Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

119. Odlok o organizaciji režijskega obrata v Občini Dol pri Ljubljani, stran 286.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 30/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2) ter 7. ter 21. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 30/08) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 2. seji dne 4. 1. 2023 sprejel
O D L O K 
o organizaciji režijskega obrata v Občini Dol pri Ljubljani 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Občina Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) organizira režijski obrat.
2. člen 
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen 
Režijski obrat deluje na območju Občine Dol pri Ljubljani.
Režijski obrat je organiziran kot samostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA 
4. člen 
Režijski obrat pokriva naslednje lokalne gospodarske javne službe, in sicer:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje in vzdrževanje vaških vodovodov,
– upravljanje z občinskimi stanovanji,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranja in oglaševanje,
– vzdrževanje, urejanje in skrb za premoženje (stavbe, zemljišča, premično premoženje), ki je v lasti občine.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druga dela in naloge, določene s predpisi občine ali v interesu občine.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA 
5. člen 
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma direktorju občinske uprave.
Občina lahko za izvajanje posameznih del iz 4. člena tega odloka sklepa tudi pogodbe o zaposlitvi za določen čas izven sistemizacije, pogodbe o delu ali pogodbe o drugih oblikah sodelovanja.
6. člen 
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava občine.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
7. člen 
Stroški delovanja režijskega obrata se pokrijejo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu.
8. člen 
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani oziroma pooblaščeni zunanji izvajalec, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco v skladu z Zakonom o računovodstvu.
9. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani, Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Dol pri Ljubljani ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-0010/2022-1
Dol pri Ljubljani, dne 4. januarja 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost