Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1401. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje - Kozina, stran 4736.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 23. člena Odloka o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 48/15) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 20. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje - Kozina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se določajo: predmet koncesije, območje izvajanja koncesije, pogoji in postopek za podelitev koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije ter prenehanje koncesijskega razmerja.
(2) Podelitev koncesije po tem odloku se nanaša na koncesijo na področju gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju javna služba).
(3) Koncedent po tem odloku je Občina Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju koncedent).
II. PREDMET KONCESIJE 
2. člen 
(1) Koncedent na podlagi določil tega odloka podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest.
(2) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: vzdrževanje občinskih javnih cest).
(3) Naloge, obveznosti in način rednega vzdrževanja občinskih cest določa odlok ter predpis, ki ureja redno vzdrževanje javnih cest.
(4) Dela rednega vzdrževanja so zlasti:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
– redno vzdrževanje brežin in berm,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje mejnikov,
– redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– intervencijski ukrepi in
– zimska služba.
3. člen 
(1) Javno službo po tem odloku izvaja koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na območju občine:
– izključno pravico opravljati gospodarsko javno službo ter
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kvalitetno in kontinuirano izvajanje javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar je o prometni infrastrukturi dolžan voditi predpisane evidence, ki koncedentu omogoča preglednost mesečnih in letnih podatkov o stroških vzdrževanja.
III. OBMOČJE KONCESIJE 
4. člen 
Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Hrpelje - Kozina, razen kolikor v tem odloku ni drugače določeno.
IV. KONCESIJSKI AKT 
5. člen 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba ali konzorciju pravnih oziroma fizičnih oseb, ki izpolnjuje s tem odlokom in zakoni predpisane pogoje za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka. Koncesionar je lahko tudi konzorcij več fizičnih ali pravnih oseb.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so ta zahtevana z veljavno zakonodajo,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za gospodarski subjekt in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,
– izpolnjevati finančne pogoje,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z ustrezno tehnično opremo,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti,
– zagotovi ustrezna finančna zavarovanja,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določi koncedent.
Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z vsakokratno razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
(3) Večinsko merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena skupne vrednost del v koncesijskem obdobju brez DDV.
(4) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje do 5 let.
(5) Koncedent lahko podaljša koncesijo za največ dve leti, če koncesionar v roku šestih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
Koncedent ob predlogu za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje pogojev.
(6) Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(7) Izbor koncesionarja se opravi v skladu z veljavno zakonodajo.
(8) Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent ob pogojih določenih v koncesijski pogodbi.
(9) Podrobnejši način izvajanja del, ki so predmet koncesije se uredi v koncesijski pogodbi.
(10) Za vse morebitne poškodbe in škode, ki bi nastale izključno kot posledica slabo vzdrževanih ali ne vzdrževanih površin in opreme, ki je predana v koncesijo, kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je objektivno odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo.
(11) Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih del, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, dane v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
(12) Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.
(13) Koncesijsko razmerje preneha:
– po preteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta z odpovednim rokom 6 mesecev,
– z odstopom od pogodbe z odpovednim rokom 6 mesecev,
– s sporazumno razvezo.
Podrobnejši pogoji prenehanja se določijo v vsakokratni koncesijski pogodbi.
Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja. V kolikor se spremeni subjekt koncesionarja zaradi prestrukturiranja na izvajalčeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …) ali zaradi insolventnosti lahko koncedent spremeni koncesijsko pogodbo skladno z določili zakonodaje s področja javnega naročanja.
V. NAČIN FINANCIRANJA 
6. člen 
Gospodarska javna služba se financira iz sredstev proračuna Občine Hrpelje - Kozina na podlagi letnega programa vzdrževanja cest.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
7. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe opravlja strokovna služba koncedenta. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Koncesionar mora koncedentu kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(3) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-2/2022-1
Hrpelje, dne 13. aprila 2022
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost