Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

141. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2023, stran 301.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2023 
Št. 35280-50/2022
Koper, dne 19. januarja 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. januarja 2023 sprejel
S K L E P 
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2023 
1. 
S tem sklepom se za leto 2023 najemnine za poslovne prostore v lasti Mestne občine Koper, znižajo za 30 % od obračunane mesečne najemnine.
2. 
Ta sklep velja za poslovne prostore, ki so locirani v historičnem mestnem jedru Kopra, kot ga določa Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07, 44/18).
3. 
Ta sklep velja za najemnike, vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost ter društva, ki se ne financirajo iz proračunskih sredstev, ob pogoju, da imajo na dan zapadlosti v celoti poravnane tako obveznosti iz naslova najemnin, kot obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.
Št. 35280-50/2022
Koper, dne 19. januarja 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L ’ A T T O  D I  D E L I B E R A 
sulla riduzione dei canoni di locazione dei locali commerciali nel centro storico di Capodistria di proprietà del Comune città di Capodistria per l’anno 2023 
N. 35280-50/2022
Capodistria, 19 gennaio 2023
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03, e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e della Legge sul patrimonio reale dello Stato e delle comunità locali autonome (ZSPDSLS-1, Gazzetta ufficiale della RS, nn. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE e 175/20), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria alla seduta del 19 gennaio 2023 ha adottato la seguente
D E L I B E R A 
sulla riduzione dei canoni di locazione per i locali commerciali nel centro storico di Capodistria di proprietà del Comune città di Capodistria per l'anno 2023 
1. 
Con la presente delibera vengono ridotti del 30 % i canoni di locazione mensili per l'anno 2023 che si riferiscono a locali di proprietà del Comune città di Capodistria.
2. 
La presente delibera si applica ai locali commerciali del centro storico di Capodistria, ai sensi del Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 98/07, 44/18).
3. 
La presente delibera si applica ai locatari, persone fisiche e giuridiche, che svolgono un'attività a scopo di lucro e alle associazioni non finanziate con risorse di bilancio, a patto che alla data di scadenza non vi siano pendenze per canoni di locazione e spese di gestione non onorati.
4. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e trova applicazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
N. 35280-50/2022
Capodistria, 19 gennaio 2023
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti