Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

135. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Stanovanjsko območje Dolnja Straža (DST-6-OPPN), stran 298.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 24. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je župan sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Stanovanjsko območje Dolnja Straža (DST-6-OPPN) 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjskega območja Dolnja Straža (DST-6-OPPN) (v nadaljevanju: OPPN) za potrebe izgradnje novih stanovanjskih objektov.
2. člen 
(območje načrtovanja) 
(1) Obravnavano območje se nahaja na južnem robu naselja Dolnja Straža. Dostopno je po javni cesti in javnih poteh. Teren je uravnan in se blago spušča proti jugu. Na jugovzhodni in jugozahodni strani prehaja v odprto krajino, na severovzhodni in severozahodni pa se stika z obstoječo strnjeno pozidavo. V neposredni bližini se nahaja avtobusno postajališče in gasilski dom.
(2) Na obravnavanem območju je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12, 46/14, 9/15 – tehnični popravek, 21/21, 28/21 – tehnični popravek, v nadaljevanju OPN) opredeljena enota urejanja prostora DST-6-OPPN (OPPN Stanovanjsko območje Dolnja Straža). Na pretežnem delu je opredeljena podrobnejša namenska raba SKs (Površine podeželskega naselja), na manjšem delu pa podrobnejša namenska raba PC (Površine cest).
(3) Območje OPPN je velikosti 1,75 ha in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2524/5, 2543/2, 2520/5, 2528/4, 2522/5, 2520/7, 2538/1, 2522/6, 2542, 2540/1, 2543/3, 2519/2, 2524/3, 2519/3, 2524/4, 2543/4, 2522/7, 2520/6, 2524/6, 2532/1, 2528/3, 2519/4, vse k.o. Prečna (1448).
(4) V postopku priprave OPPN je možna sprememba območja, kot posledica upoštevanja mnenj nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku ali na podlagi spremenjenega parcelnega stanja.
3. člen 
(predmet načrtovanja) 
Predmet načrtovanja je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za novo stanovanjsko pozidavo, vključno s potrebnimi infrastrukturnimi ureditvami. Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora DST-6-OPPN v okviru OPN določajo, da je predviden OPPN za razširitev obstoječega naselja, oblikovanje in dimenzije parcel ter morfologija gradnje morajo smiselno povzeti značilnosti obstoječe suburbane gradnje na tem območju in smiselno nadaljevati gradbeno linijo vzdolž lokalne ceste ter pri tem upoštevati načrtovani profil te ceste, da se območje naveže z enim priključkom na lokalno cesto na južnem robu območja, uredijo pa se še dodatni dostopi z javne poti, da so dopustni sodobnejši pristopi k arhitekturnemu oblikovanju, vendar pa mora biti oblikovanje novih objektov in morebitnih prenov ali dozidav k obstoječim objektom usklajeno z gabariti, strehami (dvokapnice), smerjo slemen in oblikovanjem ter barvo fasad (bele ali svetlo peščeni odtenki) objektov v obstoječi soseski ter da je zaradi lege na arheološkem območju Dolenja Straža (EŠD 22750) v postopku priprave OPPN obvezna izvedba predhodnih arheoloških raziskav, katerih obseg in metodo določi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za načrtovanje prostorskih rešitev se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile že izdelane za območje načrtovanja, in sicer Strokovna podlaga za pozidavo območja Dolnje Straže (DST-6-OPPN) (ACER Novo mesto d.o.o., avgust 2022).
(2) Skladno z 68. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) se izdela elaborat ekonomike.
(3) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in morebitna ostala strokovna gradiva.
(4) V postopku priprave OPPN se lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovijo pobudniki.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta se vodi po rednem postopku skladno z 51. in 129. členom ZUreP-3, ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
6. člen 
(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje) 
Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za ohranjanje narave št. 3563-0054/2022-2 z dne 6. 12. 2022 v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.
7. člen 
(roki za pripravo in faze postopka priprave prostorskega akta) 
(1) Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– izdelava predloga osnutka OPPN;
– objava predloga osnutka na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti (15 dni);
– izdelava osnutka OPPN;
– pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev;
– izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
– priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (kadar se pripomba nanaša na področje posameznega NUP, ga občina lahko seznani, ta pa poda odgovor v 15 dneh);
– sprejem stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
– izdelava predloga OPPN;
– pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
– izdelava usklajenega predloga OPPN;
– druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
– objava odloka o OPPN v uradnem glasilu;
– izdelava gradiva sprejetega OPPN;
– arhiviranje gradiva in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor.
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.
(3) Začetne aktivnosti v zvezi s pripravo prostorskega akta so bile pričete skladno z določili predhodno veljavnega Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US), v okviru katerega sta bili izvedeni seznanitev javnosti z izhodišči in pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora.
8. člen 
(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto),
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto,
– Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
9. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Občina Straža s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost z objavo tega sklepa na spletni strani občine.
(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka OPPN z objavo predloga osnutka na spletni strani občine za 15 dni ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.
(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka OPPN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.
(4) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN financira Občina Straža.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prostorskem informacijskem sistemu (PIS) in na spletni strani Občine Straža in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-12/2022
Straža, dne 9. januarja 2023
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti