Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1412. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2021, stran 4761.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je občinski svet na 18. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Loški Potok za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov, se objavijo na spletni strani Občine Loški Potok.
Št. 410-27/2022
Loški Potok, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Loški Potok 
IvanBenčina
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Zaključni račun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.411.748
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.918.376
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.918.376
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.733.697
703 Davki na premoženje 
105.363
704 Domači davki na blago in storitve 
79.316
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
253.990
710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
199.835
711 Takse in pristojbine 
2.738
712 Globe in druge denarne kazni 
2.660
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
18.225
714 Drugi nedavčni prihodki 
30.532
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
10.375
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev
10.375
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.229.007
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.204.003
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
25.004
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.013.528
40
TEKOČI ODHODKI 
706.130
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
192.018
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
29.802
402 Izdatki za blago in storitve 
477.128
403 Plačila domačih obresti 
2.182
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
695.679
410 Subvencije 
68.911
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
451.427
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
55.042
413 Drugi tekoči domači transferi 
120.299
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.594.744
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.594.744
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
16.975
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
12.198
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
4.777
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
398.220
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
102.100
55
ODPLAČILA DOLGA
102.100
550 Odplačila domačega dolga
102.100
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
296.120
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–102.100
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–398.220
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
171.840

AAA Zlata odličnost