Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki, stran 4807.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 in 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 23. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki 
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 41/13) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Železniki, krajevne skupnosti v Občini Železniki in društva s sedežem v Občini Železniki, ki so lastniki ali solastniki stanovanjske in nestanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Železniki, kjer po državnem predpisu in po občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega sistema. Sredstva se dodelijo izključno za prvo opremo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb z MKČN.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe v območju, kjer že obstaja javni kanalizacijski sistem ali je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega sistema, ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sitem, strokovna služba Občine Železniki lahko odobri sredstva po tem pravilniku.«.
2. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga mora poleg pogojev iz 4. člena zadostiti še naslednjim pogojem:
a) Upravičenec mora biti lastnik MKČN.
b) Stavba, iz katere se komunalne odpadne vode čistijo v MKČN, mora biti zgrajena skladno s predpisi za gradnjo stavb.
c) Sofinancira se zgolj prva oprema stavbe z MKČN, katera še ni bila sofinancirana z javnimi sredstvi.
d) MKČN mora biti zgrajena in v funkciji obratovanja z vsaj 50 % obremenitvijo glede na največjo nazivno zmogljivost čiščenja MKČN.
e) MKČN mora imeti določenega upravljalca.
f) MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje, kar se dokazuje s poročilom o pregledu, ki ne sme biti starejše od dveh let, in ga je izdelal izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
g) MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
Natančnejše pogoje za dodelitev sredstev Občina Železniki določi v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika.«.
3. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dokumente, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev po tem pravilniku, se določi z javnim razpisom.«.
4. člen 
V 8. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem redu prispetja. Upravičenec je upravičen do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev samo enkrat. Višina subvencije za vsako MKČN znaša 40 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati), vendar največ 1.200,00 EUR za posamezno stavbo oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče leto. Popolne vloge, za katere sredstva niso bila dodeljena v tekočem letu, se prenesejo na seznam vlagateljev prihodnjih let.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali večstanovanjskih stavb z eno MKČN je do subvencije upravičena vsaka posamezna stavba v višini 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati), vendar največ 1.500,00 EUR za posamezno stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati).
Višina subvencije iz četrtega in petega odstavka tega člena se vsako leto zniža za 5 %. Prvo znižanje se upošteva pri javnem razpisu v letu 2023.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-002/2022-008
Železniki, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost