Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

142. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika, stran 302.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 2. redni seji dne 19. januarja 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika 
1. člen 
Cene vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika znašajo mesečno na otroka:
Program
Ekonomska cena programa
Dnevni strošek živil
Celodnevni program – oddelek prvega starostnega obdobja
639,17
2,30
Celodnevni program – oddelek drugega starostnega obdobja
453,20
2,30
2. člen 
Za dneve, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Prav tako lahko starši na podlagi ustreznega zdravniškega dokazila uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi bolezni, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj en mesec in največ dva meseca v tekočem letu.
Starši plačajo rezervacijo za počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi bolezni v višini 50 % višine njihovega plačilnega razreda. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije Občina Metlika.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Pravico do uveljavljanja rezervacij v breme proračuna Občine Metlika imajo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine Metlika, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah v Sloveniji, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.
4. člen 
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.
5. člen 
Starši so dolžni plačevati ceno programa, v katerega je vključen njihov otrok do konca šolskega leta.
6. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 2. 2023. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika št. 602-4/2020 z dne 17. 12. 2020.
Št. 602-1/2023
Metlika, dne 19. januarja 2023
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti