Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4711. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje, stran 8650.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 v nadaljevanju: ZUNDPP), 2. člena ZUNDPP v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90) in 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 34. seji dne 12. 11. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje
1. člen
I. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje v zvezi z zidavo nove pošte in dozidavo in adapatcijo Osnovne šole Gorje. Določijo se nosilci, ki sodelujejo pri spremembah in dopolnitvah, način njihovega sodelovanja, ter roki za posamezne faze priprave in sprejema prostorsko izvedbenega akta.
2. člen
II. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
V besedilo in grafični del ureditvenega načrta naj se vnese varianta, ki omogoča, da se nova pošta dozida k obstoječi stavbi Gorjanskega doma. Novo pošto je tako mogoče prizidati k obstoječemu domu, s tem se omogoči in pospeši prenovo Gorjanskega doma, tako se v največji možni meri ohrani obstoječi sadovnjak in enakomeren ritem med objekti na južni strani ceste.
V besedilo in grafični del ureditvenega načrta naj se vnese tudi varianta rešitve idejnega projekta za adaptacijo in dozidavo OŠ Gorje, ki je normativno usklajen z Ministrstvom za šolstvo in šport in ki ga je pripravil LIZ Inženiring Ljubljana.
3. člen
III. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– izvajalci Ureditvenega načrta Zg. Gorje
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
– župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik: Irena Černigoj Rus,
– Odbor za prostor in varstvo okolja.
4. člen
IV. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN Zg. Gorje so:
1. Pošta Slovenije PE Kranj,
2. Telekom Slovenije PE Kranj,
3. JP Komunala Radovljica,
4. Cestno podjetje Kranj,
5. Elektro Gorenjska PE Kranj.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev določijo organi in organizacije pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri njegovi pripravi.
5. člen
V. Terminski plan
Program priprave sprememb in dopolnitev UN Zg. Gorje: do 12. novembra 1998.
Župan sprejme sklep o enomesečni razgrnitvi: 15. november 1998.
Izdelovalec Ureditvenega načrta pripravi gradivo za javno razgrnitev do 15. novembra 1998.
Javna razgrnitev traja 30 na sedežu občine in na sedežu KS od 20. novembra do 20. decembra 1998. V tem času izdelovac UN pridobi mnenja in soglasja organov, navedenih v 4. členu.
Zbiranje pripomb in opredelitev strokovne službe do pripomb v času javne razgrnitve.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb v januarju 1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah UN Zg. Gorje se sprejme na občinskem svetu v mesecu februarju 1999.
Št. 35003-7/98
Bled, dne 12. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost