Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4685. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold, stran 8545.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 20. člena statuta Občine Žalec je Občinski svet občine Žalec na 38. seji dne 16. novembra 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
I. IME IN SEDEŽ ŠOLE
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (Uradni list RS, št 6/97, 49/98) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Prebold
Skrajšano ime šole: OŠ Prebold
Sedež šole: Graščinska 7, Prebold
V sestavo osnovne šole sodijo:
– Podružnična osnovna šola Trnava,
– Organizacijska enota vrtca, ki vključuje enoto Prebold.
II. DEJAVNOST ŠOLE
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje, vzgoja v vrtcih, za otroke z motnjami v razvoju,
– H/55.510 – storitve menze,
– H/55.520 – priprava in dostava hrane,
– R/74.832 – fotokopiranje in razmnoževanje,
– M/80.422 – drugo izobraževanje.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Osnovna šola Prebold prevzame s 1.1.1999 delavce VVZ Vrtci občine Žalec, ki bodo opravljali dela in naloge v enotah vrtca Prebold po stanju na dan začetka veljavnosti tega odloka.
Osnovna šola Prebold se zavezuje tudi prevzeti sorazmerni del delavcev, ki opravljajo naloge za vse enote vrtcev v Občini Žalec ali pa koristiti storitve v sorazmernem delu. Ključ za določitev sorazmernega dela teh delavcev je število oddelkov v enoti vrtca Prebold v primerjavi s skupnim številom oddelkov VVZ Vrtci občine Žalec po stanju na dan začetka veljavnosti tega odloka.
Posebni sporazum o prevzemu delavcev določa poimenski seznam delavcev in pripadajoči sorazmerni del delavcev iz drugega odstavka 4. člena tega odloka in mora biti podpisan najkasneje do 24. 12. 1998, da se prevzem realizira s 1. 1. 1999.
4. člen
Poslovni prostori in oprema, s katero se opravlja dejavnost enote vrtca in ki preidejo pod Osnovno šolo Prebold, postanejo na podlagi inventurnega popisa po stanju 31. 12. 1998 osnovna sredstva Osnovne šole Prebold.
Oprema, ki jo po stanju 31. 12. 1998 uporabljajo delavci za izvajanje skupnih nalog za vse enote vrtcev v Občini Žalec, bo predmet delitvene bilance vseh novonastalih Občin iz sedanje občine Žalec.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/0001/96
Žalec, dne 16. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost