Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2465. Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 (ZUOPPKP21)
2466. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B)

Sklepi

2467. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
2468. Sklep o imenovanju članice Sveta Banke Slovenije – viceguvernerke
2469. Sklep o imenovanju zagovornika načela enakosti
2470. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2471. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija

MINISTRSTVA

2472. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
2473. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja

BANKA SLOVENIJE

2474. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
2475. Sklep o merilih za določitev pomembne banke
2476. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
2477. Sklep o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah

SODNI SVET

2478. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2479. Spremembi Letnega programa statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2480. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
2481. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

OBČINE

Ankaran

2482. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran
2483. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Cerknica

2484. Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
2485. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra
2486. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dravograd

2487. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Grosuplje

2488. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
2489. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip
2490. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 105 IG ppip
2491. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 41 Cos ppip
2492. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1650/5, k.o. 2642 Grosuplje, na nepremičninah parcelni št. 1007/8 in 1007/9, obe k.o. 1784 Stranska vas ter na nepremičninah parcelne št. 2024/2, 2070/5, 2070/8, 2071/1 in 2226/2, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje

Ig

2524. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 2021

Kanal ob Soči

2493. Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Kanal ob Soči za leto 2021

Koper

2494. Odlok o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020
2495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper

Kostanjevica na Krki

2496. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist

Kranj

2497. Obvezna razlaga 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi)

Litija

2498. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ureditveno območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1

Ljubljana

2499. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje
2500. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 385 Zvezna ulica
2501. Odlok o dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana
2502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
2503. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi plovbnega režima
2504. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oglaševanju
2505. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO-225
2506. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog (za prostorsko enoto PE1)
2507. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Medvode

2508. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode
2509. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
2510. Sklep o določitvi solastniških deležev Mestne občine Kranj, Občine Preddvor, Občine Jezersko, Občine Šenčur, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Naklo in Občine Medvode na skupni gospodarski javni infrastrukturi oskrbe s pitno vodo

Miren-Kostanjevica

2525. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 (Rebalans št. 1)

Nova Gorica

2511. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica
2512. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica
2513. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica

Rogaška Slatina

2514. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SDOPN2 Občine Rogaška Slatina)

Sežana

2515. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
2516. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Sežana jugozahod
2517. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana

Slovenj Gradec

2518. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
2519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
2520. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec
2521. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 19.1)

Šmarje pri Jelšah

2526. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021

Vipava

2527. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Žužemberk

2522. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žužemberk
2523. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti