Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1396. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 1. rebalans, stran 4732.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 19. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 1. rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Leto 2022 (v EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.186.234
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.493.352
70
DAVČNI PRIHODKI
5.112.152
700 Davki na dohodek in dobiček
3.920.702
703 Davki na premoženje
1.045.450
704 Domači davki na blago in storitve
131.000
706 Drugi davki in prispevki
15.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.381.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
253.500
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
33.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
120.000
714 Drugi nedavčni prihodki
967.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
277.040
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
11.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
266.040
74
TRANSFERNI PRIHODKI
415.842
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
353.642
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav
62.200
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.752.284
40
TEKOČI ODHODKI
2.025.520
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
372.570
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
62.020
402 Izdatki za blago in storitve
1.380.930
403 Plačila domačih obresti
10.000
409 Rezerve
200.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.620.500
410 Subvencije
55.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.568.400
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
200.000
413 Drugi tekoči domači transferi
797.100
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.034.494
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.034.494
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
71.770
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
66.770
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.566.050
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
–1.556.050
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
1.847.332
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
210.000
55
ODPLAČILA DOLGA
210.000
550 Odplačila domačega dolga 
210.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.776.050
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–210.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.566.050
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2021)
1.780.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov (NRP) sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Dokumente identifikacije investicijskih projektov (DIIP) s sklepom potrdi župan občine. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe (IP) in Predinvesticijske zasnove (PIZ).
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, lahko nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine, ki jo predhodno odobri občinski svet.
S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana d.o.o:
– kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 932.400,00 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 63.000,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 189.000,00 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 37.800,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 207.900,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2022 ne smejo izdati poroštva brez predhodne odobritve občinskega sveta.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2021-15/1
Dol pri Ljubljani, dne 22. aprila 2022
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost