Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2480. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 7122.

  
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17, 8/19 in 44/21) ter tretje alineje prvega odstavka 38. in prve alineje prvega odstavka 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19 in 28/21) sta Senat Univerze na Primorskem na svoji 19. redni seji, dne 7. 7. 2021 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na svoji 13. redni seji, dne 15. 7. 2021, v enakem besedilu sprejela
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19 in 28/21), se prvi odstavek 64. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za dekana članice je lahko izvoljen visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor), ki ima na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, vsaj za polovični delovni čas na članici, na kateri kandidira.«.
2. člen 
190. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dekan članice lahko študenta na njegovo prošnjo iz utemeljenih razlogov v celoti ali delno oprosti plačila šolnine in drugih prispevkov za študij oziroma mu dovoli plačevanje v obrokih ter hkrati določi vir, iz katerega se bo pokril izpad prihodka iz tega naslova.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Splošni akti univerze in članic se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku treh mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
4. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-2/21
Prof. dr. Klavdija Kutnar 
rektorica Univerze na Primorskem 
predsednica Senata 
Univerze na Primorskem 
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler 
predsednik Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost