svet določi v letnem planu občine. Merilo za dodelitev sredstev iz proračuna je število prebivalcev na območju posamezne KS. KS pridobiva sredstva tudi iz premoženja KS, krajevne rente in prispevkov, prostovoljnih prispevkov krajanov, podjetij in drugih pravnih subjektov, s krajevnim samoprispevkom, z delom in na druge načine. S tako pridobljenimi sredstvi KS razpolaga v svojem imenu in za svoj račun.
KS za zadovoljevanje in uresničevanje svojih potreb lahko najame kredite, vendar le s soglasjem občinskega sveta.
20. člen
Občina Loška dolina ni finančno odgovorna za morebitne prekoračitve porabe sredstev nad stanjem, ki ga ima KS na žiro računu.
21. člen
KS je nosilec lastninske pravice na svojem premoženju in z njim prosto razpolaga ob pogojih in na način, kot to določajo zakon in statut občine ter statut KS.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Do izvolitve novih organov nadaljujejo delo dosedanji organi KS.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 026-123/S-96
Loška dolina, dne 6. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost