Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1359. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
1360. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Islamski republiki Pakistan
1361. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1362. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1363. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1462. Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2023–2025
1463. Uredba o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

Odloki

1464. Odlok o ustanovitvi Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi

Sklepi

1465. Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest
1466. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana

MINISTRSTVA

1364. Pravilnik o kritju stroškov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za zaposlitev v Slovenski vojski kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka
1365. Pravilnik o usposabljanju in preverjanju usposobljenosti strokovnjakov in svetovalcev v hiši za otroke
1366. Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve
1367. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod
1368. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
1369. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1370. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz
1371. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1372. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
1373. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
1374. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
1375. Sklep o Vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami
1376. Navodila o prilagajanju izrednega srednješolskega izobraževanja

USTAVNO SODIŠČE

1377. Odločba o razveljavitvi Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 z odložnim rokom in odločba o razveljavitvi 2. člena, prvega in drugega odstavka 3. člena, 4. člena ter prvega in drugega odstavka 5. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v delu, v katerem določajo obdelavo osebnih podatkov, z odložnim rokom
1378. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina, kolikor kategorizira javno pot »Partizanska ul.-Jurišič« (št. odseka 857032) v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 449/4, 451/3 in 501/5, vse k. o. Ratanska vas
1379. Odločba o ugotoviti, da je Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje v delu, ki spreminja namensko rabo dela zemljišča s parcelno številko 714, k. o. Ponikve, iz stavbnega zemljišča v kmetijsko, v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1380. Sklep o določitvi zahteve po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj za banke in hranilnice
1381. Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1382. Pravilnik o spremembah Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1383. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2022
1384. Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2022
1385. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2022
1386. Sklep o dokumentaciji za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave zavarovalnice in pokojninske družbe
1387. Navodilo za vodenje in upravljanje registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1388. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
1389. Pravila dražb za izvajanje zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES

OBČINE

Ajdovščina

1390. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021

Brezovica

1391. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP PR_11

Dol pri Ljubljani

1392. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)
1393. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021
1394. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1395. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dol pri Ljubljani
1396. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 1. rebalans
1397. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
1398. Sklep o določitvi cene storitve in višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin na območju Občine Dol pri Ljubljani
1399. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Hrpelje-Kozina

1400. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2021
1401. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje - Kozina
1402. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hrpelje - Kozina
1403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje - Kozina
1404. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje
1405. Sklep o soglasju k delovanju podružnične lekarne

Kranj

1406. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj
1407. Obvezna razlaga 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Ljubno

1408. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno
1409. Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno
1410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ljubno
1411. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno

Loški Potok

1412. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2021

Medvode

1413. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2021
1414. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749
1415. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1973 Medvode in k.o. 1981 Golo Brdo
1416. Sklep o ukinitvi statusa »Družbena lastnina v splošni rabi«
1417. Sklep o ukinitvi statusa »Sklad za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška družbena lastnina«
1418. Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina občina Ljubljana Šiška«
1419. Sklep o ukinitvi statusa »Splošno ljudsko premoženje v upravljanju Občina Ljubljana Šiška«
1420. Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina (SPL) občina Ljubljana Šiška«
1421. Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina v uporabi Občina Ljubljana Šiška«
1422. Sklep o ukinitvi statusa »v upravi Občine Medvode Splošno ljudsko premoženje«
1423. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1976 Preska
1424. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1975 Spodnje Pirniče
1425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1973 Medvode
1426. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1972 Senica
1427. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1971 Zbilje
1428. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1970 Smlednik
1429. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1752 Stanežiče
1430. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1976 Preska
1431. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1975 Spodnje Pirniče
1432. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini v k.o. 1974 Zgornje Pirniče
1433. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1973 Medvode
1434. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1972 Senica
1435. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1971 Zbilje
1436. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1970 Smlednik
1437. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1752 Stanežiče

Nova Gorica

1459. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans I

Razkrižje

1438. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2021
1439. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje
1440. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni uporabi
1441. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje

Sodražica

1460. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2021

Škocjan

1442. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan
1443. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škocjan

Šmartno pri Litiji

1444. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021
1445. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno sever – 4. del
1446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji
1447. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za olajšavo plačila komunalnega prispevka
1448. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

1449. Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Trebnje
1450. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje
1451. Sklep o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 7 za javno infrastrukturo na področju kulture

Vipava

1452. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
1453. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenih osnutkov

Vrhnika

1454. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v Občini Vrhnika

Žalec

1455. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih – kmetija Toman

Železniki

1456. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2021
1457. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki
1458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki

Žužemberk

1461. Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

18. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

19. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča
20. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav
21. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177) za Republiko Slovenijo
22. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
23. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti