Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1414. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749, stran 4762.

  
Na podlagi prve alineje 127., 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 22. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749 
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev v območju enot urejanja prostora ME_608, ME_609, ME_1749, ki se ureja z o Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/18, 81/20 – v nadaljevanju kot OPN Medvode) in se nanaša na zemljišča parc. št. 10/1, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/21, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 11, 12, 364/10, 364/12, 364/13, 364/17, 364/9, 368/4, 368/5, 741/1, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7, 757/8 in 8/4, vsa k.o. 1977 – Sora.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPN Medvode, in sicer:
– v 7. točki 2. člena glede obsega prizidave tako, da se v območju z namensko rabo IG izjemoma dopusti prizidave objektov, za katere ni omejitve BTP, prizidave objektov pa so lahko večje od obstoječega objekta;
– v tretji alineji prvega odstavka in prvi alineji petega odstavka 62. člena glede odmikov tako, da se izjemoma dopusti manjši odmik od 5,0 m, in sicer najmanj do 3,0 m, ko je sosednje zemljišče prometna površina. Enako velja za odmik od regulacijske linije javne površine s soglasjem upravljavca cest;
– v drugem odstavku 87. člena glede zagotavljanja parkirnih mest (PM) tako, da se lahko manjkajoča parkirna mesta za obrtne, proizvodne ali industrijske stavbe izjemoma zagotavlja v oddaljenosti do 1000 m;
– v četrtem odstavku 87. člena glede urejanja parkirišč in čelnega vključevanja vozil na javno cesto tako, da se parkirna mesta ob javni cesti, kategorizirani z oznako JP 751961 Sora – Pokopališče lahko izjemoma urejajo direktno ob tej površini;
– v dvanajstem in trinajstem odstavku 87. člena glede ozelenitve parkirnih mest in drevesne gostote na parkirnih mestih tako, da ozelenitve izjemoma ni treba zagotavljati, kadar se v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela podrobna utemeljitev, s katero se dokaže, da je v neposredni bližini gozdni rob ali druga obstoječa ozelenitev ali terenske razmere onemogočajo zasaditev;
– v štirinajstem odstavku 87. člena glede števila parkirnih mest tako, da se za izračun PM za industrijske stavbe, rezervoarje, silose in skladišča v EUP ME_608, ME_609 in ME_1749 v prilogi upošteva normativ 1 PM na 5 zaposlenih;
– v 127. členu glede zelenih površin in oblikovanja okolice objektov na namenski rabi IG tako, da ozelenitve izjemoma ni treba zagotavljati, kadar tehnološki proces to onemogoča. Drevored se lahko zasadi vzdolž javne ceste, kategorizirane z oznako LC 251071 Medvode – Sora – Puštal.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega območja.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2893.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-270/2022-13
Medvode, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost