Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

Št. 0201-1/2022-2 Ob-2234/22, Stran 1401
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi določb 35., 41. in 42. člena Zakona o zavodih, 10.a člena Sklepa o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto v javni zdravstveni zavod ter 18. in 22.a člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, razpisuje prosto delovno mesto
strokovnega direktorja 
Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za mandatno dobo 4 let (šifra delovnega mesta: B017399)
Za strokovnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Kandidat mora k prijavi, poleg dokazil, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev, priložiti še:
– izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Splošni bolnišnici Novo mesto pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.
Mandat strokovnega direktorja traja štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za strokovnega direktorja.
Strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto imenuje Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za delovno mesto strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto – Ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, v roku 15 dni od objave razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 

AAA Zlata odličnost