Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4708. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled, stran 8620.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 34. seji dne 12. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled
1. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled (Uradni list RS, št. 3/98) se spremenijo in dopolnijo s sestavinami tega odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na način urejanja središča Bleda, mejo območja urejanja, izrabo ureditvene enote Belvedere.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Bled vsebujejo:
– tekstualni del sprememb in dopolnitev,
– grafični del sprememb in dopolnitev plana Občine Bled, ki se sestoji iz grafičnega prikaza v merilu 1:5.000.
3. člen
Dolgoročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986 do 1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90 in 15/96) se na območju Občine Bled spremeni in dopolni v naslednjih sestavinah:
1. v poglavju VII. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja, v točki 7.2 Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe prostora za posamezne dejavnosti, za območje Bleda, se v desetem odstavku črta prva alinea: centralnega turističnega območja. Doda se besedilo: Središče Bleda se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
2. V kartografskem delu dolgoročnega plana je določena meja območja urejanja s PUP za središče Bleda.
3. usmeritve za urejanje CTP Bleda se za ureditveno enoto Belvedere dopolnijo z naslednjo določbo: gostinske nastanitvene zmogljivosti se dopustijo od 100 do 150 postelj visoke kategorije, pred ureditvijo območja je potrebno ponovno določiti najsmotrnejšo dostopno prometno povezavo.
4. člen
Družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89 in Uradni list RS, št. 2/90, 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95 in 15/96) se na Območju Občine Bled spremeni in dopolni v naslednjih sestavinah:
v programskih zasnovah ureditvenih območij se črta točka 21. Del območja CTPO – Bled.
5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Bled so na vpogled na Občini Bled, Krajevni skupnosti Bled ter na Upravni enoti Radovljica.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-6/98
Bled, dne 12. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost