Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023, Kazalo


DRŽAVNI SVET

100. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu
101. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta v VII. mandatu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

143. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
144. Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni infrastrukturni zavod
145. Sklep o dopolnitvi uradnega obvestila iz Priloge 1 Zakona o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička
146. Sklep o razglasitvi leta 2023 za Slovensko leto duševnega zdravja

MINISTRSTVA

102. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
103. Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19
104. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023
105. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
106. Odredba o sprejetju prenovljenih višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana
107. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2023
108. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova«
109. Odločba o soglasju k spremembi akta o ustanovitvi Fundacije mag. Alenke Gabrič, ustanove za štipendiranje

USTAVNO SODIŠČE

110. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 422. člena in četrti odstavek 423. člena Zakona o kazenskem postopku nista v neskladju z Ustavo, ter o ugotovitvi, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

111. Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah
112. Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem
113. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide
114. Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

115. Ugotovitveni sklep o najnižjih mesečnih osnovnih plačah
116. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
117. Revalorizacija minimalne letne tarife

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

118. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023

Dol pri Ljubljani

119. Odlok o organizaciji režijskega obrata v Občini Dol pri Ljubljani
120. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij
121. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Dol pri Ljubljani
122. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
123. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

124. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Ig

125. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig za leto 2023

Kanal ob Soči

126. Sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči na naslednjega kandidata s kandidatne liste

Koper

141. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2023

Kranjska Gora

127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

Krško

128. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v mestni občini Krško za leto 2023

Ljubno

129. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2023

Metlika

142. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

Moravske Toplice

130. Sklep o preklicu Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov (hlev za perutnino) na kmetijskih zemljiščih kmetije Lainšček

Piran

131. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjo kandidatko

Rogaška Slatina

132. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Tuncovec
133. Sklep o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Zgornji Gabernik

Semič

134. Poročilo o izidu naknadnih volitev člana Občinskega sveta Občine Semič – predstavnika romske skupnosti

Straža

135. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Stanovanjsko območje Dolnja Straža (DST-6-OPPN)

Tržič

136. Ponovne volitve v svete krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Križe, Leše, Pristava, Ravne in Tržič-mesto

Turnišče

137. Sklep o imenovanju podžupana Občine Turnišče

Zagorje ob Savi

138. Sklep o imenovanju podžupana Občine Zagorje ob Savi
139. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi v plačni razred

Žalec

140. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žalec za leto 2023

POPRAVKI

147. Popravek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti