Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1364. Pravilnik o kritju stroškov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za zaposlitev v Slovenski vojski kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, stran 4605.

  
Na podlagi desetega odstavka 50. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07, 58/08 – ZSPJS-I in 212/21) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o kritju stroškov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za zaposlitev v Slovenski vojski kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za kritje stroškov pridobitve srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kritje stroškov) kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka in želi pridobiti ustrezno izobrazbo za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: kandidat), ter sklenitev tripartitne pogodbe med Ministrstvom za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kandidatom ter javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom (v nadaljnjem besedilu: šola), s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti ter opredelita izvedba in stroški izvajanja izobraževalnega programa.
(2) Stroški pridobitve srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe so stroški, ki jih ima kandidat, v skladu z javno objavljenim cenikom šole. Obseg in vrsta stroškov, ki se krijejo, se določita s pogodbo.
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA KRITJE STROŠKOV 
2. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
Do kritja stroškov je lahko upravičen kandidat, ki:
– izpolnjuje splošne in posebne pogoje v skladu z zakonom, ki ureja obrambo države, in zakonom, ki ureja službo v Slovenski vojski, razen pogoja ustrezne izobrazbe;
– ima sklenjeno pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka;
– izpolnjuje pogoje za vključitev v izobraževalni program v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje;
– ob vpisu v prvi letnik izobraževalnega programa ni starejši od 22 let oziroma bo v koledarskem letu, v katerem zaključi izobraževalni program, izpolnjeval starostne pogoje za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske kot vojak;
– je varnostno preverjen in zanj ne obstaja varnostni zadržek v skladu z zakonom, ki ureja obrambo države in zakonom, ki ureja službo v Slovenski vojski, če je od zadnjega preverjanja preteklo več kot šest mesecev.
3. člen 
(postopek za sklenitev pogodbe) 
(1) Kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, izkaže interes za kritje stroškov na podlagi pisne vloge, ki jo vloži pri organizacijski enoti ministrstva, pristojni za pridobivanje kadra.
(2) Vloga mora vsebovati ime in priimek, datum, kraj in državo rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, dokazilo o dosedanji stopnji izobrazbe, podatke o šoli in izobraževalnem programu, kjer želi kandidat pridobiti srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo, in predviden strošek v skladu z veljavnim cenikom šole. K vlogi priloži dokazilo o zaključeni osnovni šoli oziroma zaključenem posameznem letniku izobraževanja v izobraževalnem programu poklicnega, srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja.
(3) Kandidat ni upravičen do kritja stroškov:
– če poda vlogo po že zaključenem izobraževalnem programu;
– če je prejemnik štipendije Ministrstva za obrambo za poklicno delo v Slovenski vojski oziroma pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
(4) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra, po prejemu kandidatove vloge preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za sklenitev pogodbe v skladu s tem pravilnikom.
(5) Če je kandidat posredoval nepopolno vlogo, ga organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra, pozove k dopolnitvi vloge. Če vloge ne dopolni v roku, določenem v pozivu, ali iz njegove dopolnitve vloge izhaja, da ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena, organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra, o tem izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba, o kateri odloči minister.
4. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Če kandidat izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika, ministrstvo, kandidat in šola sklenejo pogodbo v pisni obliki, ki določa:
1. pravice in obveznosti ministrstva, kandidata in šole;
2. roke za izpolnitev obveznosti;
3. stroške izvajanja programa;
4. način kritja stroškov;
5. izobraževalni program, v katerega je oziroma bo vključen kandidat, in način izvedbe tega programa;
6. čas trajanja pogodbe;
7. razloge za odpoved pogodbe ter posledice odpovedi pogodbe.
(2) Pogodba se lahko spremeni na pobudo vsake od pogodbenih strank.
5. člen 
(pravice in obveznosti kandidata v skladu s pogodbo) 
(1) Kandidat se mora na začetku vsakega šolskega leta, najpozneje pa do 15. oktobra istega leta, udeležiti periodičnega preverjanja gibalnih sposobnosti.
(2) Kandidat mora po končanem šolanju skleniti pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske kot vojak za najmanj deset let.
(3) Kandidatu preneha pogodba:
1. zaradi prenehanja izpolnjevanja pogojev iz prve alineje 2. člena tega pravilnika;
2. če po svoji volji ali krivdi ne izpolnjuje več pogojev za nadaljevanje šolanja;
3. če je spremenil izobraževalni program brez soglasja ministrstva;
4. če navede neresnične podatke ali ne sporoči sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do kritja stroškov;
5. če v času sklenjene pogodbe prejema sredstva za kritje stroškov izobraževanja iz drugega naslova;
6. če med izobraževanjem pisno sporoči ministrstvu, da se odpoveduje kritju stroškov oziroma da ni pripravljen skleniti pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski;
7. če se brez opravičljivih razlogov ne udeleži preverjanja gibalnih sposobnosti iz prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(vračilo in oprostitev stroškov) 
(1) Kandidat mora vrniti stroške v višini stroškov, ki jih je ministrstvo krilo šoli, če mu je pogodbeno razmerje prenehalo zaradi razlogov, določenih v prejšnjem členu oziroma če kandidat po končanem izobraževanju ne sklene pogodbe o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske kot vojak za najmanj deset let.
(2) Če kandidat po svoji volji odpove pogodbo o zaposlitvi pred iztekom desetih let, mora vrniti sorazmerni del stroškov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je kandidat oproščen vračila stroškov, če je postal telesno ali duševno nesposoben za delo v Slovenski vojski, kar se ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo oziroma če mu ministrstvo v šestih mesecih od prejema pisnega obvestila o zaključku izobraževanja v skladu s pogodbo ne zagotovi sklenitve pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski.
(4) Zneski iz prvega in drugega odstavka tega člena se revalorizirajo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
7. člen 
(poravnava in sodna izterjava stroškov) 
O načinu in rokih vračila stroškov se lahko sklene poravnava. Če kandidat ne privoli v poravnavo, ministrstvo dolgovani znesek izterja po sodni poti.
8. člen 
(obveznost sporočanja) 
Kandidat je dolžan takoj oziroma najpozneje v 15 dneh od nastanka okoliščine sporočiti ministrstvu vsako okoliščino, ki vpliva ali bi lahko vplivala na pogodbeno razmerje, kot so nastop starševskega dopusta, sprememba stalnega prebivališča, sklenitev delovnega razmerja, nezmožnost napredovanja v višji letnik zaradi neopravljenih šolskih obveznosti, sprememba zdravstvenega stanja, ki bi lahko imela za posledico telesno ali duševno nesposobnost za vojaško službo, pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in pravnomočna obsodba na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot tri mesece.
9. člen 
(pravice in obveznosti ministrstva in šole) 
(1) Ministrstvo krije stroške kandidatu, ki sklene pogodbo, v višini predvidenih stroškov v skladu z veljavnim cenikom šol.
(2) Ministrstvo krije stroške na podlagi računa, ki ga po vsakem zaključenem šolskem letu izstavi šola, ki izvaja izobraževalni program, v katerega je vpisan kandidat.
(3) Ministrstvo sklene s kandidatom po končanem izobraževanju pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske, če kandidat izpolnjuje osnovne in posebne pogoje za zaposlitev v Slovenski vojski.
III. EVIDENCA 
10. člen 
(evidenca) 
Evidenco vlog kandidata in sklenjenih pogodb vodi organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(dosedanji kandidati na prostovoljnem služenju vojaškega roka) 
Vlogo za kritje stroškov v skladu s tem pravilnikom lahko podajo tudi kandidati, ki so se udeležili prostovoljnega služenja vojaškega roka pred uveljavitvijo tega pravilnika, vendar po uveljavitvi Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka (Uradni list RS, št. 74/21).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-16/2022-14
Ljubljana, dne 3. maja 2022
EVA 2022-1911-0004
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost