Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Št. 10/2023 Ob-1087/23, Stran 117
Svet Vrtca Morje Lucija, Fazanska ulica 3, 6320 Portorož, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ter sklepa 2. redne seje Sveta zavoda Vrtca Morje Lucija z dne 10. 1. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja – m/ž 
Kandidat – m/ž mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja – m/ž (v nadaljevanju: ravnatelj) izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21).
Kandidat – m/ž mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 23. 8. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja – m/ž se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat – m/ž bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja – m/ž.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če ravnateljskega izpita kandidat – m/ž nima, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let), potrdilo iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda ga Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni)) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Vrtca Morje Lucija, Fazanska ulica 3, 6320 Portorož, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – m/ž – ne odpiraj«.
Kandidat – m/ž mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda, življenjepis (priporočljivo).
Vloga bo štela za pravočasno, če bo dostavljena v tajništvo vrtca oziroma oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
Kandidati – m/ž bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Morje Lucija 

AAA Zlata odličnost