Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Ob-1158/23, Stran 123
Na podlagi 17., 17.a in 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZRTVS-1) Nacionalni svet za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana objavlja
javni poziv 
kulturnim in umetniškim organizacijam ter organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja za imenovanje članov Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti 
1. Na podlagi 2.d) točke tretjega odstavka 17. člena ZRTVS-1 Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva imenuje dva člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti, in sicer enega na predlog kulturnih in umetniških organizacij, enega člana pa imenuje na podlagi predloga organizacij s področja avdiovizualnega sektorja.
Mandat člana Sveta RTV Slovenija je dve leti od dneva, ko je Svet RTV Slovenija konstituiran v skladu z ZRTVS-1.
2. V Svet RTV Slovenija so lahko imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.
Člani Sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in uresničevati izključno interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije, ZRTVS-1 in statut RTV Slovenija.
3. Člani Sveta RTV Slovenija morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– najmanj 10 let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prejšnje alineje;
– visoka osebna integriteta in moralni ugled;
– pripravljenost in zmožnost s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na relevantnem področju družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. V Svet RTV Slovenija ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:
– člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni;
– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
– generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi in vladnih služb, načelniki upravnih enot ter direktorji občinske uprave ali tajniki občine.
V Svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so:
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže;
– zaposlene na RTV Slovenija, razen oseb iz 1. točke tretjega odstavka 17. člena ZRTVS-1;
– člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odločitev;
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
– ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut RTV Slovenija.
Med ožje družinske člane štejejo zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, otroci ter vnuki in starši ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Člani Sveta RTV Slovenija ne smejo poslovno sodelovati z RTV Slovenija.
Nihče ne more biti hkrati član Sveta RTV Slovenija in finančnega odbora.
5. Predlog za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija lahko podajo kulturne in umetniške organizacije ter organizacije s področja avdiovizualnega sektorja.
6. Predlog predlagatelja iz prejšnje točke mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokazila:
6.1. podatki oziroma dokazila, s katerim izkaže, da je upravičen predlagatelj, in sicer:
– naziv in sedež,
– dokument o registraciji oziroma ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj, oziroma da deluje na zahtevanem področju,
– dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata.
6.2. Podatki o predlaganem kandidatu za člana Sveta RTV Slovenija:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 17.a člena ZRTVS-1, in sicer:
– dokazilo o doseženi izobrazbi (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven), 
– dokazilo o strokovnih delovnih izkušnjah (najmanj deset let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prejšnjega odstavka), 
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, 
– dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 
– dokazilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
– utemeljitev kandidature, ki vsebuje:
– opis izkušenj in delovanja kandidata na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja, 
– vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije; 
– soglasje in izjava kandidata:
– da soglaša s kandidaturo, 
– da je seznanjen s pogoji iz prvega in drugega odstavka 17.a člena ZRTVS-1 in jih izpolnjuje. 
7. Podpisan predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 6. točki tega poziva, pošljite na elektronski naslov nsk.mk@gov.si.
8. Rok za oddajo predloga je do vključno 6. 2. 2023.
9. V postopku izbire se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo poslani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata.
Pri imenovanju za člana Sveta RTV Slovenija se bodo upoštevale izkušnje in delovanje kandidatov na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja ter njihova vizija dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije.
Nacionalni svet za kulturo bo v 30 dneh od poteka roka za posredovanje predlogov s sklepom imenoval enega člana Sveta RTV Slovenija.
Nacionalni svet za kulturo bo sklep o imenovanju najpozneje v 5 dneh po imenovanju objavil v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Predlagatelji in kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Predlagatelji in kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za resničnost oziroma pravilnost navedb v predlogu.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: Anton Snoj, nsk.mk@gov.si.
Nacionalni svet za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti