Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4636. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince, stran 8510.

Na podlagi 46.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) , 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) ter določili statuta Krajevne skupnosti Pince, je Svet krajevne skupnosti Pince na seji dne 8. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Pince se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 10. januarja 1999 od 7. do 19. ure v Vaškem domu v Pincah.
3. člen
Sredstva samoprispevka se namenijo za realizacijo naslednjih programov:
– izgradnja vaškega doma,
– sofinanciranje asfaltiranja vaških cest,
– vzdrževanje vaških poti, hudournikov in mostov,
– plačilo komunalnih storitev,
– ureditev kanalizacije in pločnika,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– financiranje krajevne samouprave.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, od 1. 2. 1999 do 31. januarja 2004.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani z volilno pravico in stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Pince ter občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
6. člen
Samoprispevek plačujejo:
1. zaposleni občani – od plače, nadomestila in plačila za pogodbena dela – 2% mesečno od neto prejemkov;
2. zavezanci, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost – 3% mesečno od neto prejemkov;
3. upokojenci – 1% mesečno od neto pokojnin;
4. krajani od katastrskega dohodka veljavnega za tekoče leto – 5%;
5. začasno zaposleni v tujini – 2% od letne neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku. Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svoje socialno stanje.
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo (v slovenskem in madžarskem jeziku):
KRAJEVNA SKUPNOST
PINCE
G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 10. 1. 1999 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za:
– izgradnjo vaškega doma,
– sofinanciranje asfaltiranja vaških cest,
– vzdrževanje vaških poti, hudournikov in mostov,
– plačilo komunalnih storitev,
– ureditev komunalnih storitev,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– financiranje krajevne samouprave,
za obdobje od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2004.
GLASUJEM
          »ZA«                 »PROTI«
               (žig krajevne skupnosti)
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se volilec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma se obkroži beseda »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka volilec ne strinja.
9. člen
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka sprejme svet krajevne skupnosti, če je večina volilcev, ki so glasovali na referendumu, glasovala za uvedbo samoprispevka.
10. člen
Za pravilno in namensko rabo sredstev krajevnega samoprispevka po referendumskem programu odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno zboru krajanov.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Pince, dne 8. decembra 1998.
Predsednik
Sveta KS Pince
Artur Gal l. r.

AAA Zlata odličnost