Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Št. 110-1/2023/1 Ob-1164/23, Stran 119
Objava javnega natečaja: 20. 1. 2023
Rok za prijavo: 20 dni
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 10. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo in 153/22) ter 18. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10, 73/10 in 40/17) Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
direktor 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
I.Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je pridobil z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana najmanj izobrazba, določena v prejšnji točki, od tega najmanj sedem let vodstvenih izkušenj;
3. je strokovnjak na področju dela javne agencije;
4. ima znanje angleškega ali nemškega jezika;
5. je državljan Republike Slovenije;
6. izpolnjuje zahteve iz šestega in devetega odstavka 10. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1);
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Okvirna vsebina dela – pristojnosti direktorja javne agencije:
– zastopa in predstavlja javno agencijo;
– organizira in vodi delo ter poslovanje javne agencije;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti javne agencije;
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje;
– predlaga program dela ter finančni načrt javne agencije ter letno poročilo;
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet, in druge strokovne podlage za njegovo delo;
– izvaja program dela in poslovno politiko javne agencije;
– podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje javne agencije;
– zagotavlja, da javna agencija posluje v skladu z zakoni in sklepom o ustanovitvi javne agencije;
– predlaga sklic seje sveta;
– pripravlja poročila o delu in poslovanju javne agencije ter poroča svetu o poslovanju javne agencije;
– s soglasjem sveta imenuje in razrešuje namestnika direktorja;
– opravlja naloge, ki jih ZJU določa za predstojnika in kot takšen odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja zaposlenih v javni agenciji;
– opravlja druge naloge na podlagi določb zakonov, ki urejata motorna vozila in ceste, ZJA, sklepa o ustanovitvi javne agencije in drugih predpisov ter sklepov in usmeritev sveta.
II. Kandidat mora k prijavi na javni natečaj priložiti:
1. Program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
2. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae).
3. Fotokopijo listine o izobrazbi ali pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
4. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj oziroma opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja vodstvenih izkušenj oziroma opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja vodstvenih izkušenj.
6. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, da je strokovnjak na področju dela javne agencije oziroma opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.
7. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja o znanju angleškega ali nemškega jezika oziroma pisno izjavo, da ima znanje angleškega ali nemškega jezika.
8. Fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista ali pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
9. Pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev iz šestega odstavka 10. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo in 153/22).
10. Pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev iz devetega odstavka 10. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo in 153/22).
11. Pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
12. Pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
III. Direktorja javne agencije se imenuje na podlagi javnega natečaja, v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z Zakonom o javnih agencijah, Zakonom o voznikih (ZVoz-1), zakonom, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev in Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Javni natečaj izvede natečajna komisija, ki jo imenuje svet javne agencije.
Direktorja javne agencije imenuje vlada na predlog sveta javne agencije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata. Izbrani kandidat bo opravljal delo na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana.
Pisno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto Direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa« na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 20 dni, pri čemer rok začne teči prvi naslednji dan po objavi javnega natečaja.
Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.avp@avp-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če je prijava poslana po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če jo je pred iztekom roka prejel informacijski sistem javne agencije. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je javna agencija prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
V izbirni postopek se uvrstijo popolne in pravočasno prispele prijave. V izbirni postopek se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po končanem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Urška Naglič, tel. 01/478-89-70.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti