Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4583. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev, stran 8461.

Na podlagi 1. in 4. točke 5. člena, v zvezi s 1. členom zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1. člen
Posebna dajatev pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil se plačuje za kmetijske proizvode in živila, navedene v prilogi 1 k tej uredbi, v višini, ki je navedena v stolpcu 3 priloge 1 k tej uredbi.
2. člen
Obračun, plačilo, naknadni obračun, odpust, povračilo in oprostitev plačila, zavarovanje plačila ter obračun kompenzacijskih obresti za posebne dajatve za kmetijske proizvode in živila iz prejšnjega člena se izvajajo v skladu s carinskimi predpisi.
3. člen
Minister pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko v sodelovanju z ministrom, pristojnim za finance, izda posebno navodilo za izvedbo te uredbe.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 14/97, 56/97, 84/97, 35/98, 42/98, 63/98 in 70/98).
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 424-03/98-5
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
            P r i l o g a  1

k uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za           
      katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev


Posebna dajatev se obračuna in plačuje od 1 kg kmetijskega
proizvoda oziroma živila, pri čemer se upošteva teža blaga brez
embalaže.

Ne glede na prejšnji odstavek se pri tarifni oznaki 2204 obračuna
in plačuje posebna dajatev v merski enoti 1 liter.

Pri tarifni oznaki 0105 11 se za 1 kg šteje največ
25 kosov.

Pri tarifni oznaki 0407 00 se za 1 kg šteje največ
20 jajc pri teži do 50 g/kos.


----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje            Višina posebne
oznaka                         dajatve
                             SIT/kg
----------------------------------------------------------------
1       2                        3
----------------------------------------------------------------
0102     Govedo, žive živali

0102 90    - Druge:

       - - domačih pasem:

       - - - z maso nad 300 kg:

       - - - - telice (samice goveda, ki
       še niso telile):

0102 90 510  - - - - - za zakol             156,00

0102 90 590  - - - - - druge              156,00

       - - - - krave:

0102 90 610  - - - - - za zakol             156,00

0102 90 690  - - - - - druge              156,00

       - - - - druge:

0102 90 710  - - - - - za zakol             156,00

0102 90 790  - - - - - druge              156,00

0103     Prašiči, žive živali

       - Drugi:

0103 91    - - mase pod 50 kg:

0103 91 100  - - - domačih pasem             59,80

0103 92    - - mase 50 kg ali več:

       - - - domačih pasem:

0103 92 110  - - - - svinje, ki so vsaj enkrat
       prasile, mase ne manj kot 160 kg      59,80

0103 92 190  - - - - drugi                59,80

0105     Domača perutnina (kokoši, race,
       gosi, purani in pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

0105 11    - - kokoši, domače (Gallus domesticus):

       - - - druge:

0105 11 910  - - - - nesnice              310,40

0105 11 990  - - - - druge               310,40

       - Druga:

0105 92 00  - - kokoši, domače (Gallus
       domesticus), teže do 2000 g:

0105 92 009  - - - druge                 23,30

0105 93 00  - - kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

0105 93 009  - - - druge                 23,30

0201     Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

0201 10 00  - Trupi in polovice:

0201 10 001  - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  288,70

0201 10 009  - - drugo                 288,70

0201 20    - Drugi kosi s kostmi:

0201 20 20  - - "kompenzirane četrti":

0201 20 201  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  418,60

0201 20 209  - - - drugo                418,60

0201 20 30  - - nerazkosane ali razkosane
       sprednje četrti:

0201 20 301  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  418,60

0201 20 309  - - - drugo                418,60

0201 20 50  - - nerazkosane ali razkosane zadnje
       četrti:

0201 20 501  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  418,60

0201 20 509  - - - drugo                418,60

0201 20 90  - - drugo:

0201 20 901  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  418,60

0201 20 909  - - - drugo                418,60

0201 30 00  - Brez kosti:

0201 30 001  - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  495,00

0201 30 009  - - drugo                 495,00

0202     Meso goveje, zamrznjeno

0202 10 00  - Trupi in polovice:

0202 10 001  - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  261,00

0202 10 009  - - drugo                 261,00

0202 20    - Drugi kosi s kostmi:

0202 20 10  - - "kompenzirane" četrti:

0202 20 101  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  373,00

0202 20 109  - - - drugo                373,00

0202 20 30  - - nerazkosane ali razkosane sprednje
       četrti:

0202 20 301  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  373,00

0202 20 309  - - - drugo                373,00

0202 20 50  - - nerazkosane ali razkosane zadnje
       četrti:

0202 20 501  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  373,00

0202 20 509  - - - drugo                373,00

0202 20 90  - - drugo:

0202 20 901  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  373,00

0202 20 909  - - - drugo                373,00

0202 30    - Brez kosti:

0202 30 10  - - sprednje četrti, cele ali
       razkosane v največ pet kosov,
       vsaka četrt v enem delu;
       kompenzirane četrti v dveh delih,
       od katerih eden vsebuje sprednjo
       četrt, celo ali razkosano v največ
       pet kosov, drugi del pa zadnjo četrt,
       razen fileja v enem kosu:

0202 30 101  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  408,90

0202 30 109  - - - drugo                408,90

0202 30 50  - - vrat, pleče, plečna bržola in
       prsa s spodnjim delom plečeta:

0202 30 501  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  408,90

0202 30 509  - - - drugo                408,90

0202 30 90  - - drugo:

0202 30 901  - - - mlada govedina visoke kvalitete
       (Hilton)                  408,90

0202 30 909  - - - drugo                408,90

0203     Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno

       - Sveže ali ohlajeno:

0203 11    - - trupi in polovice:

0203 11 100  - - - domačih prašičev           68,90

0203 11 900  - - - drugo - divjih prašičev        68,90

0203 12    - - šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi:

       - - - domačih prašičev:

0203 12 110  - - - - šunke in njihovi kosi       100,00

0203 12 190  - - - - plečeta in njihovi kosi      100,00

0203 12 900  - - - drugo - divjih prašičev       100,00

0203 19    - - drugo:

       - - - domačih prašičev:

0203 19 110  - - - - prednji deli in njihovi kosi    111,70

0203 19 130  - - - - ledja in njihovi kosi, s
       kostmi                   111,70

0203 19 150  - - - - prsa s potrebušino in
       maščobo, kosi               111,70

       - - - - drugo:

0203 19 550  - - - - - brez kosti            111,70

0203 19 590  - - - - - drugo              111,70

0203 19 900  - - - drugo (npr. divjih prašičev)     111,70

       - Zamrznjeno:

0203 21    - - trupi in polovice:

0203 21 100  - - - domačih prašičev           68,90

0203 21 900  - - - drugo - divjih prašičev        68,90

0203 22    - - šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi:

       - - - domačih prašičev:

0203 22 110  - - - - šunke in njihovi kosi        99,80

0203 22 190  - - - - plečeta in njihovi kosi       99,80

0203 22 900  - - - drugo - divjih prašičev        99,80

0203 29    - - drugo:

       - - - domačih prašičev:

0203 29 110  - - - - prednji deli in njihovi
       kosi                    101,50

0203 29 130  - - - - ledja in njihovi kosi,
       s kostmi                  101,50

0203 29 150  - - - - prsa s potrebušino in
       maščobo, kosi               101,50

       - - - - drugo:

0203 29 550  - - - - - brez kosti            101,50

0203 29 590  - - - - - drugo              101,50

0203 29 900  - - - drugo - divjih prašičev       101,50

0204     Meso, ovčje ali kozje, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno

0204 10 000 - Trupi in polovice, jagnječji,
       sveži ali ohlajeni             258,00

0207     Meso in užitni odpadki perutnine
       iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

0207 11   - - nerazrezane na kose, sveže ali
       ohlajene:

0207 11 100 - - - oskubljene in očiščene, z
       glavami in nogami, znane kot
       "83% piščanci"                36,00

0207 11 300 - - - oskubljene in očiščene, brez
       glav in nog, vendar z vratovi,
       srčki, jetri in želodčki, znane kot
       "70% piščanci"                36,00

0207 11 900 - - - oskubljene in očiščene, brez
       glav, nog ter vratov, src, jeter in
       želodčkov, znane kot "65% piščanci"
       ali pod drugim nazivom            36,00

0207 12   - - nerazrezane na kose, zamrznjene:

0207 12 100 - - - oskubljene in očiščene, brez
       glav in nog, vendar z vratovi, srčki,
       jetri in želodčki, znane kot "70%
       piščanci"                  22,70

0207 12 900 - - - oskubljene in očiščene, brez
       glav, nog ter vratov, src, jeter
       in želodčkov, znane kot "65%
       piščanci" ali pod drugim nazivom       22,70

0207 13   - - kosi in drobovje, sveži ali
       ohlajeni:

       - - - kosi:

0207 13 100 - - - - brez kosti              90,30

       - - - - s kostmi:

0207 13 200 - - - - - polovice ali četrti        90,30

0207 13 300 - - - - - cela krila z ali brez vršičkov   90,30

0207 13 400 - - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča
       z vratovi, škofije in vršički kril      90,30

0207 13 500 - - - - - prsa in kosi prs          90,30

0207 13 600 - - - - - bedra in kosi beder        90,30

0207 13 700 - - - - - drugo               90,30

       - - - drobovje:

0207 13 910 - - - - jetra                36,00

0207 13 990 - - - - drugo                36,00

0207 14   - - kosi in drobovje, zamrznjeni:

       - - - kosi:

0207 14 100 - - - - brez kosti              71,80

       - - - - s kostmi:

0207 14 200 - - - - - polovice ali četrti        71,80

0207 14 300 - - - - - cela krila z ali brez
       vršičkov                   71,80

0207 14 400 - - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča
       z vratovi, škofije in vršički kril      71,80

0207 14 500 - - - - - prsa in kosi prs          71,80

0207 14 600 - - - - - bedra in kosi beder        71,80

0207 14 700 - - - - - drugo               71,80

       - - - drobovje:

0207 14 910 - - - - jetra                28,70

0207 14 990 - - - - drugo                28,70

       - Purani:

0207 24   - - nerazrezani na kose, sveži ali
       ohlajeni:

0207 24 100 - - - oskubljeni in očiščeni, brez
       glav in nog, vendar z vratovi, srčki,
       jetri in želodčki, znani kot "80%
       purani" ali pod drugim nazivom        38,90

0207 24 900 - - - oskubljeni in očiščeni, brez
       glav, nog ter vratov, srčkov,
       jeter in želodčkov, znani kot "73%
       purani" ali pod drugim nazivom        38,90

0207 26   - - kosi in drobovje, sveži ali
       ohlajeni:

       - - - kosi:

0207 26 100 - - - - brez kosti              98,00

       - - - - s kostmi:

0207 26 200 - - - - - polovice ali četrtine       98,00

0207 26 300 - - - - - cela krila z ali brez vršičkov   98,00

0207 26 400 - - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča
       z vratovi, škofije in vršički kril      98,00

0207 26 500 - - - - - prsa in kosi prs          98,00

       - - - - - noge in kosi nog:

0207 26 600 - - - - - - bedra in kosi beder       98,00

0207 26 700 - - - - - - drugo              98,00

0207 26 800 - - - - - drugo               98,00

       - - - drobovje:

0207 26 910 - - - - jetra                28,70

0207 26 990 - - - - drugo                28,70

       - - Race, gosi in pegatke:

0207 32   - - nerazrezane na kose, sveže ali
       ohlajene:

       - - - race:

0207 32 110 - - - oskubljene, izkrvavljene,
       očiščene drobovja, z glavami in
       nogami, znane pod nazivom "85% race"     36,00

0207 32 150 - - - oskubljene in očiščene, brez
       glav in nog, vendar z vratovi, srčki,
       jetri in želodčki, znane kot "70% race"   36,00

0207 32 190 - - - oskubljene in očiščene, brez glav,
       nog ter brez vratov, srčkov, jeter in
       želodčkov, znane kot "63% race" ali
       pod drugim nazivom              36,00

       - - gosi:

0207 32 510 - - - oskubljene, izkrvavljene,
       neočiščene, z glavami in nogami,
       znane kot "82% gosi"             36,00

0207 32 590 - - - oskubljene in očiščene, brez
       glav in nog, s srčki in želodčki
       ali brez njih, znane kot "75% gosi"
       ali pod drugim nazivom            36,00

0207 32 900 - - pegatke                 36,00

0207 35   - - drugo, sveže ali ohlajeno:

       - - - kosi:

       - - - - brez kosti:

0207 35 110 - - - - - gosi                90,30

0207 35 150 - - - - - rac in pegatk           90,30

       - - - - s kostmi:

       - - - - - polovice ali četrti        90,30

0207 35 210 - - - - - - rac               90,30

0207 35 230 - - - - - - gosi               90,30

0207 35 250 - - - - - - pegatk              90,30

0207 35 310 - - - - - cela krila, z ali brez
       vršičkov                   90,30

0207 35 410 - - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča
       z vratovi, škofije in vršički kril      90,30

       - - - - - prsa in kosi prs:

0207 35 510 - - - - - - gosi               90,30

0207 35 530 - - - - - - rac in pegatk          90,30

       - - - - - noge in kosi nog:

0207 35 610 - - - - - - gosi               90,30

0207 35 630 - - - - - - rac in pegatk          90,30

0207 35 710 - - - - - peleti iz gosi ali rac       90,30

0207 35 790 - - - - - drugo               90,30

       - - - drobovje:

0207 35 910 - - - - jetra, razen mastnih jeter      36,00

0207 35 990 - - - - drugo                36,00

0210     Meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni
       ali prekajeni; užitna moka in zdrob
       iz mesa ali iz drugih klavničnih
       izdelkov

       - Meso, prašičje:

0210 11   - - stegna, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi:

       - - - domačih prašičev:

       - - - - nasoljena ali v slanici:

0210 11 110 - - - - - stegna in njihovi kosi      179,10

0210 11 190 - - - - - plečeta in njihovi kosi      179,10

       - - - - sušena ali prekajena:

0210 11 310 - - - - - stegna in njihovi kosi      179,10

0210 11 390 - - - - - plečeta in njihovi kosi      179,10

0210 11 900 - - - drugo                 179,10

0210 12   - - trebušine in njihovi kosi:

       - - - domačih prašičev:

0210 12 110 - - - - soljene ali v slanici        92,10

0210 12 190 - - - - sušene ali prekajene         92,10

0210 12 900 - - - drugo                 92,10

0210 19   - - drugo:

       - - - domačih prašičev:

       - - - - soljeno ali v slanici:

0210 19 100 - - - - - prekajene prašičje polovice,
       s šunko ali brez nje            179,10

0210 19 200 - - - - - prekajene skrajšane polovice  
       (tričetrtinske stranice) ali sprednji
       deli                    179,10

0210 19 300 - - - - - sprednji deli in njihovi
       razseki                   179,10

0210 19 400 - - - - - ledja in njihovi kosi       179,10

       - - - - - drugo:

0210 19 510 - - - - - - brez kosti           179,10

0210 19 590 - - - - - - drugo              179,10

       - - - - sušeno ali prekajeno:

0210 19 600 - - - - - sprednji konci in njihovi
       razseki                   179,10

0210 19 700 - - - - - ledja in njihovi kosi       179,10

       - - - - - drugo:

0210 19 810 - - - - - - brez kosti           179,10

0210 19 890 - - - - - - drugo              179,10

0210 19 900 - - - drugo                 179,10

0210 20   - Meso, goveje:

0210 20 100 - - s kostmi                232,00

0210 20 900 - - brez kosti               300,00

0210 90   - Drugo, vključno užitno moko,
       zdrob iz mesa in drugih klavničnih
       izdelkov:

       - - meso:

0210 90 100 - - - konjsko, soljeno, v slanici
       ali sušeno                 138,20

       - - - ovčje in kozje:

0210 90 110 - - - - s kostmi              138,20

0210 90 190 - - - - brez kosti             138,20

0210 90 290 - - - drugo                 138,20

       - - drobovina:

       - - - domačih prašičev:

0210 90 310 - - - - jetra                61,60

0210 90 390 - - - - drugo                61,60

       - - - govedi:

0210 90 410 - - - - prepona, mišična in tetivna
       (flam)                   186,30

0210 90 490 - - - - drugo                186,30

0210 90 600 - - - ovac in koz              138,20

       - - - drugo:

0210 90 800 - - - - drugo                138,20

0210 90 900 - - užitne moke in zdrob iz mesa ali
       mesnih odpadkov               138,20

0401     Mleko in smetana, nekoncentrirana in
       brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil

0401 10   Z največ 1 ut.% maščobe:

0401 10 100 - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno dveh litrov       28,20

0401 10 900 - - drugo                  28,20

0401 20   - Z več kot 1 ut.% pa do 6 ut.%
       maščobe:

       - - do vključno 3 ut.%:

0401 20 110 - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno dveh litrov       38,00

0401 20 190 - - - drugo                 38,00

       - - nad 3 ut.%:

0401 20 910 - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno dveh litrov       38,00

0401 20 990 - - - drugo                 38,00

0401 30   - Z več kot 6 ut.% maščobe:

       - - do vključno 21 ut.%:

0401 30 110 - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno dveh litrov       211,00

0401 30 190 - - - drugo                 211,00

       - - nad 21 ut.% pa do vključno
       45 ut.%:

0401 30 310 - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno dveh litrov       211,00

0401 30 390 - - - drugo                 211,00

       - - nad 45 ut.%:

0401 30 910 - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno dveh litrov       221,30

0401 30 990 - - - drugo                 221,30

0402     Mleko in smetana, koncentrirana ali
       z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil

0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih
       oblikah, z največ 1,5 ut.% maščobe:

       - - brez dodanega sladkorja ali
       drugih sladil:

0402 10 110 - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         190,10

0402 10 190 - - - drugo                 190,10

       - - drugo:

0402 10 910 - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         190,10

0402 10 990 - - - drugo                 190,10

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih
       oblikah, z več kot 1,5 ut.% maščobe:

0402 21   - - brez dodatnega sladkorja ali
       drugih sladil:

       - - - z vsebnostjo maščob do
       vključno 27 ut.%:

0402 21 110 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         247,30

       - - - - drugo:

0402 21 170 - - - - - z vsebnostjo maščob do
       vključno 11 ut.%              247,30

0402 21 190 - - - - - z vsebnostjo maščob več
       kot 11 ut.% pa do vključno 27 ut.%     247,30

       - - - z vsebnostjo maščob nad 27 ut.%:

0402 21 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         247,30

0402 21 990 - - - - drugo                247,30

0402 29   - - drugo:

       - - - z vsebnostjo maščob do vključno
       27 ut.%:

       - - - - drugo:

0402 29 150 - - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         240,00

0402 29 190 - - - - - drugo               240,00

       - - - z vsebnostjo maščob več kot
       27 ut.%:

0402 29 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         240,00

0402 29 990 - - - - drugo                240,00

       - Drugo:

0402 91   - - brez dodatnega sladkorja ali
       drugih sladil:

       - - - z vsebnostjo maščob do vključno
       8 ut.%:

0402 91 110 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         240,00

0402 91 190 - - - - drugo                240,00

       - - - z vsebnostjo maščob več kot
       8 ut.% pa do vključno 10 ut.%:

0402 91 310 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         240,00

0402 91 390 - - - - drugo                240,00

       - - - z vsebnostjo maščob več kot
       10 ut.% pa do vključno 45 ut.%:

0402 91 510 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         240,00

0402 91 590 - - - - drugo                240,00

       - - - z vsebnostjo maščob več kot
       45 ut.%:

0402 91 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         240,00

0402 91 990 - - - - drugo                240,00

0402 99   - - drugo:

       - - - z vsebnostjo maščob do vključno
       9,5 ut.%:

0402 99 110 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         250,90

0402 99 190 - - - - drugo                250,90

       - - - z vsebnostjo maščob več kot
       9,5 ut.% pa do vključno 45 ut.%:

0402 99 310 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         250,90

0402 99 390 - - - - drugo                250,90

       - - - z vsebnostjo maščob, več kot
       45 ut.%:

0402 99 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 2,5 kg         250,90

0402 99 990 - - - - drugo                250,90

0403     Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana,
       jogurt, kefir in drugo fermentirano
       ali kislo mleko in smetana,
       koncentrirano ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil,
       aromatizirano ali z dodanim sadjem,
       lešniki ali kakavom

0403 10   - Jogurt:

       - - nearomatiziran ali brez dodanega
       sadja, lešnikov ali kakava:

       - - - - brez dodanega sladkorja ali
       drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 10 110 - - - - - do vključno 3 ut.%         91,00

0403 10 130 - - - - - več kot 3 ut.% pa do
       vključno 6 ut.%               91,00

0403 10 190 - - - - - več kot 6 ut.%           91,00

       - - - - drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 10 310 - - - - - do vključno 3 ut.%         91,00

0403 10 330 - - - - - več kot 3 ut.% pa do
       vključno 6 ut.%               91,00

0403 10 390 - - - - - več kot 6 ut.%           91,00

       - - aromatiziran ali z dodatkom
       sadja, lešnikov ali kakava:

       - - - v prahu, zrnih ali drugih
       trdnih oblikah, z vsebnostjo
       mlečnih maščob:

0403 10 510 - - - - do vključno 1,5 ut.%        118,00

0403 10 530 - - - - več kot 1,5 ut.% pa do
       vključno 27 ut.%              118,00

0403 10 590 - - - - več kot 27 ut.%           118,00

       - - - drugo, z vsebnostjo mlečnih
       maščob:

0403 10 910 - - - - do vključno 3 ut.%         118,00

0403 10 930 - - - - več kot 3 ut.% pa do
       vključno 6 ut.%               118,00

0403 10 990 - - - - več kot 6 ut.%           118,00

0403 90   - Drugo:

       - - nearomatizirano ali brez
       dodanega sadja, lešnikov ali kakava:

       - - - v prahu, zrnih ali drugih
       trdnih oblikah:

       - - - - brez dodanega sladkorja ali
       drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 90 110 - - - - - do vključno 1,5 ut.%       121,00

0403 90 130 - - - - - več kot 1,5 ut.% pa do
       vključno 27 ut.%              121,00

0403 90 190 - - - - - več kot 27 ut.%          121,00

       - - - - drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 90 310 - - - - - do vključno 1,5 ut.%       121,00

0403 90 330 - - - - - več kot 1,5 ut.% pa do
       vključno 27 ut.%              121,00

0403 90 390 - - - - - več kot 27 ut.%          121,00

       - - - drugo:

       - - - - brez dodanega sladkorja ali
       drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 90 510 - - - - - do vključno 3 ut.%        121,00

0403 90 530 - - - - - več kot 3 ut.% pa do
       vključno 6 ut.%               121,00

0403 90 590 - - - - - več kot 6 ut.%          121,00

       - - - - drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 90 610 - - - - - do vključno 3 ut.%        121,00

0403 90 630 - - - - - več kot 3 ut.% pa do
       vključno 6 ut.%               121,00

0403 90 690 - - - - - več kot 6 ut.%          121,00

       - - aromatizirano ali z dodatki
       sadja, lešnikov ali kakava:

       - - - v prahu, zrnih ali drugih
       trdnih oblikah, z vsebnostjo
       mlečnih maščob:

0403 90 710 - - - - do vključno 1,5 ut.%        167,00

0403 90 730 - - - - več kot 1,5 ut.% pa do
       vključno 27 ut.%              167,00

0403 90 790 - - - - več kot 27 ut.%           167,00

       - - - drugo, z vsebnostjo mlečnih
       maščob:

0403 90 910 - - - - do vključno 3 ut.%         167,00

0403 90 930 - - - - več kot 3 ut.% pa do
       vključno 6 ut.%               167,00

0403 90 990 - - - - več kot 6 ut.%           167,00

0404     Sirotka, koncentrirana ali ne, z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil;
       izdelki iz naravnih mlečnih sestavin
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
       ali brez njih, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

0404 90   - Drugo:

       - - brez dodanega sladkorja ali drugih
       sladil, z vsebnostjo maščob:

0404 90 210 - - - - do vključno 1,5 ut.%        126,00

0404 90 230 - - - - več kot 1,5 ut.% pa do
       vključno 27 ut.%              126,00

0404 90 290 - - - - več kot 27 ut.%           126,00

       - - drugo z vsebnostjo maščob:

0404 90 810 - - - do vključno 1,5 ut.%         126,00

0404 90 830 - - - več kot 1,5 ut.% pa do
       vključno 27 ut.%              126,00

0404 90 890 - - - več kot 27 ut.%            126,00

0405 00   Maslo ter druge maščobe in olja,
       dobljeni iz mleka; mlečni namazi

0405 10   - Maslo:

       - z vsebnostjo maščob do vključno
       85 ut.%:

       - - - naravno maslo:

0405 10 110 - - - - v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg          320,30

0405 10 190 - - - - drugo                320,30

0405 10 300 - - - rekombinirano maslo          320,30

0405 10 500 - - - sirotkino maslo            320,30

0405 10 900 - - drugo                  320,30

0405 20   - Mlečni namazi:

0405 20 100 - - z vsebnostjo maščob 39 ut.%
       ali več, vendar z manj kot 60 ut.%
       maščobe                   320,30

0405 20 300 - - z vsebnostjo maščob 60 ut.% ali
       več, vendar z manj kot 75 ut.% maščobe   320,30

0405 20 900 - - z vsebnostjo maščob 75 ut.% ali
       več, vendar z manj kot 80 ut.% maščobe   320,30

0405 90   - Drugo:

0405 90 100 - - z vsebnostjo maščob 99,3 ut.%
       ali več maščobe, ter z največ 0,5 ut.%
       vode                    320,30

0405 90 900 - - drugo                  320,30

0406     Sir in skuta

0406 10   - Sveži sir (vključno sir iz sirotke),
       nefermentiran, in skuta:

0406 10 200 - - z vsebnostjo maščob do vključno
       40 ut.%                   182,00

0406 10 800 - - drugo                  229,00

0406 20   - Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:

0406 20 100 - - zeliščni sir glarus (znan kot
       schabziger), narejen iz posnetega mleka
       in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči    262,40

0406 20 900 - - drugo                  262,40

0406 30   - Sir, topljen, razen naribanega, ali
       v prahu:

0406 30 100 - - za proizvodnjo katerih se
       uporabljajo le siri, kot so ementalski
       sir, gruyere in appenzell in ki lahko
       vsebujejo dodani zeliščni sir glarus
       (znan kot schabziger); pripravljen za
       prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob
       v suhi snovi do vključno 56 ut.%      260,70

       - - drugo:

       - - - z vsebnostjo maščob do vključno
       36 ut.% in z vsebnostjo maščob v suhi
       snovi:

0406 30 310 - - - - do vključno 48 ut.%         260,70

0406 30 390 - - - - več kot 48 ut.%           260,70

0406 30 900 - - - z vsebnostjo maščob več kot
       36 ut.%                   260,70

0406 40   - Sir z modrimi plesnimi:

0406 40 100 - - roquefort                 1,00

0406 40 500 - - gorgonzola                1,00

0406 40 900 - - drug                   1,00

0406 90   - Sir, drug:

0406 90 010 - - za predelavo              300,30

       - - drugi:

       - - - ementalec, grojer, sbrinz,
       bergkaese in appenzell:

       - - - - ki vsebuje 45 ut.% ali več
       maščobe v suhi snovi in ki je zorel
       tri ali več mesecev:

0406 90 020 - - - - - celi siri, katerih vrednost
       "prosto meja" je večja od 401,85
       ECU/100 kg neto teže pa do vključno
       430,62 ECU/100 kg neto teže.        300,30

0406 90 030 - - - - - celi siri, katerih vrednost
       "prosto meja" je večja od 430,62
       ECU/100 kg neto teže.            300,30

0406 90 040 - - - - - kosi, pakirani v vakuumu ali
       inertnem plinu s skorjo na vsaj eni
       strani, katerih neto teža je 1 kg ali
       večja in manjša od 5 kg in katerih
       vrednost "prosto meja" je večja od
       430,62 ECU/100 kg neto teže pa do
       vključno 459,39 ECU/100 kg neto teže.    300,30

0406 90 050 - - - - - kosi, pakirani v vakuumu ali
       inertnem plinu s skorjo na vsaj eni
       strani, katerih neto teža je 1 kg ali
       večja in katerih vrednost "prosto meja"
       je večja od 459,39 ECU/100 kg neto teže.  300,30

0406 90 060 - - - - - kosi brez skorje, katerih
       neto teža je manjša od 450 g, katerih
       vrednost "prosto meja" je večja od
       499,67 ECU/100 kg neto teže, pakirani
       v vakuumu ali inertnem plinu v
       pakiranjih, na katerih je opis sira,
       vsebnost maščob, odgovorni za pakiranje
       in država proizvodnje.

       - - - - - drugo:              300,30

0406 90 130 - - - - - - ementalec            300,30

0406 90 150 - - - - - - grojer, sbrinz         300,30

0406 90 170 - - - - - - bergkaese, appenzell      300,30

0406 90 180 - - - Fromage fribourgeois, Vacherin
       mont d'Or in Tete de Moine         300,30

0406 90 190 - - - glarus zeliščni sir (znan
       kot schabziger), narejen iz
       posnetega mleka in zmešan s fino
       zdrobljenimi zelišči            300,30

0406 90 230 - - - edamec                300,30

0406 90 250 - - - tilsit                300,30

0406 90 270 - - - masleni sir (butterkase)       300,30

0406 90 290 - - - kačkaval               300,30

       - - - feta:

0406 90 330 - - - - drugo                300,30

0406 90 350 - - - kefalo-tyr              300,30

0406 90 370 - - - finlandia               300,30

0406 90 390 - - - jarlsberg               300,30

       - - - drugo:

0406 90 500 - - - - siri iz ovčjega ali bivoljega
       mleka v čebričkih s slanico ali v
       mehovih iz ovčje ali kozje kože       300,30

       - - - - drugo:

       - - - - - z vsebnostjo maščob do
       vključno 40 ut.% in vsebnostjo vode,
       izračunane v nemaščobni snovi:

       - - - - - - do vključno 47 ut.%:

0406 90 610 - - - - - - - grana padano, parmigiano
       reggiano                  300,30

0406 90 630 - - - - - - - fiore sardo, pecorino     300,30

0406 90 690 - - - - - - - drugi             300,30

       - - - - - - več kot 47 ut.% pa do
       vključno 72 ut.%:

0406 90 730 - - - - - - - provolone           300,30

0406 90 750 - - - - - - - asiago, caciocavallo,
       montasio, ragusano             300,30

0406 90 760 - - - - - - - danbo, fontal, fontina,
       fynbo, havarti, maribo, samsoe       300,30

0406 90 780 - - - - - - - gauda             300,30

0406 90 790 - - - - - - - esrom, italico,
       kernhem, saint-nectaire, saint-
       paulin, taleggio              300,30

0406 90 810 - - - - - - - cantal, cheshire,
       wensleydale, lancashire, double
       gloucester, blarney, colby, monterey    300,30

0406 90 820 - - - - - - - camembert           300,30

0406 90 840 - - - - - - - brie             300,30

0406 90 850 - - - - - - - kefalograviera, kasseri    300,30

       - - - - - - - drugi siri z vsebnostjo
       vode, izračunane nemaščobnih snovi:

0406 90 860 - - - - - - - - več kot 47 ut.% pa do
       vključno 52 ut.%              300,30

0406 90 870 - - - - - - - - več kot 52 ut.% pa do
       vključno 62 ut.%              300,30

0406 90 880 - - - - - - - - več kot 62 ut.% pa do
       vključno 72 ut.%              300,30

0406 90 930 - - - - - - več kot 72 ut.%         300,30

0407 00   Ptičja jajca, v lupini, sveža,
       konzervirana ali kuhana

       - Perutnine:

0407 00 30  - - druga:

0407 00 301 - - - kokošja                28,10

0407 00 309 - - - druga                 28,10

0408     Ptičja jajca brez lupine ter jajčni
       rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi
       ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali
       kako drugače konzervirana, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

       - Rumenjaki:

0408 11   - - sušeni:

0408 11 200 - - - neprimerni za človeško prehrano    127,40

0408 11 800 - - - drugi                 127,40

0408 19   - - drugi:

0408 19 200 - - - neprimerni za človeško prehrano    46,60

       - - - drugi:

0408 19 810 - - - - tekoči                46,60

0408 19 890 - - - - drugi, tudi zamrznjeni        46,60

       - Drugo:

0408 91   - - sušeno:

0408 91 200 - - - neprimerno za človeško prehrano    121,70

0408 91 800 - - - drugo                 121,70

0408 99   - - Drugo:

0408 99 800 - - - drugo                 30,00

0808     Jabolka, hruške in kutine, sveže

0808 10   - Jabolka:

       - - drugo:

0808 10 20  - - - vrste zlati delišes:

0808 10 201 - - - - od 1. januarja do 31. marca     24,00

0808 10 202 - - - - od 1. aprila do 30. junija      24,00

0808 10 203 - - - - od 1. julija do 20. avgusta     24,00

0808 10 204 - - - - od 21. avgusta do 31. decembra    24,00

0808 10 50  - - - vrste granny smith:

0808 10 501 - - - - od 1. januarja do 31. marca     24,00

0808 10 502 - - - - od 1. aprila do 30. junija      24,00

0808 10 503 - - - - od 1. julija do 20. avgusta     24,00

0808 10 504 - - - - od 21. avgusta do 31. decembra    24,00

0808 10 90  - - - druga:

0808 10 901 - - - - od 1. januarja do 31. marca     24,00

0808 10 902 - - - - od 1. aprila do 30. junija      24,00

0808 10 903 - - - - od 1. julija do 20. avgusta     24,00

0808 10 904 - - - - od 21. avgusta do 31. decembra    24,00

0808 20   - Hruške in kutine:

       - - hruške:

0808 20 100 - - - hruške za predelavo, razsute,
       od 1. avgusta do 31. decembra        24,50

0808 20 50  - - - druge:

0808 20 501 - - - - od 1. januarja do 31. marca     24,50

0808 20 502 - - - - od 1. aprila do 30. junija      24,50

0808 20 503 - - - - od 1. julija do 20. avgusta     24,50

0808 20 504 - - - - od 21. avgusta do 31. decembra    24,50

0809     Marelice, češnje in višnje, breskve
       (vključno z nektarinami), slive,
       trnulje, sveže

0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami:

0809 30 10  - - nektarine:

0809 30 102 - - - od 21. junija do 15. avgusta      19,00

0809 30 103 - - - od 16. avgusta do 30. septembra    19,00

0809 30 90  - - druge:

0809 30 902 - - - od 21. junija do 15. avgusta,
       razen tistih iz tar. pod št. 0809 30 909   19,00

0809 30 903 - - - od 16. avgusta do 30. septembra,
       razen tistih iz tar. pod št. 0809 30 909   19,00

1001     Pšenica in soržica

1001 90   - Drugo:

1001 90 990 - - - drugo                 16,80

1003     Ječmen

1003 00 90  - Drug:

1003 00 909 - - drug                   14,70

1005     Koruza

1005 90 000 - Druga                   15,70

1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na
       podlagi pšenice

       - Pšenična moka:

1101 00 150 - - iz navadne pšenice ali pirjevice     22,30

1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice  22,30

1601     Klobase in podobni izdelki iz mesa,
       drugih užitnih klavničnih proizvodov ali
       krvi; sestavljena živila na osnovi teh
       proizvodov

1601 00 100 - Iz jeter                 208,10

       - Drugo:

1601 00 910 - - klobase, suhe ali za sušenje,
       nekuhane                  208,10

1601 00 990 - - drugo                  208,10

1602     Drugi pripravljeni ali konzervirani
       izdelki iz mesa, drugih klavničnih
       proizvodov ali krvi

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

1602 32   - - kokoši vrste Gallus domesticus:

       - - - ki vsebujejo 57 ut.% ali več
       mesa ali drobovine:

1602 32 110 - - - - surovo               101,30

1602 32 190 - - - - drugo                101,30

1602 32 300 - - - ki vsebujejo 25 ut.% ali več,
       vendar manj kot 57 ut.% mesa ali
       drobovine                  101,30

1602 32 900 - - - drugo                 101,30

1602 39   - - drugo:

       - - - ki vsebuje najmanj 57 ut.%
       perutninskega mesa ali drobovine:

1602 39 210 - - - - surovo               101,30

1602 39 290 - - - - drugo                101,30

1602 39 400 - - - ki vsebuje 25 ut.% ali več,
       vendar manj kot 57 ut.% perutninskega
       mesa ali drobovine             101,30

1602 39 800 - - - drugo                 101,30

       - Prašičev:

1602 41   - - stegno in njegovi kosi:

1602 41 100 - - - domačih prašičev           220,30

1602 41 900 - - - drugo                 220,30

1602 42   - - plečeta in njihovi kosi:

1602 42 100 - - - domačih prašičev           181,60

1602 42 900 - - - drugo                 181,60

1602 49   - - drugo, vključno mešanice:

       - - - domačih prašičev:

       - - - - ki vsebujejo 80 ut.% ali več
       mesa ali užitnih mesnih odpadkov
       katere koli vrste, vključno z maščobami
       katere koli vrste in kakršnega koli
       izvora:

1602 49 110 - - - - - ledja brez vratu in njihovi
       deli, vključno z mešanicami ledij ali
       stegen                   204,20

1602 49 130 - - - - - vrat z zgornjim plečetom in
       deli, vključno z mešanimi deli vratu
       in pleč                   204,20

1602 49 150 - - - - - druge mešanice, ki vsebujejo
       stegna (noge), pleča, ledja ali vrat z
       zgornjim delom plečeta in njihove dele   204,20

1602 49 190 - - - - - drugo               204,20

1602 49 300 - - - - ki vsebujejo 40 ut.% ali več,
       vendar manj kot 80 ut.% mesa ali
       užitnih mesnih odpadkov (drobovine)
       katere koli vrste, vključno z maščobami
       katere koli vrste ali kakršnega koli
       izvora                   204,20

1602 49 500 - - - - ki vsebujejo manj kot 40 ut.%
       mesa ali užitnih mesnih odpadkov
       (drobovine) katere koli vrste, vključno
       z maščobami katere koli vrste ali
       kakršnega koli izvora            204,20

1602 49 900 - - - drugo                 204,20

1602 50   - Goved:

1602 50 100 - - nekuhano; mešanice kuhanega mesa
       ali užitnih mesnih odpadkov (drobovine)
       in nekuhanega mesa ali užitnih mesnih
       odpadkov                  119,85

       - - drugo:

       - - - v nepredušnih posodah:

1602 50 310 - - - - konzervirana govedina        119,85

1602 50 390 - - - - drugo                119,85

1602 50 800 - - - drugo                 119,85

1602 90   - Drugo, vključno z izdelki iz krvi
       katerih koli živali:

1602 90 100 - - pripravki iz krvi katerih koli živali  179,00

       - - drugo:

       - - - drugo:

1602 90 510 - - - - ki vsebuje meso ali užitne mesne
       odpadke (drobovino) domačih prašičev    179,00

       - - - - drugo:

       - - - - - ki vsebuje goveje meso ali
       užitne mesne odpadke (drobovino):

1602 90 610 - - - - - - nekuhano; mešanice kuhanega
       mesa ali užitnih mesnih odpadkov
       (drobovine) in nekuhanega mesa ali
       užitnih mesnih odpadkov (drobovine)     179,00

1602 90 690 - - - - - - drugo              179,00

       - - - - - drugo:

       - - - - - - ovčje ali kozje:

       - - - - - - - nekuhano; mešanice
       kuhanega mesa ali užitnih mesnih
       odpadkov (drobovine) in nekuhanega
       mesa ali užitnih mesnih odpadkov
       (drobovine):

1602 90 720 - - - - - - - - ovčje           179,00

1602 90 740 - - - - - - - - kozje           179,00

       - - - - - - - drugo:

1602 90 760 - - - - - - - - ovčje           179,00

1602 90 780 - - - - - - - - kozje           179,00

1602 90 980 - - - - - - drugo              179,00

1701     Sladkor iz sladkornega trsa in
       sladkorne pese ter kemično čista
       saharoza v trdnem stanju

       - Drugo:

1701 91 000 - - z dodatki za aromatiziranje in
       barvili                   65,70

1701 99   - - drugo:

1701 99 100 - - - beli sladkor              65,70

1701 99 900 - - - drugo                 65,70

1702     Drugi sladkorji, vključno s kemično
       čisto laktozo, maltozo, glukozo in
       fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni
       sirupi brez dodatkov za aromatiziranje
       ali barvil; umetni med in mešanice
       umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

1702 90   - Drugo, vključno invertni sladkor:

1702 90 300 - - izoglukoza                31,30

1702 90 500 - - maltodekstrin in maltodekstrinski
       sirup                    31,30

1702 90 600 - - umetni med, mešan ali nemešan z
       naravnim medom                31,30

       - - karamelni sladkor:

1702 90 710 - - - ki vsebuje 50 ut.% ali več
       saharoze v suhi snovi            31,30

       - - - drugo:

1702 90 750 - - - - v obliki praška, aglomeriran ali 
       neaglomeriran                31,30

1702 90 790 - - - - drugo                31,30

1702 90 800 - - inulinski sirup             31,30

1702 90 990 - - drugo                  31,30

2009     Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
       zelenjavni sokovi, nefermentirani
       in brez dodatka alkohola, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

2009 70   - Jabolčni sok:

       - - gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 200
       stopinj C:

2009 70 110 - - - katerega vrednost ne presega 22 ECU
       za 100 kg neto teže             10,00

2009 70 190 - - - drugo                 10,00

       - - gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri
       200 stopinj C:

2009 70 300 - - - katerega vrednost presega 18 ECU
       za 100 kg neto teže, z dodanim sladkorjem  10,00

       - - - drugo:

2009 70 910 - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja
       več kot 30 ut.%               10,00

2009 70 930 - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja
       do vključno 30 ut.%             10,00

2009 70 990 - - - - brez dodanega sladkorja       10,00

2204     Vino iz svežega grozdja, vključno
       ojačena vina; grozdni mošt, razen
       tistega iz tar. št. 2009

2204 10   - Peneča vina (penine):

       - - z volumsko vsebnostjo alkohola
       najmanj 8,5 vol.%:

2204 10 110 - - - Champagne               64,00

2204 10 190 - - - druga                 64,00

       - - druga:

2204 10 910 - - - Asti spumante             64,00

2204 10 990 - - - druga                 64,00

       - Druga vina; grozdni mošt, katerega
       fermentacija je ustavljena z
       nastajanjem alkohola:

2204 21   - - v posodah do vključno 2 l:

2204 21 100 - - - vino, razen tistega iz tar. podšt.
       2204 10, v steklenicah s pritrjenimi
       žičnimi košaricami, vino, drugače
       polnjeno zaradi povišanega tlaka zaradi
       ogljikovega dioksida v raztopini, od 1
       do 3 barov, merjeno pri temperaturi 200C   46,20

       - - - drugo:

       - - - - z volumsko vsebnostjo alkohola
       največ 13 vol.%:

       - - - - - kakovostna vina, ki se
       pridelujejo v vinorodnih okoliših:

       - - - - - - bela:

2204 21 110 - - - - - - - Alsace             74,40

2204 21 120 - - - - - - - Bordeaux            74,40

2204 21 130 - - - - - - - Bourgogne           74,40

2204 21 170 - - - - - - - Val de Loire          74,40

2204 21 180 - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer        74,40

2204 21 190 - - - - - - - Pflaz             74,40

2204 21 220 - - - - - - - Rheinhešen           74,40

2204 21 240 - - - - - - - Lazio             74,40

2204 21 260 - - - - - - - Toscana            74,40

2204 21 270 - - - - - - - Trentino, Alto Adige in
       Friuli                    74,40

2204 21 280 - - - - - - - Veneto             74,40

2204 21 320 - - - - - - - Vinho Verde          74,40

2204 21 340 - - - - - - - Pendes             74,40

2204 21 360 - - - - - - - Rioja             74,40

2204 21 370 - - - - - - - Valencia            74,40

2204 21 38  - - - - - - - drugje:

2204 21 389 - - - - - - - - drugje           74,40

       - - - - - - druga:

2204 21 420 - - - - - - - Bordeaux            74,40

2204 21 430 - - - - - - - Bourgogne           74,40

2204 21 440 - - - - - - - Beaujolais           74,40

2204 21 460 - - - - - - - Cotes-du-Rhone         74,40

2204 21 470 - - - - - - - Languedoc-Roussillon      74,40

2204 21 480 - - - - - - - Val de Loire          74,40

2204 21 620 - - - - - - - Piemonte            74,40

2204 21 660 - - - - - - - Toscana            74,40

2204 21 670 - - - - - - - Trentino in Alto Adige     74,40

2204 21 680 - - - - - - - Veneto             74,40

2204 21 690 - - - - - - - Dao, Bairrada in Douro     74,40

2204 21 710 - - - - - - - Navarra            74,40

2204 21 740 - - - - - - - Pendes             74,40

2204 21 760 - - - - - - - Rioja             74,40

2204 21 770 - - - - - - - Valdepenas           74,40

2204 21 78  - - - - - - - drugje:

2204 21 789 - - - - - - - - drugje           74,40

       - - - - - druga:

2204 21 790 - - - - - - bela               74,40

2204 21 800 - - - - - - druga              74,40

       - - - - z volumsko vsebnostjo alkohola,
       ki je večja od 13 vol.% pa do vključno
       15 vol.%:

       - - - - - kakovostna vina iz posameznih
       regij:

2204 21 810 - - - - - - bela               74,40

2204 21 820 - - - - - - druga              74,40

       - - - - - druga:

2204 21 830 - - - - - - bela               74,40

2204 21 840 - - - - - - druga              74,40

2204 29   - - drugo:

2204 29 100 - - - vino, razen tistega, ki spada pod
       tar. podšt. 2204 10, v steklenicah
       z žičnimi košaricami; drugače polnjeno
       vino zaradi dodatnega tlaka zaradi
       ogljikovega dioksida v raztopini, med 1
       in 3 bari, merjeno pri temperaturi 200
       stopinj C                  46,20

       - - - drugo:

       - - - - z volumsko vsebnostjo alkohola
       do vključno 13 vol.%:

       - - - - - kakovostna vina, pridelana v
       vinorodnih okoliših:

       - - - - - - bela:

2204 29 120 - - - - - - - Bordeaux            64,70

2204 29 130 - - - - - - - Bourgogne           64,70

2204 29 170 - - - - - - - Val de Loire          64,70

2204 29 18  - - - - - - - drugje:

2204 29 189 - - - - - - - - drugo            64,70

       - - - - - - druga:

2204 29 420 - - - - - - - Bordeaux           64,70

2204 29 430 - - - - - - - Bourgogne           64,70

2204 29 440 - - - - - - - Bedujolais          64,70

2204 29 460 - - - - - - - Cotes-du-Rhone         64,70

2204 29 470 - - - - - - - Languedoc-Roussillon      64,70

2204 29 480 - - - - - - - Val de Loire          64,70

2204 29 58  - - - - - - - drugje:

2204 29 589 - - - - - - - - drugje           64,70

       - - - - - druga:

       - - - - - - bela:

2204 29 620 - - - - - - - Sicilia            64,70

2204 29 640 - - - - - - - Veneto             64,70

2204 29 650 - - - - - - - drugje             64,70

       - - - - - - druga:

2204 29 710 - - - - - - - Apuglia            64,70

2204 29 720 - - - - - - - Sicilia            64,70

2204 29 750 - - - - - - - drugje             64,70

       - - - - z volumsko vsebnostjo alkohola,
       ki je večja od 13 vol.% pa do vključno
       15 vol.%

       - - - - - kakovostna vina, pidelana v
       vinorodnih okoliših:

2204 29 810 - - - - - - bela               64,70

2204 29 820 - - - - - - druga              64,70

       - - - - - druga:

2204 29 830 - - - - - - bela               64,70

2204 29 840 - - - - - - druga              64,70

2204 30   - Drug grozdni mošt:

2204 30 100 - - v fermentaciji ali z ustavljenim
       vrenjem brez dodajanja alkohola       64,70

       - - drugo:

       - - - gostote 1,33 g/cm3 ali manj pri
       200 stopinj C in dejansko vsebnostjo
       alkohola do vključno 1 vol.%

2204 30 920 - - - - koncentrirani            64,70

2204 30 940 - - - - drugo                64,70

       - - - drugo:

2204 30 960 - - - - koncentrirani            64,70

2204 30 980 - - - - drugo                64,70


AAA Zlata odličnost