Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Št. 303-38/2021/42 Ob-1137/23, Stran 90
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1301/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi Uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21 in 153/22), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-4.1 z dne 20. 4. 2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 7.1 z dne 19. 5. 2022 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), Sklepa o interventnem ukrepu za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic na državljane in gospodarstvo z zagotovitvijo informacijsko-komunikacijske tehnologije za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-38/2021/2 z dne 2. 9. 2021, Odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-1/2023/5 z dne 12. 1. 2023, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija (v nadaljnjem besedilu: IKT) za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis »REACT-EU: IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe« (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi 15: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESRR«, prednostne naložbe »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«
Predmet javnega razpisa je nakup strojne IKT ter nakup ali najem programske IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe za vzpostavitev sodobnih učilnic v skladu s Seznamom IKT z navodili, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero se bo dosegel cilj javnega razpisa.
Namen javnega razpisa je blažitev posledic, ki jih je prizadejala pandemija covida-19 na področju izobraževanja, zato se bo na visokošolskih zavodih, ki izvajajo pedagoške študijske programe, vzpostavilo simulacijsko učno okolje, kot je v osnovnih in srednjih šolah, ter takšno učno okolje, ki bo omogočalo kvalitetno didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje. Za uresničitev navedenega je treba zagotoviti dovolj izobraževanju na daljavo prilagojene IKT za zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo. Na ta način bo učečim omogočen dostop do znanja, s čimer se bodo tako blažile posledice pandemije covida-19.
Cilj javnega razpisa izhaja iz prednostne osi 15 OP EKP 2014-2020, da se del sredstev REACT-EU nameni za digitalizacijo izobraževanja na celotni izobraževalni ravni in se vzpostavi takšno učno okolje, ki bo omogočalo kvalitetno izvedbo izobraževanja na daljavo. S tem se želi podpreti premišljen razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo praviloma podpiral kombinirano učenje (blended learning) z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje, s čimer se bo povečala agilnost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito odzival in prilagajal na spremembe v okolju.
Ciljna skupina so študenti pedagoških študijskih programov. Ciljna skupina je določena v skladu OP EKP 2014-2020, pri čemer se osredotoča na študente pedagoških študijskih programov, ki bodo kot bodoči učitelji svoje znanja pridobljena s pomočjo projekta uporabljali v osnovnih in srednjih šolah.
Aktivnosti javnega razpisa:
1. Vzpostavitev sodobnih učilnic:
1.1. Nakup strojne opreme skladno s pravili javnega naročanja in v skladu s Seznamom IKT z navodili, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
1.2. Nakup ali najem1 licenčne programske opreme skladno s pravili javnega naročanja in v skladu s Seznamom IKT z navodili, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
1 Stroški za najem licenčne opreme so upravičeni zgolj v okviru obdobja upravičenosti. Ker se programska oprema običajno najema za več let (npr. 3 ali 5), bodo stroški upravičeni zgolj v sorazmernem deležu.
2. Poročilo o izvedenih aktivnostih z natančnim popisom nabavljene in najete IKT.
Vsebina aktivnosti mora biti opisana v Prijavnem obrazcu, točka F 1.
Operacije (izbrani projekti) se bodo izvajale na območju celotne Republike Slovenije.
V okviru operacije je predvideno spremljanje naslednjih kazalnikov:
Kazalniki učinka
ID
Kazalnik
Sklad
Regija
Merska enota
Ciljna Vrednost
CV 4c
Vrednost informacijske tehnologije povezane s covidom-19 za izobraževanje
ESRR
Celotna Slovenija
EUR
1.400.000
15.1
Število na novo opremljenih sodobnih učilnic
ESRR
Celotna Slovenija
Število
36
Kazalniki rezultata
ID
Kazalnik
Sklad
Regija
Merska enota
Ciljna Vrednost
15.2
Delež visokošolskih učiteljev pedagoških študijskih programov, ki pri pedagoškem delu več kot 25 % uporabljajo IKT
ESRR
Celotna Slovenija
Delež
100
Natančna metodologija štetja kazalnikov in dokazila zanjo so določena v Seznamu kazalnikov in metodologija za njihovo spremljanje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje, s katerimi izkazuje ustreznost ter sposobnost za izvedbo operacije ter predložiti dokazila, s katerimi izkazuje njihovo izpolnjevanje:
 
Zap. št.
Pogoji:
Dokazila
1
je visokošolski zavod in je imel v študijskem letu 2020/2021 vpisane študente v pedagoške študijske programe, vpisane v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ),
Pogoj se preverja v Seznamu visokošolskih zavodov, ki so v študijskem letu 2020/21 izvajali pedagoške študijske programe, z dne 14. 1. 2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2
je sposoben izvesti operacijo (preverjajo se reference in strokovnost vključenih človeških virov ter finančna zmogljivost vključno z zaprto finančno konstrukcijo operacije), 
Pogoj se preverja v Prijavnem obrazcu, točka C in preko ustreznega poglavja zadnje potrjene investicijske dokumentacije.
3
za stroške, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna,
Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec).
4
ima na dan podpisa izjave prijavitelja, ki je del vloge, skladno z veljavno zakonodajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR ali več,
Potrdilo FURS*.
5
mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).
Dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti**
* Prijavitelje naprošamo, da označena dokazila predložijo z oddano vlogo. Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo na podlagi soglasja prijavitelja (Prijavni obrazec) iz uradnih evidenc.
** Prijavitelje naprošamo, da označena dokazila predložijo z oddano vlogo. Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobilo ministrstvo na podlagi soglasja prijavitelja (Prijavni obrazec) iz uradnih evidenc.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport bo, preverila, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za prijavo in bo postopala skladno s točko 7 Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval kateregakoli od pogojev iz te točke 3.1 Pogoji za prijavo, se vloga s sklepom zavrne.
3.2 Pogoji, vezani na vlogo
Posamezna vloga mora za prehod v fazo ocenjevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1
Izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora. 
Prijavni obrazec, točka B oziroma ustrezno poglavje zadnje potrjene investicijske dokumentacije.
2
Izkazovanje ustreznosti ciljne skupine.
Prijavni obrazec, točka D oziroma ustrezno poglavje zadnje potrjene investicijske dokumentacije.
3
Skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi 15 OP EKP 2014-2020 in prednostne naložbe »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
Prijavni obrazec, točka E oziroma ustrezno poglavje zadnje potrjene investicijske dokumentacije.
Če je vloga po kateremkoli pogoju, vezanem na vlogo, ovrednotena z NE, jo komisija izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se s sklepom zavrne.
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa, v nasprotnem primeru se vloga zavrne.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz 3. točke javnega razpisa, bo komisija ocenila po naslednjih merilih:
Zap. št.
Merilo
Opis
Točke
1
Ustreznost operacije
Ocenjuje se ustreznost namena (pomen oziroma nujnost naslavljanja zaradi vpliva oziroma za okrevanje po epidemiji), aktivnosti operacije, utemeljenost in racionalnost predlaganih stroškov glede na predmet javnega razpisa, kar se preverja preko točke F.1 Prijavnega obrazca oziroma ustreznega poglavja zadnje potrjene investicijske dokumentacije.
0–20
2
Izvedljivost operacije do konca obdobja upravičenosti, to je do 30. 9. 2023
Ocenjuje se skladnost predlaganih aktivnosti s terminskim in stroškovnim načrtom operacije ter predvidena tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje, kar se preverja preko točke F.2 Prijavnega obrazca oziroma ustreznega poglavja zadnje potrjene investicijske dokumentacije.
0–20
3
Zagotavljanje trajnosti predvidenih rezultatov projekta
Ocenjuje se trajnost predlaganih rešitev, saj se z reševanjem težav ne premošča oziroma rešuje le posledice izbruha epidemije, temveč se zagotavlja dolgotrajnejšo rešitev težav v primeru novih epidemij/kriz, kar se preverja preko točke F.3 Prijavnega obrazca oziroma ustreznega poglavja zadnje potrjene investicijske dokumentacije.
0–20
4
Postavitev temeljev za prihodne digitalne in zelene prehode ter trajnostni socialno-ekonomski razvoj 
Ocenjuje se postavitev temeljev za prihodne digitalne in zelene prehode ter trajnostni socialno-ekonomski razvoj (ocenjuje se upoštevanje priporočil Evropske komisije državam članicam na tem področju, Priporočilo PRIPOROČILO SVETA v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2020 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2020, COM/2020/524 final (dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:52020DC0524), kar se preverja preko točke F.4 Prijavnega obrazca oziroma ustreznega poglavja zadnje potrjene investicijske dokumentacije.
0–20
SKUPAJ
80
Največje možno število točk je osemdeset točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj petdeset točk, pri čemer mora biti vsako od zgoraj navedenih meril (merila pod zap. št. 1–4) ocenjeno z več kot nič točkami. Ocenjevalni postopek je podrobneje opredeljen v 7. točki Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2023 znaša največ do 1.400.000,00 EUR:
– 1.190.000,00 EUR s PP 211196 PN15.1-IKT infrastruktura-COVID-19-ESRR-EU-ReactEU (85 %) in
– 210.000,00 EUR s PP 211521 PN15.1-IKT infrastruktura-COVID-19-ESRR-SLO-ReactEU (15 %).
5.1 Način določanja najvišjega možnega zneska sredstev, ki jih lahko po tem javnem razpisu prejme posamezni prijavitelj
Od skupne vrednosti razpoložljivih sredstev za javni razpis 1.400.000,00 EUR se z namenom enakomerne in pravične razporeditve ter skladno z OP EKP 2014-2020 sredstva med potencialne prijavitelje2 razdelijo z upoštevanjem:
2 Potencialni prijavitelji, ki izvajajo pedagoške študijske programe in so imeli v študijskem letu 2020/2021 vpisane študente so: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem; vir: eVŠ, razvidno iz Seznama visokošolskih zavodov, ki so v študijskem letu 2020/21 izvajali pedagoške študijske programe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
– števila fakultet, ki izvajajo pedagoške študijske programe in so imeli v študijskem letu 2020/2021 vpisane študente,
– števila študentov na posameznih fakultetah,
– števila študijskih smeri in
– tipa študija (družboslovje ali naravoslovje).
Glede na zahteve javnega razpisa, izračun, ki ga je pripravilo ministrstvo in zgoraj navedene kriterije, je najvišji znesek, ki ga lahko prejme posamezni potencialni prijavitelj po tem javnem razpisu naslednji:
– Univerza v Ljubljani 769.384,31 EUR,
– Univerza v Mariboru 400.695,21 EUR in
– Univerza na Primorskem 229.920,48 EUR.
Znesek dodeljenih sredstev prijavitelju se določi ob upoštevanju vloge prijavitelja in ob upoštevanju najvišjega možnega zneska sredstev za potencialnega prijavitelja, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Za dodelitev sredstev mora vloga prijavitelja v celoti izpolnjevati pogoje iz 3. točke javnega razpisa, vključno s pogojem zaprte finančne konstrukcije operacije, in biti ocenjena z najmanj petdesetimi točkami po merilih iz 4. točke javnega razpisa, pri čemer mora biti vsako od meril, iz točke 4. javnega razpisa (merila pod zap. št. 1–4) ocenjeno z več kot nič točkami.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 30. 9. 2023. Rok za dokončanje operacije (zaključek aktivnosti) je najkasneje do 30. 9. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. 10. 2023.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis »REACT-EU: IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe«
2. Seznam visokošolskih zavodov, ki so v študijskem letu 2020/21 izvajali pedagoške študijske programe
3. Seznam IKT z navodili
4. Navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis
5. Prijavni obrazec
6. Finančni načrt
7. Opremljenost vloge
8. Ocenjevalni postopek
9. Seznam kazalnikov in metodologija za njihovo spremljanje
10. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
11. Varovanje osebnih podatkov
12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077
13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
14. Navodila za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopna na spletni strani: https://navodila.ema.arr.gov.si/.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (v kolikor prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce in dokazila:
1. Prijavni obrazec, ki je kot obrazec sestavni del razpisne dokumentacije pod zap. št. 5,
2. zadnjo potrjeno investicijsko dokumentacijo, izdelano skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
3. sklep prijavitelja o potrditvi investicijske dokumentacije,
4. Finančni načrt, ki je kot obrazec sestavni del razpisne dokumentacije po zap. št. 6,
5. potrdilo pristojnega finančnega urada o tem, ali je prijavitelj kot davčni zavezanec v obdobju izvajanja operacije identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja oziroma dokazilo o oddani vlogi prijavitelja za pridobitev potrdila pristojnega finančnega urada (če prijavitelj uveljavlja DDV kot upravičen strošek),
6. parafiran osnutek pogodbe o sofinanciranju operacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije pod zap. št. 10.3
3 Osnutka pogodbe o sofinanciranju operacije se ne izpolnjuje, temveč odgovorna oseba prijavitelja zgolj parafira vsako stran osnutka pogodbe.
Vloga mora biti predložena v enem fizičnem izvodu (tiskani izvirnik vloge) in enem elektronskem izvodu na elektronskem mediju npr. CD-ju ali USB ključku v formatu datoteke, kot je bila objavljena z javnim razpisom (to je Word ali Excel).
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EUza kohezijsko politiko: 85,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 85,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem in upravičenem obdobju iz 7. točke javnega razpisa. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Vrste upravičenih stroškov v skladu s Seznamom IKT z navodili, ki je del razpisne dokumentacije:
– investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (izdatki za nakup strojne opreme),
– investicije v neopredmetena sredstva (izdatki za nakup ali najem licenčne programske opreme)4 in
– davek na dodano vrednost (DDV).
4 Za investicije v neopredmetena sredstva (izdatki za nakup ali najem licenčne programske opreme) lahko prijavitelj predvidi skupaj s pripadajočim DDV največ 25 % upravičenih stroškov operacije.
Na operaciji se štejejo kot neupravičeni vsi stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni stroški po tem javnem razpisu.
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v delu, za katerega upravičenec nima pravice do odbitka. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška DDV, mora izbrani prijavitelj najkasneje pred oddajo prvega zahtevka za izplačilo pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (8. točka Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis, 3. in 4. točka veljavnih Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077in točka 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je treba pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti projekta, podanih v vlogi na javni razpis.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen ter Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju (dostopne na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Varovanju osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar je v vsakem trenutku možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki iz tč. 2 tega javnega razpisa, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije so natančneje opredeljeni v Seznamu kazalnikov in metodologija njihovega spremljanja ter v Prijavnem obrazcu (tč. 5 Prijavnega obrazca), ki sta sestavni del razpisne dokumentacije.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Pri operaciji, ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, bo upravičenec dolžan upoštevati trajnost in omejitve glede sprememb operacij, kot to določa 71. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013. Upravičenec bo moral zagotoviti, da v roku petih let (oziroma treh let, če gre za vzdrževanje naložb ali delovnih mest, ki so jih ustvarila MSP) od datuma končnega izplačila upravičencu ali v času, ki je določen v pravilih o državni pomoči, ne pride do:
– prenehanja ali premestitve proizvodne dejavnosti iz programskega območja ali
– spremembe lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji operacije.
Prav tako bo moral upravičenec zagotoviti, da se proizvodna dejavnost v roku desetih let od zadnjega izplačila upravičencu ali v času, ki je določen v pravilih o državni pomoči, ne premesti iz Evropske unije, razen kadar je upravičenec MSP.
Če upravičenec tega ne bo upošteval in pride do kršitve zgoraj navedenih zahtev, bo upravičenec dolžan izplačan znesek sofinanciranja, sorazmerno z obdobjem v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, vrniti.
Zgoraj navedeno ne velja za operacijo, pri kateri preneha proizvodna dejavnost na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2023 do 13. ure. Vloga mora biti posredovana v celoti skupaj z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami skladno s tč. 8 tega javnega razpisa v enem pisnem (tiskanem) izvodu in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »REACT-EU: IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, ki je del razpisne dokumentacije, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec Opremljenost vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije pod zap. št. 7 ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti predložena v enem fizičnem izvodu (tiskani izvirnik vloge) in tudi v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku, v obliki Word oziroma Excel kot tudi optično prebrana (»skenirana«) po zaključenem podpisovanju).
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Dne 3. 3. 2023 bo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova ulica 38, Ljubljana (sejna soba 614) potekalo nejavno odpiranje prispelih vlog v prisotnosti članov razpisne komisije.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati (a) višine zaprošenih sredstev (razen če gre za znižanje višine zaprošenih sredstev, ki je posledica očitne računske napake), (b) tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali (c) tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v točki 7 Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Osnutek pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana relevantna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičenec, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov primoz.kos@gov.si ali pokličete na številko 01/478-46-52 (Primož Kos).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti