Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Št. 330-13/2021 [O401] Ob-1082/23, Stran 113
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/22 in 132/22), objavlja Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Krško iz leta 2021 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in sicer za izvedbo naslednjih ukrepov (v nadaljevanju aktivnosti):
(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;
(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnem bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2021.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
II. Upravičenci: upravičenci do sofinanciranja aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo navedenih v prvi točki javnega razpisa so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju mestne občine Krško in nakazana koncesija Mestni občini Krško za posamezno leto znaša nad 10 EUR.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v mestni občini Krško,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini je višina nakazane koncesije po posamezni lovski družini, oziroma lovišču s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki znaša nad 10 EUR. Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi (na računu je potrebno napisati katerega od navedenih ukrepov pod točko 1. je lovska družina izvajala).
V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
V. Višina sredstev: višina sredstev je 2.960,69 € (znesek sredstev, ki jih je prejela Mestna občina Krško od koncesijske dajatve od lova za leto 2021). Sredstva so planirana v proračunu mestne občine Krško za leto 2023 na postavki: 5070 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
VI. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Priloženi računi o opravljenih aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
1. Povabilo k oddaji prijave
2. Besedilo javnega razpisa
3. Prijavni obrazec:
A. Podatki o vlagatelju
B. Podatki o odgovorni osebi lovske družine
C. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
D. Seznam računov
4. Vzorec Odločbe
5. Višina pripadajoče koncesije po posamezni lovski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na območju mestne občine Krško
6. Obrazec za opremo kuverte.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo, zraven pa priložene fotokopije računov upravičenih stroškov, ki morajo glasiti na lovsko družino in potrdila o plačilu le-teh.
VIII. Rok in način prijave
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na naslov Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, do 17. 2. 2023.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 17. 2. 2023) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana v sprejemni pisarni Mestne občine Krško.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije (pod točko 5, poglavje VII) ali pa
– opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – divjad«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2023,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno dostavljene v sprejemno pisarno občine.
IX. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa v prostorih Mestne občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Odpiranje vlog ni javno.
X. Odločanje v postopku razpisa
Če občinska uprava ugotovi, da je potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav, obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave.
Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki se vloži v roku 15 dni od vročitve te odločbe.
XI. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na spletni strani Mestne občine Krško (www.krsko.si) in v uradnem času na naslovu Mestne občine Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Cesta Krških žrtev 14, 8270 Krško.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, oziroma na e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Magdalena Krošelj.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti