Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

138. Sklep o imenovanju podžupana Občine Zagorje ob Savi, stran 300.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 32. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Zagorje ob Savi 
I. 
Za podžupana Občine Zagorje ob Savi se imenuje član Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi Mitja Adamlje.
II. 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
III. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
IV. 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
V. 
Funkcija podžupana traja do poteka mandatne dobe župana oziroma do razrešitve.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 2. 2023 dalje.
Št. 032-0003/2023
Zagorje ob Savi, dne 12. januarja 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost