Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Št. 67101-2/2023-JRS Ob-1081/23, Stran 111
Občina Brezovica, na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brezovica na 23. redni seji dne 15. 2. 2018, Odloka o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brezovica na 8. redni seji dne, 19. 12. 2019 in Letnega programa športa v Občini Brezovica za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brezovica na redni seji dne 20. 10. 2022, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica za leto 2023 (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JRS-23) 
I. Naziv in sedež občine: Občina Brezovica, Tržaška 390, 1351 Brezovica.
II. Predmet javnega razpisa
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2023 sofinancirajo naslednja področja:
– Športni programi:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi
1.1.2. Šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju.
1.1.3. Celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino (do 6, do 15 in do 19 let).
1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih.
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
1.3.1. Celoletni pripravljalni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
1.3.2. Celoletni tekmovalni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
1.3.3. Celoletni tekmovalni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
1.3.4. Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
1.4. Kakovostni šport:
1.4.1. Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.
1.4.2. Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
1.6. Športna rekreacija (RE):
1.6.1. Celoletni športnorekreativni programi.
1.7. Šport starejših (ŠSta):
1.7.1. Skupinska gibalna vadba starejših.
– Razvojne dejavnosti v športu:
1.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
– Organiziranost v športu:
1.2. Delovanje športnih društev.
– Športne prireditve:
1.3. Druge športne in promocijske prireditve.
III. Upravičenci izvajalci LPŠ
Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po zakonu;
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so na dan objave JR registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu; 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti; 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen;
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa. 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
V. Merila za vrednotenje področij športa in posebni pogoji JR
Na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu z določbami Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica in določbami LPŠ v Občini Brezovica za leto 2023, ki opredeljuje naslednje posebne pogoje JR:
Pravilo: »isti udeleženec samo v enem športnem programu istega izvajalca« se pri športnih programih Šolska športna tekmovanja, Celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino, Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih, ne upošteva.
VI. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina razpisanih sredstev na JR znaša 110.000,00 €. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 in LPŠ za leto 2023.
VII. Določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena javna sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2023 in izključno za namene, za katere bodo dodeljena.
VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vsa zahtevana dokazila oziroma izjave, s katerimi podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot formalno popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno vsebinsko spreminjati.
Prijavitelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo prijavitelji upoštevati. Vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo ustrezno dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo kot formalno nepopolne s sklepom zavržene.
2. Razpisni rok: rok za prijavo je do vključno 3. 3. 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev prijave, ne glede na način prispetja, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
3. Način dostave vlog
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2023 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Brezovica, Tržaška 390, 1351 Brezovica. Na kuverti mora biti nalepljena izpolnjena ovojnica, ki je del razpisne dokumentacije.
Za prijave, ki bodo oddane po pošti in zaradi kakršnihkoli razlogov ne prispejo v vložišče, Občina Brezovica ne odgovarja.
4. Pravno obvestilo: oddaja prijave (vloge) pomeni, da prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, zato parafiranega vzorca pogodbe o sofinanciranju ni potrebno priložiti prijavi/vlogi.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR in bo predvidoma dne, 6. 3. 2023. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Po končanem roku za oddajo vlog (prijav), bo strokovna komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebino. Prijavitelje, ki bodo oddali formalno nepopolne vloge, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi. Vloge, ki v pozivnem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Formalno popolne vloge bo strokovna komisija ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati. Na podlagi predloga upravičencev do finančnih sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija, bodo izdane odločbe o izboru. Odločbe o izboru bodo izdane najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. Prijavitelji imajo pravico do pritožbe, ki jo morajo vložiti v roku 15 dni od prejema odločbe.
Upravičencem, ki jim bodo odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe o sofinanciranju. Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino (osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
X. Posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom in pridobitev razpisne dokumentacije
Informacije in navodila dobijo kandidati na Občini Brezovica.
Kontaktna oseba: Urban Acman, tel. 01/36-01-774, e-pošta: urban.acman@brezovica.si.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na Občini Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti, v času uradnih ur. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.brezovica.si.
Občina Brezovica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti