Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

143. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, stran 303.

  
Na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije z namenom evidentiranja, zbiranja, dokumentiranja, proučevanja, interpretacije, ohranjanja, razstavljanja in urejene dostopnosti materialne in nesnovne kulturne dediščine s področja sodobne slovenske zgodovine. S tem sklepom se ureja status, razmerja med ustanoviteljem in muzejem ter temeljna vprašanja organiziranosti, dejavnosti in način financiranja muzeja.
(2) Javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je pravni naslednik javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, ustanovljenega s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03 in 8/09), in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, ustanovljenega s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve (Uradni list RS, št. 31/21, 105/21 in 129/21).
(3) S sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, ki je hkrati sklep o spojitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, prenehata obstajati javna zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve kot samostojna javna zavoda in vse njune pravice in obveznosti v pravnem prometu prevzame njun pravni naslednik javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: muzej).
(4) Ustanovitelj muzeja je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
(5) Muzej ima status državnega muzeja.
(6) Ime muzeja je Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.
(7) Skrajšano ime muzeja je MuZXXI.
(8) Sedež muzeja je v Ljubljani, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana.
(9) Muzej ima razstavne prostore v Cekinovem gradu ter dislocirano depojsko enoto na lokaciji Parka vojaške zgodovine Pivka (PVZ Pivka).
II. POSLANSTVO ZAVODA 
2. člen 
(1) Muzej sistematično evidentira, zbira, dokumentira, proučuje, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje premično kulturno dediščino od začetka 20 stoletja do danes. Muzej z namenom širjenja vedenja in znanj hranjeno dediščino interpretira, ohranjanja, razstavlja in ureja dostopnost materialne in nesnovne kulturne dediščine v najširšem pomenu besede javnosti.
(2) Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi zbirk s področja začetka 20. stoletja, prve in druge svetovne vojne, obdobja med obema vojnama, obdobja druge svetovne vojne in obdobja po drugi svetovni vojni, obdobja osamosvojitve in življenja v samostojni državi. Muzej obravnava teme političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega življenja, procesa demokratizacije Republike Slovenije in vstopa v Evropsko unijo s področja celotnega ozemlja Slovenije in izven meja matične države.
III. DEJAVNOSTI MUZEJA 
3. člen 
(1) Muzej kot državni muzej opravlja javno službo, opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(2) Glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen, v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti:
1. identificira, dokumentira, preučuje in interpretira ter vrednoti premično in nesnovno dediščino ter jo predstavlja javnosti na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja,
2. zbira, hrani, izvaja akcesijo ter inventariziranje premične dediščine, vrednoti ter strokovno in znanstveno raziskuje premično kulturno dediščino novejše zgodovine od začetka 20. stoletja dalje do danes s področja celotne Republike Slovenije,
3. izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega delovnega področja,
4. pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov državnega pomena,
5. varuje in hrani zbirke državnega pomena ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja in zbiralno politiko,
6. usklajuje vpis premične dediščine v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
7. razstavlja muzejske zbirke in poleg stalne razstave letno pripravlja tudi občasne razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji in drugimi ustanovami,
8. izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti,
9. dejavno sodeluje pri slovenskih in mednarodnih kulturnih, strokovnih in znanstvenih povezovanjih z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami in drugimi državnimi javnimi zavodi ter RTV Slovenija,
10. raziskuje premično dediščino in njeno varstvo po naročilu ministrstva, v katerega delovno področje sodi,
11. v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja muzejskega gradiva,
12. skrbi za izobraževanje strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju,
13. omogoča dostop do dediščine ali informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom,
14. izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja, ter druge oblike promocijskega gradiva,
15. organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno, predvsem s področja delovanja muzeja,
16. redno obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja, redno pošilja informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa,
17. opravlja restavratorske, konzervatorske, knjigoveške in druge tehnične dejavnosti,
18. izdeluje fotografije, razglednice in diapozitive ter replike premične kulturne dediščine iz svojih zbirk,
19. opravlja druge naloge s področja varstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(3) V okviru zavoda deluje javna specialna knjižnica za kulturno dediščino.
(4) Za uresničevanje svojega poslanstva je zavod odprt za ogled razstav vse dni v letu razen državnih praznikov, z izjemo 8. februarja, slovenskega kulturnega praznika, in 25. junija, dneva državnosti. Zavod zagotavlja brezplačen ogled stalnih razstav vsako prvo nedeljo v mesecu.
(5) Muzej opravlja dejavnosti v obsegu ter na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
(6) Muzej kot tržne dejavnosti, namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je muzej ustanovljen, opravlja naslednje:
– organiziranje prireditev, ki niso vezane na osnovno dejavnost,
– dajanje prostorov v najem,
– komisijska prodaja (muzejska trgovina),
– konservatorsko-restavratorska dela za zunanje naročnike,
– strokovna mnenja za zunanje naročnike,
– drugo.
(7) Poslovne knjige in poročila muzeja morajo zagotavljati spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe ločeno od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ.
4. člen 
Dejavnosti muzeja iz prejšnjega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene v naslednje skupine:
R 91.020
Dejavnost muzejev,
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011
Dejavnost knjižnic,
R 91.012
Dejavnost arhivov,
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine,
R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
C 18.120
Drugo tiskanje,
C 18.130
Priprava za tisk in objavo,
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G 46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
G 47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi,
G 47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
G 47.789
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
I 56.104
Začasni gostinski obrati,
I 56.300
Strežba pijač,
J 58.110
Izdajanje knjig,
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190
Drugo založništvo,
J 58.210
Izdajanje računalniških iger,
J 58.290
Drugo izdajanje programja,
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.140
Kinematografska dejavnost,
J 60.100
Radijska dejavnost,
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990
Drugo informiranje,
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora,
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
M 74.200
Fotografska dejavnost,
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje,
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
IV. ORGANI MUZEJA 
5. člen 
Organi muzeja so:
– direktor,
– svet in
– strokovni svet.
6. člen 
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela muzeja.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister oziroma ministrica, pristojna za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta.
(4) Mandat direktorja traja pet let, po poteku mandata je lahko vnovič imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju skleneta direktor in muzej, ki ga zastopa predsednik sveta, pogodbo o zaposlitvi. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas s polnim delovnim časom za čas trajanja mandata.
(6) Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi direktorja daje minister.
7. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima na področju dela muzeja najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima pet let delovnih izkušenj na področju dela muzeja,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni.
(2) Kandidat za direktorja ob prijavi na razpis predloži vizijo poslovanja muzeja za obdobje svojega mandata.
8. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastopi kateri od razlogov, ki v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pomeni prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnih aktih muzeja ali neutemeljeno ne izvaja sklepov sveta muzeja ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim ali nestrokovnim delom povzroči muzeju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja,
– nastopijo razlogi, določeni v zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, in drugih zakonih, ki veljajo za javne zavode.
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 30 dni o njih izjavi, razen v primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka. Če svet oziroma strokovni svet ne podata mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinjata.
9. člen 
(1) Naloge direktorja so:
1. načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje muzeja,
2. sprejema strateški načrt muzeja,
3. sprejema program dela s finančnim načrtom,
4. sprejema akt o organiziranosti dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v muzeju,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v muzeju,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem muzeja,
9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje muzeja,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo muzej ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta,
13. imenuje pomočnika direktorja,
14. skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
15. skrbi za promocijo muzeja,
16. skrbi za sodelovanje z drugimi muzeji in organizacijami,
17. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
18. določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
19. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
20. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
21. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
22. določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
23. imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
24. opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) Svet daje soglasje k aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prejšnjega odstavka.
10. člen 
(1) V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja muzej neomejeno ter je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru strateškega načrta in vsakoletnega programa dela muzeja, razen pri sklepanju:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta muzeja,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima muzej v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organiziranosti dela in sistemizaciji delovnih mest.
11. člen 
(1) Muzej ima lahko pomočnika direktorja na enem od naslednjih področij:
– strokovno delo ali
– poslovanje.
(2) O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet muzeja za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se po izteku mandata lahko ponovi.
(5) Kadar pomočnika direktorja imenuje vršilec dolžnosti direktorja, ga lahko imenuje brez javnega razpisa, in sicer za obdobje, za katerega je imenovan vršilec dolžnosti.
(6) Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas s polnim delovnim časom za čas trajanja mandata.
12. člen 
(1) Za pomočnika direktorja za področje strokovnega dela je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima na področju ene od strok s področja dela muzeja najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dela muzeja,
– ima strokovni naziv s področja muzejske ali konservatorske dejavnosti,
– ima znanje enega svetovnega jezika na višji ravni,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
(2) Za pomočnika direktorja za področje poslovanja muzeja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima na področju ekonomije, prava ali poslovnih ali upravnih ved najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkazuje poznavanja finančne, pravne, kadrovske in organizacijske problematike dela muzeja,
– ima znanje enega svetovnega jezika na višji ravni,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
(3) Kandidat za pomočnika direktorja iz prvega odstavka tega člena v prijavi na javni razpis iz tretjega odstavka prejšnjega člena predloži koncept dela za mandatno obdobje.
13. člen 
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz razlogov iz prve do četrte alineje prvega odstavka 8. člena tega sklepa.
(2) Pred razrešitvijo direktor seznani pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu da možnost, da se glede njih izjasni v 30 dneh.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
14. člen 
(1) Svet sestavlja pet članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije, ter
– predstavnik delavcev muzeja, ki ga iz svojih vrst izvolijo zaposleni v zavodu.
(2) Mandat članov sveta traja štiri leta. Po poteku mandata je lahko član sveta ponovno imenovan oziroma izvoljen. Direktor mora obvestiti ministra o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom njihovega mandata.
(3) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(4) Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(5) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
15. člen 
(1) Predstavniki ustanovitelja v svetu se izberejo na podlagi javnega poziva, ki ga ministrstvo objavi na svoji spletni strani.
(2) Za člana sveta kot predstavnika ustanovitelja je lahko v imenovanje Vladi Republike Slovenije predlagana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– je strokovnjak s področja dela muzeja, financ ali pravnih zadev.
(3) Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje sveta, minister v imenovanje Vladi Republike Slovenije predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Član sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko hkrati član v največ treh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije. Javni uslužbenec, ki je zaposlen v državnem organu, je lahko hkrati član v največ dveh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
16. člen 
Za odgovornost članov sveta, predstavnikov ustanovitelja, se uporabljajo splošna pravila o kazenski in civilni odgovornosti. Pred imenovanjem v svet kandidati podpišejo izjavo o seznanitvi z navedeno odgovornostjo.
17. člen
(1) Predsednik sveta ministrstvo redno obvešča o sklicih sej sveta, obravnavanih vsebinah in sprejetih sklepih na posamezni seji sveta ter posreduje zapisnik posamezne seje sveta najpozneje v osmih dneh od potrditve zapisnika na seji sveta.
(2) Ministrstvo člane sveta, predstavnike ustanovitelja, obvešča o aktualnih temah in problematiki na področju dejavnosti, ki jo muzej opravlja, in sicer tako, da gradiva in usmeritve v zvezi z navedenim objavi na spletni strani ministrstva. Članom sveta, predstavnikom ustanovitelja, ministrstvo zagotavlja pomoč strokovnih služb ministrstva.
18. člen 
Naloge sveta so:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja muzeja,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje muzeja,
3. predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
4. ocenjuje delo direktorja,
5. daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
6. daje soglasje k cenam storitev,
7. potrjuje letno poročilo muzeja,
8. daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja,
9. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
10. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
11. opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
19. člen 
(1) Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, eden pa izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen,
– po enega člana imenujejo: Kulturniška zbornica Slovenije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo zgodovino in Skupnost muzejev Slovenije.
(2) Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika zaposlenih v svet zavoda.
(3) Direktor mora pozvati Kulturniško zbornico, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo zgodovino in Skupnost muzejev Slovenije, da imenujejo člane strokovnega sveta najmanj 90 dni pred potekom mandata strokovnega sveta.
(4) Člani strokovnega sveta imajo štiriletni mandat. Po njegovem poteku so lahko člani strokovnega sveta ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(6) Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(7) Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.
20. člen 
Naloge strokovnega sveta so:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
21. člen 
(1) Predstavnika delavcev v svet volijo zaposleni v muzeju na neposrednih in tajnih volitvah.
(2) Svet s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata sveta.
(3) Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v muzeju, razen direktorja in njegovega pomočnika.
(4) S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija.
(5) Postopek volitev predstavnika delavcev v svet vodi volilna komisija, v kateri so predsednik in dva člana. Predsednik in člana volilne komisije ne morejo biti kandidati za člana sveta.
(6) Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi ime kandidata, izvoljenega v svet muzeja, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
(7) Sklep o razpisu se javno objavi v muzeju.
22. člen 
(1) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
(2) Za člana sveta muzeja je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v muzeju.
(3) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.
23. člen 
(1) Svet in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta oziroma strokovnega sveta. Na prvi konstitutivni seji člani sveta in strokovnega sveta iz svojih vrst izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Če predsednik ni izvoljen, vodi svet do izvolitve predsednika najstarejši član sveta izmed predstavnikov ustanovitelja, strokovni svet pa najstarejši član.
(2) Članom sveta in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.
24. člen 
(1) Člana sveta, predstavnika ustanovitelja, lahko ustanovitelj predčasno razreši pred potekom mandata.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana sveta muzeja se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Predlog za razrešitev lahko poda svet muzeja ali minister.
(4) Mandat predstavniku ustanovitelja preneha na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije o razrešitvi.
25. člen 
(1) Mandat predstavnika delavcev v svetu muzeja predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v muzeju ali na podlagi odpoklica. Če predstavniku delavcev preneha mandat pred potekom mandata sveta muzeja, se izvedejo nadomestne volitve.
(2) Na nadomestnih volitvah se izvoli novi predstavnik delavcev za čas do izteka mandata sveta muzeja. Svet muzeja razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
(3) Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu muzeja se začne na zahtevo najmanj 30 odstotkov zaposlenih v muzeju. Postopek odpoklica vodi volilna komisija.
(4) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(5) Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila volitve. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrže, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu muzeja in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu muzeja je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v muzeju.
(6) Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu muzeja se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet muzeja.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI MUZEJA 
26. člen 
(1) Muzej upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so mu bile dane v upravljanje kot del javne infrastrukture na področju kulture:
– v katastrski občini 1740 Spodnja Šiška parcele 1356, 1357, 1358, 1359/1, 1359/3, vse do celote (1/1), stavba 1742 z deli 1, 2, 3 in 5, v naravi stavba na naslovu Celovška cesta 23, Ljubljana;
– v katastrski občini 2502 Radohova vas parceli 4215/2 in 4215/3, obe do celote (1/1), stavba 434 z delom št. 1, v naravi depojski prostori;
– v katastrski občini 1727 Poljansko predmestje, parcelna številka 172/8, del stavbe številka 727-594-3, v naravi prostori v stavbi na naslovu Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana.
(2) Muzej upravlja tudi z vso opremo, ki je v prostorih iz prvega odstavka, in z inventariziranimi muzejskimi predmeti.
(3) Muzej je solastnik nepremičnine parcela 1359/2 v katastrski občini 1740 Spodnja Šiška, do 31/36.
27. člen 
Muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna, iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, s prodajo blaga in storitev na trgu, z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.
28. člen 
Muzej lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če z njenim izvajanjem zagotavlja najmanj pokritje vseh odhodkov, povezanih s to dejavnostjo.
29. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki muzej nameni za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta.
(4) Pri porabi presežkov se upošteva zakon, ki ureja fiskalno pravilo.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU 
30. člen 
(1) Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi.
(2) Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
31. člen 
Premično premoženje upravlja muzej samostojno, muzejske zbirke in nepremičnine pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.
32. člen 
Muzej prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje in upravljanje sredstev, namenjenih njegovi dejavnosti.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN MUZEJA 
33. člen 
(1) Za obveznosti muzeja iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, subsidiarno odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje muzeja.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti muzeja iz naslova drugih dejavnosti, ki jih muzej opravlja za druge naročnike.
(3) Za obveznosti muzeja iz tržne dejavnosti jamči muzej s prihodki iz tržne dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
34. člen 
(1) Na podlagi tega sklepa postane javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije s spojitvijo javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, matična št. 5052084000, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/00336/00, in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, matična št. 8931003000, ki je bil v sodni register vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. Srg 2021/30711 dne 16. 8. 2021, pravni naslednik javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve in s tem prevzame vse pravice in obveznosti, ki sta jih pravna prednika imela do sedaj v pravnem prometu.
(2) Na podlagi tega sklepa izvajanje dejavnosti javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve nadaljuje javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, in sicer z dnem vpisa javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register.
(3) Na podlagi tega sklepa javni zavod Muzej novejše zgodovine Slovenije in javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve prenehata obstajati kot samostojni pravni osebi in se z vpisom javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register izbrišeta iz sodnega registra ter drugih javnih evidenc pravnih subjektov.
(4) Spojitev javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve učinkuje z dnem vpisa javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register.
35. člen 
(1) S prenehanjem javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve v skladu s prejšnjim členom preneha mandat direktorjema spojenih zavodov, in sicer z dnem vpisa javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register.
(2) Drugim organom spojenih zavodov mandat prav tako preneha z dnem vpisa javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register.
(3) Do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto, minister v osmih dneh od uveljavitve tega sklepa imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
(4) Za vršilca dolžnosti direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa.
(5) Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi vse potrebno za začetek dela javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, vpis javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register ter skliče prvo sejo sveta in strokovnega sveta.
(6) Vršilec dolžnosti direktorja poskrbi za vpis ustanovitve javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register skladno z zakonom in s tem sklepom najpozneje v 15 dneh od njegovega imenovanja.
36. člen 
(1) Volitve člana sveta javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije izmed zaposlenih se izvedejo takoj, ko je v javnem zavodu Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v skladu z aktom o sistemizaciji zaposlena najmanj polovica delavcev.
(2) Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v skladu s tem sklepom v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja skliče prvo konstitutivno sejo sveta najpozneje v osmih dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
37. člen 
(1) Volitve članov strokovnega sveta javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije izmed zaposlenih se izvedejo takoj, ko je v javnem zavodu Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v skladu z aktom o sistemizaciji zaposlena najmanj polovica delavcev.
(2) Ustanove iz druge alineje prvega odstavka 19. člena tega sklepa imenujejo člane strokovnega sveta v 15 dneh od prejema poziva vršilca dolžnosti direktorja k imenovanju članov strokovnega sveta. Vršilec dolžnosti direktorja mora pozvati navedene institucije k imenovanju članov strokovnega sveta v 15 dneh od njegovega imenovanja.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja skliče prvo konstitutivno sejo sveta najpozneje v 15 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov strokovnega sveta.
38. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja sprejme akt o notranji organiziranosti dela in sistemizaciji delovnih mest najpozneje do vpisa javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register.
39. člen 
Javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v skladu s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) prevzame vse zaposlene, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas v spojenih zavodih.
40. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja iz 35. člena tega sklepa pripravi zaključni računovodski izkaz (zatvoritveno bilanco) za spojena zavoda ter vzpostavi novo (otvoritveno) bilanco javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, v katero se vključijo vsi poslovni oziroma finančni dogodki ter računovodsko stanje obeh spojenih zavodov na dan izbrisa spojenih zavodov oziroma vpisa javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register, tako da se nove skupne knjigovodske evidence javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije pričnejo voditi z dnem vpisa javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register.
41. člen 
Javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije prevzame vse tekoče dokumentarno in arhivsko gradivo spojenih zavodov. Prav tako javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije prevzame vse programe, projekte in postopke, ki sta jih do uveljavitve tega sklepa vodila oziroma v njih sodelovala spojena zavoda, in jih izvaja oziroma v njih sodeluje v svojem imenu kot pravni naslednik spojenih zavodov.
42. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03 in 8/09) in Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve (Uradni list RS, št. 31/21, 105/21 in 129/21), uporabljata pa se do vpisa javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register.
43. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-379/2022
Ljubljana, dne 19. januarja 2023
EVA 2022-3340-0051
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti