Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4695. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc, stran 8556.

Na podlagi 35. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odl. US in 13/98 odl. US) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) S to uredbo določa Vlada Republike Slovenije višino pristojbine za uporabo radijskih frekvenc (v nadaljevanju: pristojbina), zavezance za plačevanje, način plačevanja in roke za plačilo.
(2) Višino pristojbine se določi glede na namen uporabe dodeljenega radiofrekvenčnega pasu. Na višino pristojbine lahko vpliva tudi velikost področja, ki ga pokriva radijska postaja, število prebivalcev na pokrivanem področju, širina dodeljenega radiofrekvenčnega pasu in frekvenčno območje, v katerem se le-ta nahaja.
2. člen
(pojmi)
Poleg pojmov, določenih z zakonom o telekomunikacijah, zakonom o javnih glasilih (Uradni list RS, št.18/94) in uredbo o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/98), ima v tej uredbi uporabljeni pojem naslednji pomen:
– Bazna radijska postaja je fiksna radijska postaja v kopenski mobilni storitvi, ki omogoča komunikacijo drugim radijskim postajam v telekomunikacijskem sistemu.
3. člen
(zavezanci)
Pristojbino plačujejo vsi lastniki radijskega dovoljenja za vsako radijsko postajo, razen v primerih, ko je to posebej določeno.
4. člen
(posebni primeri)
Pristojbin se ne plačuje za:
1. radijske postaje, za katere je tako določeno v zakonu o telekomunikacijah;
2. radijske postaje, za katere je tako določeno v mednarodnih sporazumih ali predpisih, ki jih je sprejela Republika Slovenija;
3. uporabo radiofrekvenčnega pasu, če je tako določeno v koncesijski pogodbi in je v plačilu za koncesijo zajeta tudi pristojbina za uporabo radiofrekvenčnega spektra;
4. radijske postaje, za katere ni potrebno radijsko dovoljenje;
5. radijske postaje, ki so namenjene samo sprejemu;
6. radijske postaje, za katere je izdano dovoljenje za nabavo, ne pa tudi za uporabo.
5. člen
(višina pristojbine)
Višina pristojbine je določena z zmnožkom števila točk (S) in vrednosti točke.
6. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke določi Vlada Republike Slovenije s sklepom.
7. člen
(število točk)
Število točk je navedeno v radijskem dovoljenju. Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije jih določi ob izdaji radijskega dovoljenja v skladu z določbami te uredbe.
8. člen
(satelitske, pomorske in zrakoplovne radijske postaje)
(1) Število točk za radijske postaje za satelitske fiksne storitve je: S = 300.
(2) Število točk za radijske postaje za satelitske mobilne storitve je: S = 100.
(3) Število točk za radijske postaje v pomorskih in zrakoplovnih mobilnih storitvah je: S = 10.
9. člen
(radiodifuzne radijske postaje)
(1) Število točk za televizijske radiodifuzne radijske postaje je: S = 300 x D1 x D2.
(2) Število točk za zvokovne radiodifuzne radijske postaje, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 87,5 – 108 MHz, je: S = 60 x D1 x D2.
(3) Število točk za zvokovne radiodifuzne radijske postaje, ki delujejo na srednjevalovnem območju, je: S = 100.
(4) Faktor D1 je odvisen od površine področja, ki ga pokriva radiodifuzna radijska postaja:
-----------------------------------------------------------------
Površina pokrivanega področja        Vrednost faktorja D1
-----------------------------------------------------------------
         do vključno 100 km2         0,25
nad 100 km2   do vključno 500 km2          1
nad 500 km2   do vključno 2000 km2          4
nad 2000 km2   do vključno 5000 km2         10
nad 5000 km2                      12
-----------------------------------------------------------------
(5) Faktor D2 je odvisen od pokrivanja mestnih območij; pri tem velja, da radiodifuzna radijska postaja pokriva določeno mestno območje, kadar njeno območje pokrivanja presega polovico mestnega območja.
– Če radiodifuzna radijska postaja ne pokriva nobenega od spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D2 = 1.
– Če radiodifuzna radijska postaja pokriva eno od spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D2 enak vrednosti tega mestnega območja.
– Če radiodifuzna radijska postaja pokriva več spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D2 enak zmnožku vrednosti pokrivanih mestnih območij.
-----------------------------------------------------------------
  Mestno območje          Vrednost mestnega območja
-----------------------------------------------------------------
   Ljubljana                  5,0
    Maribor                  2,5
    Celje                   1,4
    Kranj                   1,3
   Novo mesto                  1,2
Koper - Capodistria                1,2
   Velenje                   1,2
-----------------------------------------------------------------
(6) Pri radiodifuznih radijskih postajah, ki se uporabljajo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, se izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,2.
(7) Pri lokalnih nekomercialnih radiodifuznih radijskih postajah in pri študentskih nekomercialnih radiodifuznih radijskih postajah se izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,2.
(8) Če si določen radiofrekvenčni pas, namenjen za radiodifuzno storitev, časovno delita dva ali več uporabnikov, vsak od njiju oziroma njih plačuje sorazmeren delež glede na čas uporabe, pri čemer je vsota pristojbin vseh uporabnikov enaka pristojbini za polni čas uporabe.
10. člen
(radijske postaje v mobilnih omrežjih)
(1) Število točk za bazno postajo v mobilnem omrežju je: S = 100 x C.
(2) Število točk za vsako radijsko postajo v mobilnem omrežju je: S = 2 x C.
(3) Faktor C je odvisen od skupne širine dodeljenih radiofrekvenčnih kanalov v mobilnem omrežju. Določimo ga tako, da skupno širino dodeljenih radiofrekvenčnih kanalov delimo s 25 kHz:
C = skupna širina dodeljenih radiofrekvenčnih kanalov / 25kHz.
(4) Pri radijskih postajah, ki se uporabljajo za zvezo z bazno postajo in ne morejo delovati samostojno, se izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,3.
11. člen
(radijske postaje v fiksnih omrežjih)
(1) Število točk za radijske postaje v fiksnih omrežjih, pri katerih se povezujeta dve radijski postaji med seboj, je: S = B x C.
(2) Število točk za radijske postaje v fiksnih omrežjih, pri katerih se ena radijska postaja povezuje z večjim številom radijskih postaj, je: S = 2 x B x C.
(3) Faktor C je odvisen od skupne širine dodeljenih radiofrekvenčnih kanalov. Določimo ga tako, da skupno širino dodeljenih radiofrekvenčnih kanalov delimo s 25 kHz:
C = skupna širina dodeljenih radiofrekvenčnih kanalov / 25kHz.
(4) Faktor B je odvisen od uporabljenega radiofrekvenčnega območja:
-----------------------------------------------------------------
Radiofrekvenčno območje            Vrednost faktorja B
-----------------------------------------------------------------
          do vključno 2.300 MHz        1,2
nad 2.300 MHz   do vključno 5.000 MHz        0,6
nad 5.000 MHz   do vključno 10.000 MHz       0,4
nad 10.000 MHz   do vključno 17.700 MHz       0,3
nad 17.700 MHz   do vključno 27.500 MHz       0,2
nad 27.500 MHz                     0,1
-----------------------------------------------------------------
(5) Pri radijskih postajah, ki se uporabljajo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe oziroma za povezovanje telefonskih naročnikov z javnim telefonskim omrežjem, se izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,3.
12. člen
(radijske postaje za sekundarne storitve)
Za radijske postaje, ki se uporabljajo za sekundarne storitve v skladu z uredbo o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/98), se izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,1.
13. člen
(radijske postaje malih oddajnih moči)
Za radijske postaje, ki delujejo na splošnih radijskih frekvencah in z malimi oddajnimi močmi in za katere je bilo, na podlagi tretje alinee drugega odstavka 5. člena pravilnika o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 50/97), izdano skupinsko radijsko dovoljenje, je: S = 10.
14. člen
(plačevanje pristojbin)
(1) Pristojbina je prihodek državnega proračuna in se, skladno z odredbo o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94), vplačuje na ustrezni vplačilni račun, odprt pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, in razporeja v dobro prihodkov državnega proračuna.
(2) Pristojbino se plačuje za tekoče leto.
(3) V prvem letu znaša pristojbina toliko dvanajstin letne pristojbine, kolikor mesecev preostane od dneva izdaje radijskega dovoljenja do konca leta, vendar ni nikoli manjša od ene dvanajstine letne pristojbine.
(4) Zavezanec plača pristojbino v petnajstih dneh po uveljavitvi sklepa o plačilu pristojbine, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije.
(5) Če zavezanec v predpisanem roku ne plača pristojbine, Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, v skladu s četrto alineo prvega odstavka 41. člena zakona o telekomunikacijah, z odločbo prekliče radijsko dovoljenje.
(6) Če je bilo radijsko dovoljenje preklicano ali je njegova veljavnost predčasno prenehala, se že vplačane pristojbine ne vrača.
(7) Ne glede na določbo šestega odstavka tega člena, ima zavezanec pravico do odškodnine, če je bilo radijsko dovoljenje preklicano po določbah pete alinee prvega odstavka 41. člena zakona o telekomunikacijah, oziroma četrte in pete alinee prvega odstavka 22. člena pravilnika o radijskih dovoljenjih ter mu ni bilo mogoče zagotoviti druge primerne frekvence. Odškodnina znaša toliko dvanajstin letne pristojbine, kolikor mesecev preostane od dneva preklica radijskega dovoljenja do konca leta.
15. člen
(pritožbe)
Na izdane sklepe o plačilu pristojbin ima zavezanec v 15 dneh od vročitve sklepa pravico do pritožbe na Ministrstvo za promet in zveze.
16. člen
(prehodne določbe)
(1) Za radijske postaje, za katere so bila izdana radijska dovoljenja pred uveljavitvijo te uredbe, se začne plačevati pristojbino z dnem uveljavitve te uredbe. Število točk zanje določi Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije na podlagi te uredbe ob izdaji prvega sklepa o plačilu pristojbine.
(2) Ne glede na določbi šestega in sedmega odstavka 9. člena te uredbe, se pri radiodifuznih radijskih postajah, ki se uporabljajo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, pri lokalnih nekomercialnih radiodifuznih radijskih postajah in pri študentskih nekomercialnih radiodifuznih radijskih postajah izračunano število točk do 1. 1. 2002 množi s faktorjem 0,1.
(3) Ne glede na določbo petega odstavka 11. člena te uredbe, se pri radijskih postajah, ki se uporabljajo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe oziroma za povezovanje telefonskih naročnikov z javnim telefonskim omrežjem, izračunano število točk do 1. 1. 2002 množi s faktorjem 0,15.
17. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 427-03/98-1
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost