Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Ob-1085/23, Stran 116
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 14. redne seje Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 15. 12. 2022 in 17. korespondenčne seje Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 9. 1. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Višje strokovne šole Slovenj Gradec za mandatno obdobje petih let 
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13, 54/22 – ZUPŠ-1), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne šole,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, veljavnem imenovanju za predavatelja višje strokovne šole, delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in morebitna druga dokazila, ki jih ima kandidat – pedagoško andragoška izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski izpit),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (84. člen KZ-1), namen: Varstvo otrok in mladoletnikov, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja šole za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 9. 2023. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Razpis za ravnatelja/ravnateljico VSŠ«.
Vloga poslana po pošti bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti