Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1386. Sklep o dokumentaciji za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave zavarovalnice in pokojninske družbe, stran 4676.

  
Na podlagi 55. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) ter drugega odstavka 329. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO in 51/21) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o dokumentaciji za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave zavarovalnice in pokojninske družbe 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave ali izvršnega direktorja (v nadaljnjem besedilu: kandidat) zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica), dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 57. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20, v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1).
(2) Ta sklep se smiselno uporablja tudi za likvidacijskega upravitelja zavarovalnice in poslovodjo podružnice zavarovalnice tretje države.
(3) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZZavar-1 oziroma Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 12 z dne 17. januarja 2015, v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba) in predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. člen 
(priloge) 
(1) Kandidat k zahtevi za izdajo dovoljenja iz 59. člena ZZavar-1 priloži tudi:
1. izpolnjen Vprašalnik AZN CV, ki je priloga in sestavni del tega sklepa in je objavljen na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor, h kateremu priloži svoj življenjepis;
2. sklep pristojnega organa o imenovanju iz 58. člena ZZavar-1;
3. izjavo kandidata:
– v zvezi z njegovo finančno trdnostjo,
– v zvezi z njegovo morebitno odvisnostjo od političnega vpliva,
– v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami, ki vplivajo ali bi lahko negativno vplivale na kandidatov ugled;
4. kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista;
5. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) oziroma druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja;
6. izpis iz kazenske evidence ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 57. člena ZZavar-1;
7. potrdilo o plačilu takse za odločanje, v skladu s tarifno številko 4 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 52/16 in 75/19).
(2) Kandidat lahko priloži tudi:
1. izpis iz evidence osebnih stečajev ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 3. točke prvega odstavka 57. člena ZZavar-1.
(3) Kandidat v povezavi s tretjo alinejo 3. točke prvega odstavka 2. člena tega Sklepa v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami, ki vplivajo ali bi lahko negativno vplivale na kandidatov ugled, priloži tudi:
1. izpis iz evidenc pravnomočnih sodb, sklepov ali odločb o prekrških zaradi kršitve veljavnih predpisov, ki urejajo zavarovalništvo, bančništvo ali trg finančnih instrumentov, delovanje gospodarskih družb, stečaj in insolventnost, varstvo potrošnikov ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo kandidata, v zvezi z nepoštenostjo, goljufijo ali finančnim oziroma gospodarskim kriminalom, vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, tržno manipulacijo, trgovanjem z notranjimi informacijami, oderuštvom, korupcijo in davčnimi utajami; vključno z vsemi pomembnimi ugotovitvami in izvršilnimi ukrepi na podlagi nadzora oziroma preiskav v zvezi z navedenim, ki so izrečeni ali v teku; ali podpisano izjavo, da kandidatu ni bil izrečen prekršek.
3. člen 
(priloge za kandidate tuje državljane in kandidate, ki so bivali v tujini) 
(1) Kandidat, ki v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice predloži dokumente iz prejšnjega člena tega sklepa v tujem jeziku, predloži prevod teh dokumentov, ki ga je overil sodni tolmač.
(2) Kadar pristojni organ države članice ali tretje države ne izda zadostnega dokaza iz petega odstavka 57. člena ZZavar-1, kandidat predloži podpisano in pri notarju overjeno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in da nad njim ni bil začet postopek osebnega stečaja.
(3) Kandidat, ki je državljan Republike Slovenije in je v zadnjih desetih letih pred imenovanjem na funkcijo člana uprave zavarovalnice imel stalno ali začasno prebivališče izven Republike Slovenije, predloži dokumente iz prejšnjega člena tega sklepa tudi za države, v katerih je bival v zadnjih desetih letih pred imenovanjem.
4. člen 
(izpolnjevanje pogojev ob imenovanju in v času mandata in mandatov) 
Član uprave oziroma izvršni direktor mora tako ob imenovanju kot v celotnem obdobju trajanja mandata oziroma mandatov izpolnjevati pogoje iz 57. člena ZZavar-1.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o dokumentaciji za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave zavarovalnice (Uradni list RS, št. 22/16).
6. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2022-7
Ljubljana, dne 26. aprila 2022
EVA 2022-1611-0028
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej 
 
 

AAA Zlata odličnost