Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

113. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, stran 273.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema
S T A L I Š Č E  1 7 
Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 
UVOD 
1. člen 
(Področje uporabe) 
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (v nadaljevanju stališče), določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja o računovodskih izkazih in opravljenih dogovorjenih postopkih pri delodajalcih, ki zaposlujejo invalide.
2. člen 
(Opredelitev pojmov) 
(1) V tem stališču zajema pojem delodajalci, ki zaposlujejo invalide, vsa invalidska podjetja in zaposlitvene centre iz 59. člena ter delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto, iz drugega odstavka 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04, 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljevanju ZZRZI).
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, v Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja.
REVIZORJEVO POROČANJE O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
3. člen 
(1) Pri revidiranju računovodskih izkazov tistih delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, je pooblaščeni revizor dolžan spoštovati vse Mednarodne standarde revidiranja (v nadaljevanju MSR), vključno z MSR 250 – Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov.
(2) Pooblaščeni revizor pri revidiranju posebno pozornost posveti pravilnosti obračunavanja in evidentiranja prispevkov, za katere veljajo ugodnosti in oprostitve, ter namenski porabi na ta način zbranih sredstev v skladu z ZZRZI.
(3) Če z revizijskimi postopki pooblaščeni revizor ugotovi kršitev zakonodaje iz prejšnjega odstavka ali morebitne druge kršitve, mora presojati njihov vpliv na revidirane računovodske izkaze tako z vidika zagroženih kazni in iz tega izhajajočih finančnih posledic kot tudi z vidika tveganja izgube ugodnosti v bodoče.
OPRAVLJANJE DOGOVORJENIH POSTOPKOV 
4. člen 
(1) V skladu z drugim odstavkom 59. člena ZZRZI opravi pooblaščeni revizor dogovorjene postopke, s katerimi preveri, ali so javna sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov, prikazana na posebnem kontu in ali je poraba teh sredstev skladna z 61. členom ZZRZI, ki se sklicuje na 33. in 34. člen Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, o čemer se izrecno dogovori že v pogodbi z naročnikom dogovorjenih postopkov.
(2) Pooblaščeni revizor opravi dogovorjene postopke v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami (v nadaljevanju prenovljeni MSS 4400), pri čemer je posebej pozoren na zahtevo, da se upravičeni stroški podprejo z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva, podrobna in posodobljena. V Prilogi 2 je prikazan seznam možnih postopkov, ki so primerni za izvedbo posla. Revizijska družba mora z naročnikom dogovoriti postopke, ki so primerni za namen posla.
(3) V okviru izvajanja dogovorjenih postopkov po tem stališču način vzorčenja in velikost vzorca ne sme biti prepuščen revizijski družbi, zato morata revizijska družba in naročnik v pogodbi o poslu dogovoriti način izbire in velikost vzorca za namene postopkov iz drugega odstavka tega člena. Primerne oblike načina zapisa dogovora o načinu izbire in velikosti vzorca za namene izvajanja postopkov so predstavljene v Prilogi 3 tega stališča.
(4) Pooblaščeni revizor poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih pripravi, upoštevajoč prenovljeni MSS 4400 oziroma z uporabo predloga poročila iz priloge tega stališča.
(5) Poročilo iz prejšnjega odstavka je omejeno le na stranke, ki so se dogovorile o postopkih, ki naj bi bili opravljeni, in za dogovorjene ali zakonske namene, saj bi si drugi, ki ne poznajo razlogov za postopke, lahko napačno razlagali izide. Zato se poročilo ne objavlja javno oziroma se ga ne prilaga letnemu poročilu.
(6) Revizijska družba mora zagotoviti svojo neodvisnost do naročnika ter neodvisnost njenega osebja, ki izvaja posle dogovorjenih postopkov po tem stališču, in sicer v skladu z Zakonom o revidiranju in Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti).
DATUM UPORABE TER POJASNILA TEGA STALIŠČA 
5. člen 
(Pojasnila) 
Za pojasnila in tolmačenje posameznih določil tega stališča je pristojen strokovni svet Agencije.
6. člen 
(Uporaba) 
(1) Z dnem uporabe tega stališča prenehata veljati Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 97/20) in Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 54/21).
(2) To stališče se začne uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-3/2023-1
Ljubljana, dne 10. januarja 2023
EVA 2023-1611-0007
Mihael Kranjc 
namestnik predsednika strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti