Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1464. Odlok o ustanovitvi Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, stran 4813.

  
Na podlagi 147. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Komisija za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
Komisija ima na podlagi zakona naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb in dopolnitev predpisov, ki posegajo na področje fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, ter o tem podaja mnenja in predloge za njihovo dopolnitev;
– daje mnenja o ocenah ogroženosti, ki se izdelajo za jedrske objekte, za objekte, v katerih so ali bodo nameščene ali hranjene radioaktivne snovi, in za prevoz jedrskih snovi;
– spremlja opravljanje nalog fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi;
– daje priporočila za izboljšanje ukrepov fizičnega varovanja.
3. člen 
(1) Komisijo sestavljajo naslednji člani:
– dva predstavnika Ministrstva za notranje zadeve (predsednik in njegov namestnik);
– pet predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve, Policija (člani);
– en predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (član);
– en predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (član);
– en predstavnik Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (član);
– en predstavnik Ministrstva za obrambo (član);
– en predstavnik Ministrstva za obrambo, Obveščevalno varnostne službe (član);
– en predstavnik Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (član);
– en predstavnik Inštituta Jožef Stefan (član);
– en predstavnik Agencije za radioaktivne odpadke (član);
– en predstavnik Nuklearne elektrarne Krško (član).
(2) Predsednika, namestnika predsednika in druge člane komisije imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
4. člen 
(1) Delo komisije poteka na rednih in dopisnih sejah.
(2) Seje komisije vodi predsednik komisije. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika komisije.
(3) Seje komisije sklicuje predsednik komisije na lastno pobudo ali na pobudo drugih članov komisije. Vabila z dnevnim redom in gradivom za sejo pošlje predsednik komisije po elektronski poti ali po navadni pošti najmanj sedem dni pred sklicem seje.
(4) Na seje komisije se lahko vabijo tudi zunanji strokovnjaki.
5. člen 
Komisija na sejah odloča z večino glasov prisotnih članov. Seje so sklepčne, če sta prisotni najmanj dve tretjini članov komisije.
6. člen 
Strokovne podlage in administrativno tehnično podporo za delo komisije zagotavlja Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
7. člen 
Člani komisije, ki so javni uslužbenci državne uprave, opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
8. člen 
Komisija o svojem delu enkrat letno poroča vladi.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(1) Ministrstvo v sedmih dneh od uveljavitve tega odloka pozove pravne osebe iz 3. člena tega odloka, da v desetih dneh od prejetja poziva predlagajo svoje predstavnike v komisiji in sporočijo njihove kontaktne podatke.
(2) Predsednik, namestnik predsednika in drugi člani komisije se imenujejo v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Komisija, imenovana na podlagi Sklepa o ustanovitvi Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi št. 01203-4/2012/3 z dne 29. 3. 2012, št. 01203-10/2013/5 z dne 13. 6. 2013, št. 01203/10/2013/8 z dne 26. 8. 2014, št. 01203-4/2016/4 z dne 23. 6. 2016, št. 01203-4/2016/7 z dne 22. 12. 2016, št. 01203-4/2016/12 z dne 25. 1. 2018 in št. 01203-2/2019/6 z dne 28. 2. 2019, nadaljuje svoje delo do imenovanja komisije v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-72/2021
Ljubljana, dne 13. aprila 2022
EVA 2021-1711-0064
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost