Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1406. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj, stran 4748.

  
Mestni svet Mestne občine Kranj je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, številka 165/21 – UPB4) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21 – UPB2) na 34. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju skupaj poimenovani kot svetniške skupine) o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Mestna občina Kranj (v nadaljevanju občina).
2. člen 
Svetniške skupine imajo pravico porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin, občina pa svetniškim skupinam za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva in druge materialne pogoje za delo.
3. člen 
Svetniške skupine so dolžne s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika.
II. FINANČNA SREDSTVA 
4. člen 
(1) Svetniška skupina mora vsako leto pri pripravi proračuna občine za naslednje proračunsko leto v 30 dneh po pozivu župana predložiti predlog programa porabe sredstev za namene iz 1.–10. točke drugega odstavka 7. člena, ki jih potrebuje za svoje delovanje v zvezi z izvrševanjem funkcije svetnika. Župan v pozivu svetniškim skupinam za namen priprave predloga programa porabe sredstev hkrati določi najvišji znesek porabe sredstev na člana svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika za naslednje leto, zmanjšan za znesek, potreben za zagotavljanje osnovnih sredstev v skladu s 14. členom tega pravilnika. Znesek najvišje porabe sredstev za naslednje leto je lahko določen največ v višini najvišjega zneska porabe sredstev na člana svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika, ki velja v tekočem proračunskem letu. Svetniška skupina je dolžna predlog programa porabe sredstev pripraviti glede na število svojih članov in upoštevajoč s strani župana določeni najvišji znesek porabe sredstev na člana svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika.
(2) Mestni svet ob sprejemu proračuna občine, s katerim se na podlagi predloga porabe sredstev določi skupna višina sredstev, sprejme sklep, s katerim določi najvišjo višino sredstev, ki jih v zvezi s svojim delom lahko koristi član svetniške skupine ali samostojni svetnik.
(3) Svetniške skupine glede na sklep iz prejšnjega odstavka določijo program porabe sredstev.
(4) Poraba sredstev za namene, ki so opredeljeni v 7. členu tega pravilnika, je dopustna le, če je v skladu s programom porabe sredstev. Določba tega odstavka se ne uporablja v prvem letu vsakokratnega mandata mestnega sveta.
5. člen 
(1) Svetniške skupine so upravičene do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih članov v tekočem mandatu.
(2) V primeru spremembe števila članov svetniške skupine se sredstva svetniške skupine zmanjšajo oziroma povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po spremembi števila njenih članov.
6. člen 
Sredstva za delo svetniških skupin se vodijo za vsako svetniško skupino po stroškovnih mestih.
7. člen 
(1) Sredstva za delo svetniških skupin se lahko porabijo zgolj za delo svetniške skupine in izključno za kritje stroškov, povezanih z izvrševanjem funkcije svetnika, ne pa za delovanje političnih strank.
(2) Sredstva za delo svetniških skupin se lahko porabijo za plačilo naslednjih namenskih stroškov:
1. pisarniškega in čistilnega materiala,
2. pisarniškega pohištva in druge opreme, potrebne za pisarniško delo,
3. potnih stroškov,
4. stroškov poštnih storitev,
5. tiskarskih storitev,
6. komuniciranja z javnostmi,
7. strokovne literature, časopisov in revij, vsebinsko vezanih na področje lokalne samouprave,
8. stroškov izobraževanja in strokovne pomoči, vsebinsko vezane na področje lokalne samouprave,
9. najemnin in obratovalnih stroškov najetih poslovnih prostorov,
10. reprezentančnih stroškov in promocijskega blaga,
11. stroškov javnih prireditev in dogodkov,
12. osnovnih sredstev iz 14. člena tega pravilnika.
8. člen 
Plačilo potnih stroškov je dopustno za udeležbo na sestankih, seminarjih, izobraževanjih, posvetih, potrebnih za delo svetniške skupine in povračilo stroškov parkirnine v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja, ki veljajo za javne uslužbence, in predpisi občine, ki urejajo povračilo stroškov funkcionarjem Mestne občine Kranj.
9. člen 
Plačilo najemnin in obratovalnih stroškov najetih poslovnih prostorov (elektrika, voda, telekomunikacije, komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ogrevanje, zavarovanje poslovnega prostora), se krije izključno na podlagi veljavne najemne pogodbe in računa lastnika poslovnega prostora oziroma dobavitelja storitev, zaradi katerih nastanejo obratovalni stroški.
10. člen 
Za plačilo reprezentančnih stroškov se uporabljajo določbe podzakonskega predpisa, ki v Republiki Sloveniji ureja stroške reprezentance, pri čemer ti letno lahko znašajo največ 30 odstotkov celotne kvote sredstev, ki pripadajo svetniški skupini v proračunskem letu.
11. člen 
(1) Svetniške skupine izmed svojih članov imenujejo skrbnika sredstev (v nadaljevanju: skrbnik) in o tem obvestijo notranjo organizacijsko enota mestne uprave, ki je pristojna za organiziranje dela mestnega sveta (v nadaljevanju: pristojna notranje organizacijska enota).
(2) Skrbnik pripravi pisni zahtevek za porabo sredstev, v katerem določno obrazloži namen porabe sredstev in opredeli višino in strukturo predvidenih stroškov.
(3) Pristojna notranja organizacijska enota je dolžna nemudoma oziroma najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu zahtevka odločiti o upravičenosti zahtevka glede na določbo 7. člena tega pravilnika in pričeti z ustreznim postopkom, če gre za javno naročilo. V primeru, da zahtevek ni upravičen, ga pristojna notranja organizacijska enota zavrne in o tem obvesti skrbnika in župana.
(4) Račun za opravljeno storitev oziroma dobavo, ki ga prejme občina in je v skladu z upravičenim zahtevkom iz prejšnjega odstavka, pristojna notranje organizacijska enota nemudoma pošlje skrbniku, ki ga je dolžan v roku 3 delovnih dni pisno potrditi in pristojni notranji organizacijski enoti hkrati posredovati pisno poročilo o opravljeni storitvi oziroma potrjeno dobavnico.
(5) Potrditev računa s strani pristojne notranje organizacijske enote in plačilo računa se izvede v skladu s pravilnikom, ki ureja izvrševanje proračuna občine.
12. člen 
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata župan ter nadzorni odbor občine.
13. člen 
Pravica do porabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha:
– s potekom datuma, ki ga v zvezi s prejemom e-računov in drugih dokumentov, ki so podlaga za izplačilo v breme proračuna občine določa vsakokratno navodilo o zaključku izvrševanju proračuna občine, ki ga župan sprejme;
– 30 dni pred datumom rednih volitev v občinske svete;
– s prenehanjem svetniške skupine ali prenehanjem mandata svetniku,
pri čemer se šteje, da so sredstva porabljena, ko občina prejeti račun plača dobavitelju.
III. OSNOVNA SREDSTVA 
14. člen 
(1) Občina svetniški skupini in samostojnim svetnikom iz sredstev za delovanje svetniških skupin zagotavlja:
– računalniško opremo (prenosni računalnik s torbo za prenašanje, skupaj z licenco za MS Office in MS Windows za vsakega člana svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika, črno belo lasersko več funkcijsko napravo za vsako svetniško skupino) in
– mobilni telefon skupaj s kritjem stroškov naročniškega razmerja ter omejitvami mesečnih stroškov uporabe mobilne telefonije za vsakega člana svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika, kot je to določeno v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana v pravilniku, ki ureja uporabo mobilne telefonije v mestni upravi občine.
(2) Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam za njihovo delo, so last občine in jih svetniške skupine uporabljajo v času trajanja mandata svetnikov kot njihovih članov.
(3) V primeru prenehanja mandata svetnika je skrbnik dolžan poskrbeti, da osnovno sredstvo svetnik, ki ga dejansko uporablja, vrne najkasneje v 30 dneh po prenehanju mandata svetnika.
(4) Knjigovodsko listino – reverz o prenosu osnovnih sredstev v uporabo in vrnitev podpišeta vodja pristojne notranje organizacijske enote in skrbnik.
IV. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj (Uradni list RS, številka 18/04), pri čemer se še uporablja do začetka uporabe tega pravilnika.
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 12. 2022.
Št. 032-25/2020-5-401101
Kranj, dne 13. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost