Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1459. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans I, stran 4808.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. maja 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans I 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 5/22) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2022 znašajo:
v EUR
Rebalans-1 2022
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
51.236.796
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
36.461.699
70
DAVČNI PRIHODKI
23.326.591
700 Davki na dohodek in dobiček
19.283.491
703 Davki na premoženje
3.409.100
704 Domači davki na blago in storitve
634.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
13.135.108
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7.722.266
711 Takse in pristojbine
26.000
712 Globe in druge denarne kazni
55.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
274.064
714 Drugi nedavčni prihodki
5.057.778
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.533.748
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.533.748
73
PREJETE DONACIJE
5.560
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.560
74
TRANSFERNI PRIHODKI
12.880.649
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.709.529
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
6.171.120
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
355.140
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
355.140
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
59.356.455
40
TEKOČI ODHODKI
13.198.226
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
3.440.351
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
505.979
402 Izdatki za blago in storitve
9.011.896
403 Plačila domačih obresti
80.000
409 Rezerve
160.000
41
TEKOČI TRANSFERI
17.165.440
410 Subvencije
827.952
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.798.600
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.150.727
413 Drugi tekoči domači transferi
8.184.161
414 Tekoči transferi v tujino
204.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
27.492.202
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
27.492.202
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.500.587
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
784.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
716.087
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–8.119.659
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–8.044.659
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
6.098.033
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
557.145
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
557.145
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
40.429
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
516.716
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–557.145
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
7.091.339
50
ZADOLŽEVANJE
7.091.339
500 Domače zadolževanje
7.091.339
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
2.400.000
55
ODPLAČILA DOLGA
2.400.000
550 Odplačila domačega dolga
2.400.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.985.465
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.691.339
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
8.119.659
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.985.465
« 
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2021-15
Nova Gorica, dne 5. maja 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti