Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1393. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021, stran 4726.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je občinski svet na 19. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2021.
3. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 
5.950.060,45
II. Skupaj odhodki 
8.555.548,31
III. Presežek odhodkov nad prihodki 
–2.605.487,86
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna 
3.150.000,00
VIII. Odplačila dolga 
70.000,00
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
474.512,14
X. Neto zadolževanje 
3.080.000,00
XI. Neto financiranje 
2.605.487,86
XXI. Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. preteklega leta
1.144.146,65
SREDSTVA REZERV:
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let
49.054,59
Prihodki rezerv leta 2021
72.000,00
Odhodki rezerv leta 2021
0,00
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2021
121.054,59
4. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2022-2
Dol pri Ljubljani, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost