Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4701. Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja, stran 8575.

Na podlagi 22. člena zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94, 23/97 – odločba US in 9/98) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo medsebojna razmerja med ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Zbornico Republike Slovenije za zasebno varovanje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) pri izvajanju nadzora, ter način izvajanja nadzora nad izvajanjem določil zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (v nadaljnjem besedilu: zakon), in predpisov izdanih na njegovi podlagi.
II. RAZMERJA PRI NADZORU
1. Razmerje do zbornice
2. člen
(1) Ministrstvo in zbornica, vsak na svojem delovnem področju, nadzorujeta izvajanje določil zakona in predpisov izdanih na njegovi podlagi.
(2) Ministrstvo v razmerju do zbornice:
– v skladu z zakonom in tem pravilnikom neposredno izvaja nadzorstvene naloge;
– v primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki jih naznani zbornica po uradni dolžnosti, ukrepa v skladu z zakonom;
– obvešča zbornico o ugotovljenih nepravilnostih in določi rok za njihovo odpravo;
– v skladu z zakonom in dogovorjenim načinom medsebojnega poslovanja, izvaja ostale nadzorstvene naloge.
2. Medsebojno razmerje
3. člen
Ministrstvo in zbornica med seboj sodelujeta v vseh skupnih vprašanjih pri izvajanju nadzora in se medsebojno obveščata o stanju na področju zasebnega varovanja in ukrepih, ki sta jih sprejela v postopku izvajanja nadzora, ter o njihovih učinkih.
4. člen
Ministrstvo in zbornica lahko ustanovita zaradi uspešne izvedbe nadzora posebno delovno telo oziroma organizirata druge oblike medsebojnega sodelovanja pri nadzoru.
III. IZVAJANJE NADZORA
1. Izvajalci nadzora
5. člen
Nadzor iz tega pravilnika načrtuje in izvaja Ministrstvo za notranje zadeve ter Policija v skladu z zakonom o policiji in aktom o organizaciji in delu.
2. Nadzor statusnih zadev zasebnega varovanja
6. člen
Z nadzorom statusnih zadev zasebnega varovanja se pri gospodarski družbi, samostojnem obrtniku oziroma pri samostojnem podjetniku posamezniku, ki se ukvarja z dejavnostjo zasebnega varovanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec varovanja), nadzoruje:
– obstoj dokazil o izpolnjevanju pogojev, predpisanih z zakonom, za izdajo soglasja k licenci za opravljanje varovanja;
– obstoj dokazil o izpolnjevanju pogojev predpisanih z zakonom za delo odgovorne osebe izvajalca varovanja, varnostnika, varnostnega tehnika, monterja oziroma vzdrževalca, in oseb, ki opravljajo projektiranje varnostnih sistemov oziroma rešitev ali storitev v okviru varnostnega inžineringa (v nadaljnjem besedilu: varnostno osebje);
– obstoj in veljavnost licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja.
3. Nadzor uporabe najmanjše potrebne sile
7. člen
(1) Z nadzorom nad uporabo najmanjše potrebne sile se ocenjuje pravilnost in strokovnost njene uporabe, zlasti pa:
– namen uporabe najmanjše potrebne sile;
– naravo in posledico(e) uporabe najmanjše potrebne sile;
– izpolnitev dolžnosti pisnega obveščanja ministrstva o uporabi najmanjše potrebne sile.
(2) Odgovorna oseba izvajalca varovanja v primeru uporabe najmanjše potrebne sile o tem nemudoma pisno obvesti pristojno policijsko postajo. Če to zaradi objektivnih razlogov ni mogoče storiti, se o uporabi najmanjše potrebne sile pisno obvesti pristojno policijsko postajo najkasneje v 24 urah.
4. Nadzor nošenja strelnega orožja
8. člen
Z nadzorom nošenja strelnega orožja se nadzira izvajanje določb zakona, ki urejajo posest in nošenje orožja pri varovanju premoženja.
5. Nadzor evidence pogodb o varovanju
9. člen
Z nadzorom evidence pogodb o opravljanju storitev varovanja se pri izvajalcu varovanja ugotavlja skladnost vodenja evidence z zakonom. Pri tem izvajalci nadzora ugotavljajo zlasti:
– naročnika storitev varovanja;
– lokacijo, kjer varnostniki neposredno opravljajo varovanje;
– usklajenost pogodbe z veljavno licenco zavezanca.
6. Nadzor posesti službene izkaznice
10. člen
(1) Z nadzorom posesti službene izkaznice se ugotavlja strokovna usposobljenost in identiteta varnostnega osebja. Pri tem izvajalci nadzora ugotavljajo zlasti:
– izvajalca varovanja, ki je izdal službeno izkaznico;
– spoštovanje dolžnosti nositi službeno izkaznico med neposrednim opravljanjem dela varnostnega osebja;
– veljavnost službene izkaznice;
– razloge za preklic veljavnosti in uničenje službene izkaznice.
(2) Varnostno osebje iz prejšnjega odstavka so osebe iz 9., 10. in 11. člena zakona, zaposlene pri izvajalcu varovanja.
7. Nadzor nošenja delovne obleke varnostnikov
11. člen
Z nadzorom nošenja delovne obleke varnostnikov se ugotavlja skladnost nošenja z zakonom in aktom, ki ga izda zbornica.
8. Nadzor nad obveznim organiziranjem službe varovanja
12. člen
Nadzor nad obveznim organiziranjem službe varovanja izvaja ministrstvo na način, določen z zakonom in tem pravilnikom ter v skladu z aktom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
IV. POSTOPEK IZVAJANJA NADZORA
13. člen
(1) Nadzor je reden, izreden in ponoven.
(2) Reden nadzor se izvaja na podlagi letnega programa in usmeritev ministrstva in se ga napove izvajalcu varovanja najmanj 15 dni pred izvedbo.
(3) Izreden nadzor je praviloma nenapovedan.
(4) Ponovni nadzor se opravi, da se ugotovi, ali so odpravljene pomanjkljivosti ter izvršeni ukrepi in naloge, ki so bile naložene oziroma predlagane ob rednem ali izrednem nadzoru.
14. člen
Pooblastilo za opravljanje nadzora se izkazuje s službeno izkaznico delavcev Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije.
15. člen
(1) Izvajalci nadzora imajo pravico brez predhodnega obvestila, ter brez dovoljenja direktorja oziroma odgovorne osebe izvajalca varovanja, katerega delo in poslovanje nadzorujejo, vstopiti v njegove poslovne prostore.
(2) Če mora izvajalec nadzora pri opravljanju nadzora opraviti nadzor v stanovanju izvajalca varovanja, v katerem ta opravlja zasebno varovanje, pa temu izvajalec varovanja nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
(3) Izvajalci nadzora opravijo nadzor v prisotnosti direktorja oziroma odgovorne osebe izvajalca varovanja.
16. člen
Izvajalec nadzora je dolžan omogočiti odgovorni osebi izvajalca varovanja pri katerem opravlja nadzor, da se izjavi o vseh podatkih in okoliščinah, pomembnih za njegovo ugotovitev, zlasti pa o vseh dokazih, na katere naj bi oprl svojo ugotovitev. Izjavo odgovorne osebe izvajalca varovanja se vpiše v zapisnik o opravljenem nadzoru.
17. člen
Izvajalci nadzora iz tega pravilnika morajo varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost, s katero se seznanijo pri opravljanju nadzora.
V. NADZORSTVENI UKREPI
18. člen
Izvajalci nadzora iz tega pravilnika imajo v skladu z zakonom pravico in dolžnost pri izvajalcu varovanja ugotavljati dejansko stanje, zlasti pa:
1. direktorju oziroma odgovorni osebi izvajalca varovanja predlagati, da se do odločitve pristojnega organa odstrani iz delovnega mesta odgovorna oseba, varnostnik oziroma varnostni tehnik, ki ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje varovanja;
2. direktorju oziroma odgovorni osebi izvajalca varovanja predlagati izvedbo disciplinskega ali odškodninskega postopka;
3. obvestiti pristojno inšpekcijo dela oziroma tehnično inšpekcijo o ugotovljenih nepravilnostih v postopku izvajanja nadzora;
4. predlagati inšpektorju za nadzor zasebnega varovanja preklic soglasja k licenci;
5. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška v skladu z zakonom;
6. prijaviti kazniva dejanja.
VI. ZAPISNIK
19. člen
Izvajalec nadzora po opravljenem nadzoru pri izvajalcu varovanja sestavi zapisnik o opravljenem nadzoru. Zapisnik se vroči direktorju oziroma odgovorni osebi izvajalca varovanja pri katerem je bil nadzor opravljen.
VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0221-16-012/1-98/20
Ljubljana, dne 1. decembra 1998.
Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.

AAA Zlata odličnost