Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4713. Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova, stran 8657.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) 3., 23., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 13/95), sklepa Sveta KS Dobova z dne 8. 11. 1998 o razpisu referenduma v Vaški skupnosti Mali Obrež, izida referenduma v vaški skupnosti Mali Obrež z dne 22. 11. 1998 in določila statuta KS Dobova je Svet KS Dobova na seji z dne 13. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi vaškega samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova
1. člen
Na podlagi izida referenduma z dne 22. 11. 1998, se v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova uvede samoprispevek za financiranje:
– dokončanja adaptacijskih del na glasilskem domu Mali Obrež,
– nakup opreme za opremo adaptiranega gasilskega doma Mali Obrež,
– ureditev okolice gasilskega doma Mali Obrež,
– asfaltiranje cestnih priključkov do stanovanjskih hiš v vasi Mali Obrež,
– obnovitev vaških vodnjakov v vasi Mali Obrež,
– ureditev platoja pri Petelincu in postavitev oglasnih panojev.
2. člen
Referendum se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2004.
3. člen
Samoprispevek se plačuje v denarju. Ocena celotne investicije znaša 9,600.000 SIT. S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 7,920.000 SIT. Ostala sredstva pa se bodo zagotovila iz drugih virov.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem, zbirnem računu KS Dobova, št. 51620-842-009-82640 s pripisom: za financiranje obnovitvenih del v vasi Mali Obrež.
Sredstva vaškega samoprispevka so namenjena izključno za financiranje del navedenih v 1. členu tega sklepa.
4. člen
Zavezanci za plačevanje samoprispevka so vaščani s stalnim prebivališčem v vasi Mali Obrež, KS Dobova. Samoprispevek bodo plačevali v naslednji višini:
– vsi zaposleni krajani 1,5% od neto OD in nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnin,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko, poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto OD,
– lastniki zemljišč po stopnji 4% od katastrskega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjih točkah, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
6. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka, izvajanje programov in gospodarno porabo sredstev je odgovoren gradbeni odbor imenovan s strani zbora vaščanov vasi Mali Obrež, potrjen z dne 8. 11. 1998 s strani Sveta KS Dobova.
Gradbeni odbor je dolžan najmanj enkrat letno, na zahtevo Sveta KS pa tudi večkrat letno, poročati svetu KS o porabi sredstev in izvedenih delih programa.
7. člen
Vrstni red del bo določal gradbeni odbor za vsako leto posebej in o tem najpozneje do 15. 1. za tekoče leto pisno seznanil Svet KS Dobova.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Lastnikom kmetijskih zemljišč in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, izpostava Brežice.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odtegovanja samoprispevka bo kontrolirala Agencija za plačilni promet RS in davčna uprava RS, izpostava Brežice.
10. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti v roku iz 2. in 4. člena tega sklepa, se bo samoprispevek izterjal po predpisih za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
11. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, veljati pa začne s 1. 1. 1999.
Predsednik
Sveta KS Dobova
Mihael Škvarč l. r.

AAA Zlata odličnost