Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4727. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ivančna Gorica, stran 8662.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 1. seji dne 15. 12. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Ivančna Gorica
1. člen
V 2. členu se imena naselij: Breg pri Velikem Gabru, Male Dole pri Šentjurju in Velike Dole pri Šentjurju pravilno glasijo: Breg pri Temenici, Male Dole pri Temenici in Velike Dole pri Temenici.
V zadnji vrsti prvega odstavka se pred imenom Draga – vstavi beseda – Zgornja.
2. člen
V 7. členu se drugi stavek tretjega odstavka spremeni in se glasi:
V zgornjem polkrogu je napis Občina Ivančna Gorica, v sredini pa grb občine.
3. člen
8. člen se spremeni in se glasi:
Občina ima svoj praznik – 29. maj.
4. člen
V 11. členu se črta šestnajsta alinea.
5. člen
V drugi vrsti, prvi odstavek 99. člena statuta se številka – 10 – nadomesti s številko – 7.
6. člen
V 101. členu statuta se doda nov odstavek:
Rebalans občinskega proračuna in zaključni račun občinskega proračuna sprejme občinski svet praviloma na eni obravnavi.
7. člen
105. člen se spremeni in se glasi:
Občani se zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in uresničevanja skupnih interesov ter zadovoljevanja skupnih potreb organizirajo v krajevne skupnosti kot ožje dele občine.
Pri notranji členitvi novih krajevnih skupnosti mora občinska skupščina upoštevati zemljepisne, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja.
8. člen
106. člen se spremeni in se glasi:
Pobudo za ustanovitev krajevnih skupnosti ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali 10% prebivalcev dela občine, kjer želijo ustanoviti krajevno skupnost oziroma kjer želijo spremeniti območje svoje krajevne skupnosti občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati. Pred ustanovitvijo krajevnih skupnosti ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini glede, kjer naj bi bile ustanovljene krajevne skupnosti.
Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje krajevne skupnosti.
9. člen
107. člen se spremeni in se glasi:
Občina Ivančna Gorica je razdeljena na naslednje krajevne skupnosti:
1. KS AMBRUS:
Ambrus, Bakrc, Brezovi dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Primca vas in Višnje.
2. KS DOB PRI ŠENTVIDU:
Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Pece, Podboršt, Pokojnica, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Škoflje in Trnovica.
3. KS IVANČNA GORICA:
Gorenja vas, Ivančna Gorica, Malo Črnelo, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stranska vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo in Vrhpolje pri Šentvidu.
4. KS KRKA:
Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj in Znojile pri Krki.
5. KS METNAJ:
Debeče, Dobrava pri Stični, Mala Goričica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina, Poljane pri Stični in Pristava nad Stično.
6. KS MULJAVA:
Bojanji Vrh, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike Kompolje in Velike Vrhe.
7. KS SOBRAČE
Pusti Javor, Sela pri Sobračah, Sobrače in Vrh pri Sobračah.
8. KS STIČNA:
Gabrje pri Stični, Mala Dobrava, Stična in Vir pri Stični.
9. KS ŠENTVID PRI STIČNI:
Artiža vas, Glogovica, Griže, Grm, Male Češnjice, Mali Kal, Petrušnja vas, Pristavlja vas, Radohova vas, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Velike Češnjice, Velike Pece, Veliki Kal in Zaboršt pri Šentvidu.
10. KS TEMENICA:
Bratnice, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Temenici, Prapročce pri Temenici, Pungert, Radanja vas, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Temenici in Videm pri Temenici.
11. KS VIŠNJA GORA:
Dedni dol, Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas, Leskovec, Nova vas, Peščenik, Podsmreka pri Višnji Gori, Polje pri Višnji Gori, Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori, Zavrtace in Zgornja Draga.
12. KS ZAGRADEC:
Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Reberce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolcane, Valicna vas, Velike Reberce, Veliko Globoko in Zagradec.
10. člen
108. člen se spremeni in se glasi:
Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce in ki so ji prenesene v izvajanje s statutom občine.
Krajevna skupnost opravlja zlasti naslednje naloge:
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih družbenih dejavnosti.
11. člen
109. člen se spremeni in se glasi:
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti. Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom.
Člani krajevne skupnosti izvolijo izmed sebe predsednika sveta.
Predsednik sveta zastopa krajevno skupnost.
Volitve za člane sveta, katerih mandat traja štiri leta, se izvedejo skupaj z lokalnimi volitvami.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Glede načina odločanja sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja dolocba 27. člena tega statuta.
12. člen
110. člen se spremeni in se glasi:
Svet krajevne skupnosti lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Občinski svet mora pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na krajevno skupnost, pridobiti mnenje sveta krajevne skupnosti.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na seji sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja.
13. člen
111. člen se spremeni in se glasi:
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. Krajevna skupnost kot pravna oseba nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, določenih s tem statutom ali odlokom, sprejetim na podlagi določb tega statuta.
Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti. Za veljavno sklenitev posla je potreben sklep sveta krajevne skupnosti. Pravni posli krajevne skupnosti, sklenjeni nad vrednostjo, kot je določena s proračunom občine, so veljavni le ob soglasju župana.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgovarja občina.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove krajevne skupnosti z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo iz prejšnjih krajevnih skupnosti.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost ali spremeni njeno obmocje.
14. člen
112. člen se spremeni in se glasi:
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem financnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
15. člen
113. člen se spremeni in se glasi:
Nadzor nad celotnim finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
Nadzorni odbor opravi pregled poslovanja krajevne skupnosti najmanj enkrat letno na lastno pobudo. Pregled poslovanja je dolžan opraviti tudi če tako zahteva občinski svet.
V okviru nadzora ima član nadzornega odbora, ki ga nadzorni odbor za to pooblasti, kakor tudi izvedenec, ki ima pooblastilo nadzornega odbora, pravico vpogleda v celotno finančno in drugo dokumentacijo krajevne skupnosti.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi nezakonito, nenamensko ali nesmotrno porabo v krajevni skupnosti, lahko občinski svet med proračunskim letom ustavi financiranje krajevne skupnosti iz občinskega proračuna, dokler nepravilnosti v poslovanju krajevne skupnosti niso odpravljene.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Ivančna Gorica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica in prično veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.
Št. 01502-0001/98
Ivančna Gorica, dne 15. decembra 1998.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l. r.

AAA Zlata odličnost