Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Št. 430-12/2022-2550-1 Ob-1128/23, Stran 87
Javni razpis 
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2023 
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 195/20 – odl US); Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22) Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22).
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.
Predmet pogodbe ni sofinanciranje promocijskih in drugih spremljajočih se dogodkov in promocijskih materialov ob podelitvi nagrade oziroma povezanih z nagrado.
4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju načel urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) in Gradbenega zakona prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20);
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedb;
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse na področju urejanja prostora in trajnostne gradnje;
– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora ter kakovosti bivalnega okolja.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Prijavitelj lahko vloži vlogo zgolj za eno nagrado. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse vloge zavržejo.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Sofinancirani delež sredstev, namenjen nagradnemu fondu, je določen v točki 9. tega razpisa.
5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1., morajo biti formalno uvedene v Republiki Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade. Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije.
5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da morajo biti nagrade podeljene v letu 2023.
5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali/in nedenarne, na področjih iz 3. točke razpisa.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne skupnosti.
5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov).
5.8. Izločitveni pogoj
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3., 5. in 7. točke tega razpisa, bodo s sklepom zavržene in se ne bodo ocenjevale po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbiro prejemnikov sredstev so: 1. Reference podeljevalca nagrad, 2. Pomen nagrade, 3. Mednarodna umestitev nagrade in 4. Ustreznost finančne konstrukcije.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro prejemnikov sredstev je zapisana v razpisni dokumentaciji (točka IV).
Komisija bo ocenila pravočasno prispelo, pravilno označeno in popolno vlogo ter jo točkovala na podlagi meril iz tega javnega razpisa. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 80 točk, niso upravičene do sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 25.000,00 EUR.
7. Rok za prejem vloge: rok za prejem vloge na javni razpis je do 20. 2. 2023, do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če jo sofinancer, ne glede na vrsto prenosa, prejme v zaprti ovojnici v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor do te ure, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – Glavna pisarna.
8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 21. 2. 2023, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer v I. nadstropju. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. Dopolnitev vlog ni dopustna v delu, ki se nanaša na merila za ocenjevanje in vrednotenje vloge. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne bo dopolnil, bo zavržena.
9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Če bo upravičencev do sofinanciranja več, kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku. Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do 50 % celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR. Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na podlagi ocenjevanja doseže najmanj 80 točk.
V primeru, da vlagatelj zaprosi za sofinanciranje višji znesek od 50 % celotne vrednosti nagradnega sklada ali za znesek višji od 5.000,00 EUR, bo vlagatelj zaprošen za spremembo finančne konstrukcije, pri čemer bo pri merilu »4 Ustreznost finančne konstrukcije« prejel 0 točk.
10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
11. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 20. 2. 2023.
Rok za fizično podelitev nagrad: 31. 12. 2023.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po podelitvi nagrade.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/.
Vlagatelji lahko vprašanja, v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa, posredujejo na e-naslov: prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije in odgovore na vprašanja, objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa. Objavljene informacije so predmet razpisne dokumentacije.
Vse spremembe razpisne dokumentacije, vključno tiste, ki se nanašajo na informacije iz objave javnega razpisa v uradnem listu, bodo objavljene na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti