Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

132. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Tuncovec, stran 296.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 3. točko 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je župan Občine Rogaška Slatina dne 10. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Tuncovec 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Tuncovec (v nadaljevanju OPPN), identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov: 3360.
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), v nadaljevanju ZUreP-3 in vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski akti.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
(1) Predmet načrtovanja z OPPN je umestitev sončne elektrarne z nazivno močjo 1,2 MW, ki bo prispevala k hitrejšemu doseganju podnebnih ciljev Slovenije na področju energetike in obnovljivih virov.
(2) Območje OPPN se nahaja v naselju Tuncovec, na območju enot urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) z oznako TU5, s podrobno namensko rabo ostala območja (OO), za katero je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19, 115/21 – SDOPN2), v nadaljevanju OPN, predvidena izdelava OPPN in v EUP z oznako OP1, s podrobnima namenskima rabama najboljša kmetijska zemljišča (K1) ter gozdna zemljišča (G).
(3) Območje OPPN obsega naslednje parcele in dele parcel v katastrski občini Spodnje Sečovo (1170) 807/15, 808/3 (del), 809/7, 809/17, 809/5, 809/19 in meri 16.937 m2. Območje in površina območja se v času priprave OPPN lahko tudi spremenita.
(4) Območje OPPN predstavlja razvrednoteno območje, vzhodni del je nekdanja deponija industrijskih odpadkov, zahodni del pa neobdelano kmetijsko zemljišče. Območje je na zahodu in severu omejeno z občinsko cesto LC 356091 (Tuncovec – Strmec), na vzhodu in jugu pa meji na obstoječe gozdne površine. Do območja vodi obstoječa makadamska pot na zahodni strani.
(5) Območje OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN.
(6) Pobudnik priprave OPPN je lastnik stavbne pravice na zemljiščih v območju OPPN, ki je ob pobudi podal tudi svojo investicijsko namero.
(7) Z OPPN se spremeni namenska raba na celotnem območju OPPN v območje energetske infrastrukture (E). EUP z oznako TU5 se določi za celotno območje OPPN.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, analize prostora, upoštevajoč nadrejene prostorske akte, izhodišča in smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora, izdelanih strokovnih podlag, interesa investitorja in javne koristi ter vključevanja javnosti.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava OPPN bo izvedena v skladu z ZUreP-3, po rednem postopku, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe od 119. do 124. člena, v povezavi s 129. členom.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
(1) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejema OPPN:
– priprava gradiva za pridobivanje mnenj in smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) / 10 dni,
– pridobitev smernic / 30 dni,
– priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila / 60 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila / 10 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila / 30 dni,
– priprava predloga OPPN in okoljskega poročila / 5 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj in mnenja ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi / 45 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN in okoljskega poročila / 5 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni.
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo svoja mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove RS, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje,
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina / za področje cest,
– OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo poda mnenje, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Občina Rogaška Slatina seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in pobude za izdelavo OPPN na spletni strani občine.
(2) Občina Rogaška Slatina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, ki traja najmanj 30 dni, v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
(3) Občina Rogaška Slatina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
(4) Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN se uporabijo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo, pobudnik oziroma investitor pa mora zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z OPN,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z ZUreP-3,
– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo,
– krajinska zasnova,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.
9. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja je bil posredovan Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ul. 3, 3000 Celje. Le-ta je z dopisom št. 3563-0137/2022-2 z dne 5. 1. 2023 podalo oceno, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
(2) Z izdelavo OPPN je predvidena sprememba namenske rabe, zato se, skladno s tretjim odstavkom 128. člena ZUreP-3, izvede celovita presoja vplivov na okolje.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO in pripravo okoljskega poročil ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi pobudnik – investitor. Pobudnik sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
11. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0003/2022
Rogaška Slatina, dne 10. januarja 2023
 
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti