Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

Št. 0301-1/2022-SRRS-5 Ob-2262/22, Stran 1381
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1 in št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39) (v nadaljevanju Uredba o skupinskih izjemah), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne 16. 2. 2022, Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – Komunalna podjetja in javne ustanove 
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 4.000.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
4.000.000
2022
Posojilo
Sredstva Sklada
Slovenski regionalno razvojni sklad
Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje projektov na področju izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih služb ter projektov s področja razvoja družbene infrastrukture na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:
– izboljšanja komunalne, okoljske, socialne, športne idr. javne infrastrukture za izvajanje negospodarskih dejavnosti.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča:
– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predloga za opis projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Projekt se mora nanašati na dejavnosti s področja dejavnosti javnih pooblastil oziroma javnih služb za izvajanje negospodarske dejavnosti.
4. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za preteklo poslovno leto, ki so objavljeni na Ebonitete.si. Ne glede na predhodne navedbe, mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze za tekoče leto.
5. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
6. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto, zagotavljati izvajanje procesa ali storitve ter izkazovati pričakovane cilje projekta z definiranimi ciljnimi vrednostmi kazalnikov.
7. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
8. Javna podjetja, ustanovljena v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah, morajo imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, najmanj 5. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si.
9. Javne ustanove, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, morajo imeti delež dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2020 oziroma 31. 12. 2021 (po uradni objavi finančnih izkazov) manjši od 100,00 %.
10. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
11. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
12. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
13. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
14. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
15. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 1.500.000 EUR.
16. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10 EUR na dan 31. 12. 2021.
17. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
18. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
19. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
20. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
21. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Uredba o skupinskih izjemah, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.
22. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do No Significant Harm« (DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer kadar škodujejo:
– blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov;
– prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
– trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
– krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar dejavnost vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
– preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
– varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Evropske unije.
23. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo.
2.2 Posebni pogoji
2.2.1 Upravičeni vlagatelji
– Za produkt: Gospodarske javne službe:
– Javna podjetja, v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah. 
– Za produkt: Javne ustanove:
– Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja ter so v javni (so)lasti, organizirani kot: javni zavod, javni raziskovalni zavod, zbornica, javni sklad, ustanova, javna agencija. 
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020.
2.2.2 Upravičene dejavnosti
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02 Gozdarstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52.2 Spremljajoče prometne dejavnosti,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 68 Poslovanje z nepremičninami,
– 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
– 94 Dejavnost članskih organizacij,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.2.3 Upravičeno območje projektov
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.4 Obdobje upravičenosti projektov
Začetek projekta je lahko od 1. 7. 2021 naprej.
2.2.5 Stroški projektov
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) ne sme presegati 50 % celotnega projekta oziroma 100 % upravičenega projekta brez DDV, delež sredstev iz EIB skupaj s sredstvi EU pa ne sme presegati 90 % stroškov v primeru Vzhodne kohezijske regije oziroma 70 % v primeru Zahodne kohezijske regije.
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov oziroma objektov javne infrastrukture
Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov oziroma objektov javne infrastrukture
Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov oziroma objektov javne infrastrukture
Nova oprema
Novi delovni stroji
Prevozna sredstva
Neopredmetena sredstva
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
2.2.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev za javna podjetja je 1.500.000 EUR, za javne ustanove pa 1.000.000 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 50.000,00 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.
2.2.7 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera (izven pravil državnih pomoči), ki je lahko:
– fiksna od 1,86 % naprej letno in je odvisna od Skladove ocene ali
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,57 % letno naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 60 mesecev moratorija. Moratorij lahko traja največ do konca leta, v katerem se projekt zaključi.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 60 mesecev.
2.2.8 Cilji projekta
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– Izboljšanje komunalne, okoljske, socialne, športne oziroma druge javne infrastrukture.
– Izvedba projekta z vplivom na blažitev podnebnih sprememb, vplivom na varstvo vodnih virov ali z upoštevanjem načel krožnega gospodarstva.
– Izboljšanje snovne in/ali energetske učinkovitosti.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Menica je obvezna za vse vlagatelje.
2. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
3. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja v okviru razpisne dokumentacije.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, v nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti,
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah,
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. V kolikor je vlagatelj zavezan pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, skladno z veljavno Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb in 87. člena Zakona o javnih financah ali drugo soglasje, v skladu s predpisi za zadolževanje vlagatelja, mora pred sklepanjem pogodbe posredovati pridobljeno soglasje.
6. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v izseku veljavnega Tarifnega pravilnika o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
7. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi posojila, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od posojila in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. V kolikor mora vlagatelj pridobiti soglasje k zadolžitvi, mora biti črpanje sredstev izvedeno v letu, za katerega je bilo dano soglasje.
2. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 3. 2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Črpanje mora biti izvedeno pred zapadlostjo prvega obroka.
4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge in hkrati ne sme trajati več kot 5 let. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu ter pridobitev vseh dovoljenj (uporabnega dovoljenja ali drugega ustreznega dovoljenja oziroma vključitev strojev ali opreme v uporabo), zagotovljeno izvajanje procesa ali storitve ter izkazani in s kazalniki ovrednoteni cilji projekta.
3. Vlagatelj mora v roku 3 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta, 
– opis projekta, na predlogi Sklada,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. Vlagatelji, ki so javna podjetja, ustanovljena v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah, v aplikaciji oddajo vlogo na razpis z oznako C – komunalna podjetja, vlagatelji, ki so javne ustanove, pa na razpis z oznako C – Javne ustanove.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 23. 5. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– trajnostni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– finančna ocena projekta oziroma vlagatelja.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti, do porabe sredstev. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva za dopolnitev. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje dopolnitev. 
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število točk. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad 500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost