Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4700. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1998, stran 8568.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), 34. člena in 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97 in 82/98) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1998
1 S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki jih pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi ter organi lokalnih skupnosti (v nadaljnem besedilu: izplačevalci), morajo dostaviti davčnim organom in zavezancem za dohodnino.
2 Oblika dostave podatkov
2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških medijev:
– PC diskete iz IBM kompatibilnih osebnih računalnikov, ki imajo naslednje lastnosti:
– velikost 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5" (720KB ali 1,44MB),
– zapisano v ASCII kodi,
– v datoteki imena VIR.DAT za podatke vseh virov, razen vira 41 oziroma v datoteki imena VIR41.DAT za podatke vira 41,
– vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta dva posebna znaka CR ter LF. Vključno s tema znakoma so zapisi dolgi 135 znakov;
– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:
– 9-sledni zapis znakov,
– gostota zapisa 1600 bpi,
– koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
– ne sme imeti znamke (NO LABEL),
– brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record) dolžine 133 znakov ali blokirano, pri čemer pa mora biti faktor blokiranja napisan na vidni nalepki traku,
– zaključek podatkov označite z oznako EOF,
– razdalja od začetka traku do “start marke Alu-folija” naj ne bo manjša od 7m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:
– naziv in naslov izplačevalca,
– število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot in
– vse izbrane, v tej točki naštete, lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno vsebino diskete oziroma magnetnega traku. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba izplačevalca. Vsebino diskete se izpiše z ukazom
COPY a:VIR.DAT lpt1:
in/ali
COPY a:VIR41.DAT lpt1:
oznaki a: (disketne enote) in lpt1: (tiskalnika) se prilagodijo strojni opremi izplačevalca osebnih prejemkov in dohodkov.
Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije je za izplačevalce, ki bodo podatke VIR.DAT in VIR41.DAT za odmero dohodnine za leto 1998 predložile na računalniških medijih, pripravila nov program za vnos podatkov za odmero dohodnine. Izplačevalci lahko dobijo ta program v izpostavi pristojnega davčnega urada v zameno za prazne PC diskete.
2.2 ali na obrazcu (za vse vire, razen za vir 41):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
                                                Datum izpisa: .../.../... .
                                                             .
                                         .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .
Naziv izplačevalca:  ...........................  Davčna številka izplačevalca: .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .
                                                             .
Naslov izplačevalca: ...........................  Matična številka  .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .
                          izplačevalca:    .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .
Žiro račun:      ...........................                                     .
                                                             .
                                                             .
Povzetek obračuna osebnih prejemkov oz. dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.1998   v tolarjih brez stotinov .
-------.--------.---------------.----------.------------------.-------.-----------.---------------.----------.------------.
Zap.št.. Davčna . Priimek in ime.  Šifra . Vrsta os. prejem..Znesek .Normirani . Akontacija  . Prispevki.Samoprispevk.
    .številka. (prvih 20  . izpostave.  oz. dohodka  .    .odhodki oz..  dohodnine  .  za  .      .
    .    .  znakov   .  biv. .------------------.    .stroški in .-----.---------. socialno .      .
    .    .        .     . oznaka   opis .    .zmanjšanje .v RS . v tujini. varnost .      .
    .    .        .     .         .    . osnove  .   .     .     .      .
-------.--------.---------------.----------.------------------.-------.-----------.-----.---------.----------.------------.
    .    .        .     .         .    .      .   .     .     .      .
 3    4  .   5    .  6   .    7     .  8  .  9   . 10a .  10b  .  11  .   12   .
----------------.---------------.----------.------------------.-------.-----------.-----.---------.----------.------------.
        .        .     .         .    .      .   .     .     .      .
        .        .     .         .    .      .   .     .     .      .
        .        .     .         .    .      .   .     .     .      .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
     xxxxxx . SKUPAJ*    . xxx   .         .    .      .   .     .     .      .
        .  .     .     .         .    .      .   .     .     .      .
        .  .     .     .         .    .      .   .     .     .      .
        .  .     .     .         .    .      .   .     .     .      .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

*seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oz. dohodka

Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno številko opremite tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba izplačevalca.
3 Vsebina poslanih podatkov
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Podatke je potrebno označiti z davčno številko ter s prvimi dvajsetimi znaki njegovega priimka in imena. Za enolično označevanje tujcev se uporabi davčna številka. Podatke enega vira osebnih prejemkov oziroma dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da je v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih virov, potrebno izpolniti ustrezno število zapisov, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
3.1.2 Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je potrebno zbranim podatkom dodati ustrezno število zbirnih zapisov brez identifikacije davčnega zavezanca (vsebovana v poljih: številka davčnega zavezanca, priimek in ime davčnega zavezanca ter šifra izpostave pristojnega davčnega urada). V tak zapis se v okviru vsakega izplačevalca vpiše za posamezno vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka ter obveznosti seštevke zneskov vseh individualnih zapisov. Natančnejši opis je razviden iz tabelaričnih prikazov zbirnih podatkov.
3.2 Kontrolni podatki za vse vire dohodnine, razen vira 41
3.2.1 Poslani podatki morajo vsebovati vse osebne prejemke in dohodke ter obveznosti posamezne fizične osebe, izplačane v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1998 iz posameznega vira dohodnine pri izplačevalcu, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
Podatke o nadomestilih pošlje izplačevalec, ki jih je obračunal in izplačal ne glede na to, ali bremenijo njegova sredstva ali pa so mu bila refundirana.
3.2.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.2.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. .
. . Zap. . Pozicija . Dolžina . Poravnava .              Opis polja             . .
. . št. .----------.     .      .                                . .
. .   . od . do .     .      .                                . .
. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. .
. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
.   1 . 1 .  2 .    2 .  L   . zadnji dve številki letnice, za navajamo osebne prejemke in   .
.    .  .   .     .      . dohodke ter obveznosti                     .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   2 . 3 . 17 .   15 .  L   . žiro račun izplačevalca brez vezajev po naslednji shemi:    .
.    .  .   .     .      . - operativna številka sedeža    5 znakov           .
.    .  .   .     .      . - temeljni račun              3 znaki       .
.    .  .   .     .      . - individualna partija       7 znakov z vodilnimi ničlami .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   3 . 18 . 22 .    5 .  D   . zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami          .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   4 . 23 . 35 .   13 .  L   . številka davčnega zavezanca (EMŠO ali DAVČNA ŠTEVILKA, ki je  .
.    .  .   .     .      . levo poravnana in dopolnjena s presledki)            .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   5 . 36 . 55 .   20 .  L   . prvi znaki priimka in imena                   .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   6 . 56 . 59 .    4 .      . šifra izpostave pristojnega davčnega urada, kjer ima delavec  .
.    .  .   .     .      . stalno oziroma začasno bivališče (glej 3.2.2.3)         .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   7 . 60 . 61 .    2 .  L   . oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti (glej .
.    .  .   .     .      . 3.2.2.4),                            .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   8 . 62 . 73 .   12 .  *   . bruto znesek                          .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   9 . 74 . 85 .   12 .  *   . normirani odhodki oziroma stroški in zmanjšanje osnove     .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   10 . 86 . 97 .   12 .  *   . znesek akontacije dohodnine, plačan v RS            .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   11 . 98 . 109 .   12 .  *   . znesek akontacije dohodnine, plačan v tujini          .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   12 .110 . 121 .   12 .  *   . prispevki za socialno varnost                  .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   13 .122 . 133 .   12 .  *   . samoprispevek (neobvezni podatek)                .
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
3.2.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov
3.2.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. .
. . Zap. . Pozicija . Dolžina . Poravnava .              Opis polja             . .
. . št. .----------.     .      .                                . .
. .   . od . do .     .      .                                . .
. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. .
. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
.   1 . 1 .  2 .    2 .  L   . zadnji dve številki letnice, za navajamo osebne prejemke in   .
.    .  .   .     .      . dohodke ter obveznosti                     .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   2 . 3 . 17 .   15 .  L   . žiro račun izplačevalca brez vezajev po naslednji shemi:    .
.    .  .   .     .      . - operativna številka sedeža    5 znakov           .
.    .  .   .     .      . - temeljni račun              3 znaki       .
.    .  .   .     .      . - individualna partija       7 znakov z vodilnimi ničlami .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   3 . 18 . 22 .    5 .  D   . zaporedna številka zapisa - nadaljuje se oštevilčenje      .
.    .  .   .     .      . individualnih zapisov                      .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   4 . 23 . 35 .   13 .  L   . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   5 . 36 . 55 .   20 .  L   . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   6 . 56 . 59 .    4 .      . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   7 . 60 . 61 .    2 .  L   . oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti    .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   8 . 62 . 73 .   12 .  *   . vsota bruto zneskov                       .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   9 . 74 . 85 .   12 .  *   . vsota priznanih normiranih odhodkov oziroma stroškov in     .
.    .  .   .     .      . zmanjšanj osnov                         .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   10 . 86 . 97 .   12 .  *   . vsota zneskov akontacij dohodnine, plačanih v RS        .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   11 . 98 . 109 .   12 .  *   . vsota zneskov akontacij dohodnine, plačanih v tujini      .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   12 .110 . 121 .   12 .  *   . vosta prispevkov za socialno varnost              .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   13 .122 . 133 .   12 .  *   . vsota samoprispevkov                      .
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

*V prvih enajst znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno poravnano v tolarjih brez stotinov, samo
 številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. Kadar je znesek negativen, se to označi tako, da se v 12.
 znak polja vpiše znak minus (-).
3.2.2.3 Šifre izpostav davčnih uradov:
1101 Ajdovščina   1022 Lendava     0943 Radlje ob Dravi

0302 Brežice     0823 Litija      0744 Radovljica

0403 Celje      0824 Ljubljana    0945 Ravne na Koroškem
           Bežigrad

0804 Cerknica    0825 Ljubljana    0546 Ribnica
           Center

1205 Črnomelj    0826 Ljubljana    0347 Sevnica
           Moste-Polje

0806 Domžale     0827 Ljubljana Šiška 0648 Sežana

0907 Dravograd    0828 Ljubljana    0949 Slovenj Gradec
           Vič-Rudnik

1008 Gornja Radgona 1029 Ljutomer     0950 Slovenska
                      Bistrica

0809 Grosuplje    0830 Logatec     0451 Slovenske Konjice

1510 Hrastnik    0964 Maribor     0452 Šentjur pri Celju

1111 Idrija     0965 Pesnica     0753 Škofja Loka

1312 Ilirska     0968 Ruše       0454 Šmarje pri Jelšah
Bistrica

0613 Izola      1234 Metlika     1155 Tolmin

0714 Jesenice    1635 Mozirje     1556 Trbovlje

0815 Kamnik     1036 Murska Sobota  1257 Trebnje

0516 Kočevje     1137 Nova Gorica   0758 Tržič

0617 Koper      1238 Novo mesto    1659 Velenje

0718 Kranj      1439 Ormož      0860 Vrhnika

0319 Krško      0640 Lucija      1561 Zagorje ob Savi

0420 Laško      1341 Postojna     0462 Žalec

0921 Lenart     1442 Ptuj       0099 neznana

3.2.2.4 Tabela vrst osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti prikazuje vrste osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti.
V posamezni vrstici individualnih zapisov se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje davčna številka prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------.
                .            Vsebina polj zapisa            .
Vrsta osebnega prejemka oziroma .--------.-------------.---------------.-----------.---------------.
      dohodka       .    . Normirani  . Akontacija  . Prispevki .        .
                .    . odhodki oz. .  dohodnine  .  za   . Samoprispevki .
    oznaka opisa      . Znesek . stroški in .------.--------. socialno .        .
                .    . zmanjšanje .   .  v  .  varnost .        .
                .    .  osnove  . v RS . tujini .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
       7         .  8  .   9   . 10a . 10b  .   11  .   12    .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
10 plače, nadomestilo plače in .  x  .       .  y .  y  .   y   .    y    .
  povračila stroškov      .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
11 stimulacije in bonitete   .  x  .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
12 regres            .  x  .       .  y .    .   y   .    y    .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
13 odpravnine ob upokojitvi,  .  x  .       .  y .    .   y   .        .
  jubilejne nagrade in     .    .       .   .    .      .        .
  enkratne solidarnostne    .    .       .   .    .      .        .
  pomoči ter drugi prejemki iz .    .       .   .    .      .        .
  delovnega razmerja      .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
15 nadomestilo, izplačano pri  .  x  .       .  y .    .   y   .    y    .
  drugih izplačevalcih, in   .    .       .   .    .      .        .
  veteranski dodatek      .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
16 drugi prejemki, vključno z  .  x  .       .  y .  y  .      .        .
  nagradami in podobnimi    .    .       .   .    .      .        .
  prejemki           .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
19 prejemki, doseženi z     .  x  .    y   .  y .  y  .      .    y    .
  opravljanem storitev in   .    .       .   .    .      .        .
  poslov po pogodbah in na   .    .       .   .    .      .        .
  drugih podlagah       .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
20 prejemki učencev in študentov.  x  .    y   .  y .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
34 dobiček, dosežen pri pravnih .  x  .    y   .  y .  y  .      .    y    .
  osebah in zasebnikih (53. čl..    .       .   .    .      .        .
  ZD)             .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
35 dobiček, dosežen pri pravnih .  x  .    y   .  y .    .      .    y    .
  osebah in zasebnikih (54. čl..    .       .   .    .      .        .
  ZD)             .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
51 dohodek, dosežen z udeležbo .  x  .       .  y .    .      .    y    .
  pri dobičku v RS (razen   .    .       .   .    .      .        .
  osebnih družb)        .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
52 dohodek, dosežen z udeležbo .  x  .       .  x .    .      .    y    .
  pri dobičku osebnih družb v .    .       .   .    .      .        .
  RS              .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
54 obresti na posojila nad   .  x  .       .  y .  y  .      .    y    .
  revalorizacijskimi obrestmi .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
55 dohodki, doseženi z     .  x  .    y   .  y .  y  .      .    y    .
  oddajanjem v najem pravnim  .    .       .   .    .      .        .
  osebam in zasebnikom     .    .       .   .    .      .        .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
61 dohodki iz avtorskih pravic .  x  .    y   .  y .  y  .      .    y    .
--------------------------------.--------.-------------.------.--------.-----------.---------------.
62 dohodki iz izumov, znakov  .  x  .    y   .  y .  y  .      .    y    .
  razlikovanja in tehničnih  .    .       .   .    .      .        .
  izboljšav          .    .       .   .    .      .        .
---------------------------------------------------------------------------------------------------.


Pomen znakov v tabeli:

x    - podatek je obvezen

y    - podatek je obvezen, vendar se dopušča,
      da ima vrednost 0

prazno  - podatek je prepovedan

Opomba: Za zavezance, poslane na delo v tujino na podlagi
delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se
pošljejo podatki o skupnem znesku bruto plače, ki bi jo delavci
prejeli za enaka dela v Republiki Sloveniji. Akontacija dohodnine
v Republiki Sloveniji je razlika med obračunanim davkom od
osebnega prejemka od plače, ki predstavlja osnovo po 16. členu
zakona o dohodnini, in sorazmernim delom v tujini plačanega
davka, ki odpade na to plačo. Če mesečno ni bil izvršen obračun
in poračun davka od osebnih prejemkov, se pošlje podatek o
akontaciji dohodnine, plačane v tujini, to je podatek o
sorazmernem delu v tujini plačanega davka, ki odpade na plačo, ki
predstavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov.

V primeru, da so plače navedenih delavcev že dejansko obdavčene v državi, s katero je Republika Slovenija oziroma SFRJ sklenila sporazum (pogodbo) o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, so le-te oproščene plačila davka v Republiki Sloveniji, zato se za te delavce ne pošlje niti podatka o plači, ki jo kot osnovo za obdavčitev opredeljuje 16. člen zakona o dohodnini.
Za zavezanca, ki je prejel jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi ali solidarnostno pomoč v višini, ki je presegla znesek, določen z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95 in 5/98), se pod znesek jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne pomoči vpiše le razlika prejemka nad višino, določeno z omenjeno uredbo.
3.2.2.5 Izgled obvestila o celoletnih osebnih prejemkih in dohodkih ter obveznostih, ki ga mora delavcu oziroma prejemniku osebnega prejemka oziroma dohodka obvezno izročiti izplačevalec osebnih prejemkov oziroma dohodkov:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.
                                     Datum izpisa: .../.../.....  .
                                                    .
Žiro račun izplačevalca: ......................  Naziv izplačevalca: ..............................  .
                                                    .
                         Naslov izplačevalca: .............................  .
                                                    .
Povzetek obračuna osebnih prejemkov oz. dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.1998 za osebo: .
                                                    .
Davčna številka: ...............         Priimek in ime: .................................  .
                                                    .
Šifra izp. bivanja: ........           Naslov:     .................................  .
                                    v tolarjih brez stotinov    .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.
                                                    .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.
                                                    .
---------.-------------------.----------.---------------.-----------------.-------------.--------------.
 Datum  . Vrsta os. prejem. . Znesek .  Normirani  .  Akontacija  .  Prispevki . Samoprispevk .
 plačila . oziroma dohodka  .     .  dohodnine  .   dohodnine  .   za   .       .
 davka  .-------------------.     . oz. stroški .------.----------.  socialno .       .
     . oznaka   opis .     .  in zmanjš. . v RS . v tujini .  varnost .       .
     .          .     .  osnove   .   .     .       .       .
---------.-------------------.----------.---------------.------.----------.-------------.--------------.
     .          .     .        .   .     .       .       .
     .     7     .  8   .    9    . 10a .  10b  .   11   .   12   .
---------.---------.---------.----------.---------------.------.----------.-------------.--------------.
     .     .     .     .        .   .     .       .       .
     .     .     .     .        .   .     .       .       .
     .     .     .     .        .   .     .       .       .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.
  xxxxx . SKUPAJ*      .     .        .   .     .       .       .
     .  .       .     .        .   .     .       .       .
     .  .       .     .        .   .     .       .       .
     .  .       .     .        .   .     .       .       .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.
     . SKUPAJ**     .     .        .   .     .       .       .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.

*seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oz. dohodka

**seštevek vseh osebnih prejemkov in dohodkov

Opomba: V to tabelo se obvezno vpišejo oznake vrst osebnih
prejemkov in dohodkov (dvomestna števila) iz tabele vrst osebnih
prejemkov in dohodkov ter obveznosti.
Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih izplačevalec posreduje davčnemu organu.
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo pri točki 3.2.2.4 te odredbe.
3.3 Kontrolni podatki za vir 41 – dobiček iz kapitala, dosežen s prodajo vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
3.3.1 Kontrolne podatke za vir 41 so dol ni posredovati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, in sicer za vse prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu razen tistih, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo; sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi).
3.3.2 Poslani podatki morajo vsebovati vse prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu posamezne fizične osebe v obdobju med 1. 1. 1998 in 31. 12. 1998.
Če pri posamezni fizični osebi pooblaščeni udeleženec trga vrednostnih papirjev ali druga pravna oseba, ki je opravljala prenos imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu ne razpolaga z vsemi zahtevanimi podatki vpiše tiste podatke o posamezni fizični osebi, s katerimi razpolaga.
3.3.3. Podrobna vsebina in opis podatkov
3.3.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov – vir 41
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. .
. . Zap. . Pozicija . Dolžina . Poravnava .              Opis polja             . .
. . št. .----------.     .      .                                . .
. .   . od . do .     .      .                                . .
. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. .
. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
.   1 . 1 .  2 .    2 .  L   . zadnji dve številki letnice, za navajamo transakcije z     .
.    .  .   .     .      . vrednostnimi papirji oz. izplačila drugih deležev v kapitalu  .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   2 . 3 . 17 .   15 .  L   . žiro račun izplačevalca brez vezajev po naslednji shemi:    .
.    .  .   .     .      . - operativna številka sedeža    5 znakov           .
.    .  .   .     .      . - temeljni račun              3 znaki       .
.    .  .   .     .      . - individualna partija       7 znakov z vodilnimi ničlami .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   3 . 18 . 23 .    6 .  D   . zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami          .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   4 . 24 . 36 .   13 .  L   . številka davčnega zavezanaca (EMŠO ali DAVČNA ŠTEVILKA, ki je  .
.    .  .   .     .      . levo poravnana in dopolnjena s presledki)            .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   5 . 37 . 56 .   20 .  L   . prvi znaki priimka in imena                   .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   6 . 57 . 58 .    2 .      . oznaka dohodka (41)                       .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   7 . 59 . 63 .    5 .  L   . vrsta vrednostnega papirja - koda                .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   8 . 64 . 81 .   18 .  L   . prvi znaki naziva pravne osebe izdajateljea, če gre za     .
.    .  .   .     .      . vrednostne papirje, ki niso predmet organiziranega trga oz.   .
.    .  .   .     .      . izplačevalca drugih deležev v kapitalu oziroma vpiše se opis  .
.    .  .   .     .      . prenosa imetnišva (npr. prodaja,                .
.    .  .   .     .      . posoja) iz drugih pravnih poslov sklenjenih na organiziranem in .
.    .  .   .     .      . neorganiziranem trgu.                      .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   9 . 82 . 89 .    8 .      . datum pridobitve vrednostnega papirja oz. drugih deležev v   .
.    .  .   .     .      . kapitalu (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)              .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   10 . 90 . 95 .    6 .  D   . količina nabavljenega vrednostnega papirja           .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   11 . 96 . 107 .   12 .  D   . nabavna cena - znesek brez stotinov in predznaka        .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   12 .108 . 115 .    8 .      . datum prodaje vrednostnega papirja oz. drugih deležev v     .
.    .  .   .     .      . kapitalu (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)              .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   13 .116 . 121 .    6 .  D   . količina prodanega vrednostnega papirja             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   14 .122 . 133 .   12 .      . prodajna cena - znesek brez stotinov in predznaka        .
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
3.3.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov – vir 41
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. .
. . Zap. . Pozicija . Dolžina . Poravnava .              Opis polja             . .
. . št. .----------.     .      .                                . .
. .   . od . do .     .      .                                . .
. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. .
. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
.   1 . 1 .  2 .    2 .  L   . zadnji dve številki letnice, za katero navajamo transakcije z  .
.    .  .   .     .      . vrednostnimi papirji oz. izplačila drugih deležev v kapitalu  .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   2 . 3 . 17 .   15 .  L   . žiro račun izplačevalca brez vezajev po naslednji shemi:    .
.    .  .   .     .      . - operativna številka sedeža    5 znakov           .
.    .  .   .     .      . - temeljni račun              3 znaki       .
.    .  .   .     .      . - individualna partija       7 znakov z vodilnimi ničlami .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   3 . 18 . 23 .    6 .  D   . zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami - nadaljuje se  .
.    .  .   .     .      . oštevilčenje posameznih zapisov                 .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   4 . 24 . 36 .   13 .  L   . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   5 . 37 . 56 .   20 .  L   . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   6 . 57 . 58 .    2 .      . oznaka dohodka (41)                       .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   7 . 59 . 63 .    5 .  L   . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   8 . 64 . 81 .   18 .  L   . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   9 . 82 . 89 .    8 .      . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   10 . 90 . 95 .    6 .  D   . vsota količin nabavljenega vrednostnega papirja iz vseh zapisov .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   11 . 96 . 107 .   12 .  D   . vsota zneskov nabavne cene iz vseh zapisov           .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   12 .108 . 115 .    8 .      . prazno                             .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   13 .116 . 121 .    6 .  D   . vsota količin prodanega vrednostnega papirja iz vseh zapisov  .
.--------.----.-----.---------.-----------.-----------------------------------------------------------------.
.   14 .122 . 133 .   12 .      . vsota zneskov prodajne cene iz vseh zapisov           .
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
4 Podatki se pošljejo oziroma dostavijo izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplačevalec sedež.
Izplačevalec pokojnin (oznaka 14) in izplačevalci nadomestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov :
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravstvo,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zaposlovanje,
morajo podatke v isti obliki kot preteklo leto poslati neposredno Glavnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije na naslov: RRC – Računalniške storitve, d.d., Ljubljana, Jadranska 21.
Na isti naslov pošljejo podatke tudi organizacije, ki imajo koncesijo za posredovanje dela študentom in dijakom (oznaka 20).
V primerih statusnih sprememb izplačevalcev zaradi združitve (pripojitve, spojitve) in preoblikovanja predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.
Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
V primerih prenehanja obstoja izplačevalca iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po prenehanju.
Pravne osebe in zasebniki, ki niso izplačevali osebnih prejemkov oziroma dohodkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.
Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezancem za dohodnino najkasneje do 31. 1. 1999.
5 Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 416-120/98
Ljubljana, dne 16. decembra 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost