Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2509. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, stran 7173.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS in 42/15) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popravek, 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 18. seji dne 30. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija izvajanja javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu (v nadaljevanju: pomoč na domu), obliko izvajanja javne službe pomoč na domu, upravičence do pomoči na domu, obseg in vrsto storitev, način uveljavljanja pravice do pomoči na domu, določitev cene storitve ter oprostitve plačil.
Javna služba pomoč na domu se izvaja skladno z določili tega odloka in z veljavnimi predpisi s področja socialnega varstva.
2. člen 
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca, ki ima zagotovljene bivalne pogoje, v primeru invalidnosti, starosti, bolezni ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
II. ORGANIZIRANOST, IZVAJANJE IN FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Pomoč na domu se na območju Občine Medvode (v nadaljevanju: občina) zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Občina sama odloča o načinu izbire izvajalca te storitve.
Javna služba za izvajanje pomoči na domu se lahko izvaja na naslednje načine:
– s sklenitvijo neposredne pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti,
– s podelitvijo koncesije,
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal storitev pomoč na domu.
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi normativi in standardi za to področje.
4. člen 
Izvajalec je dolžan izpolnjevati in zagotavljati kadrovske ter prostorsko tehnične pogoje za izvajanje pomoči na domu, kot to določajo zakonski in podzakonski predpisi.
Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo upravičencev, evidenco dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Občina ima pravico vpogleda v dokumentacijo iz prejšnjega odstavka.
O izvajanju pomoči na domu in o porabljenih sredstvih je vsak izvajalec najmanj enkrat letno dolžan občini podati pisno poročilo.
Nadzor nad porabo proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje storitev pomoč na domu opravlja pri izvajalcu pristojen občinski organ, ki z ugotovitvami seznani župana.
5. člen 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz proračuna občine,
– iz plačil upravičencev za storitve javne službe,
– iz drugih virov.
III. UPRAVIČENCI 
6. člen 
Upravičenci do pomoči na domu so osebe s prebivališčem na območju občine, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITVE 
7. člen 
Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Storitev se izvaja vse dni v tednu.
Storitev pomoč na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičencev pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
8. člen 
Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec, ključni ali odgovorni družinski člani ter prostovoljni sodelavci.
Storitev pomoč na domu vsebuje dva dela.
Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem, traja v povprečju 8 ur na upravičenca oziroma 12 ur na par. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu, in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE 
9. člen 
Postopek za uveljavitev pravice do storitve pomoč na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika ali po uradni dolžnosti pristojnega centra za socialno delo.
Zahteva se poda pri izvajalcu javne službe.
Izvajalec javne službe ugotovi upravičenost do storitve ter se dogovori za vrsto in obseg, čas trajanja ter način plačila storitve, ki se bo izvajala.
Na podlagi odločitve izvajalca skleneta izvajalec in upravičenec pred začetkom izvajanja storitev pisni dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve.
V primeru sprememb okoliščin, v katerih je sklenjen dogovor, se le-ta ustrezno spremeni. Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
VI. DOLOČANJE CENE STORITVE IN OPROSTITEV PLAČILA 
10. člen 
Občina zagotavlja v vsakoletnem proračunu sredstva za izvajanje javne službe posameznemu izvajalcu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec za plačilo delno ali v celoti oproščen plačila.
11. člen 
Ceno storitve pomoč na domu predlaga izvajalec javne službe v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev na podlagi predpisanih obrazcev.
Ceno storitve na predlog izvajalca določi občinski svet občine.
12. člen 
Oprostitve in olajšave plačila se določajo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev.
Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila se vloži pri pristojnem centru za socialno delo, ki v skladu z veljavno zakonodajo ugotovi potrebna dejstva in določi višino oprostitve oziroma olajšave plačila.
13. člen 
Upravičenci so na podlagi mesečnega obračuna izvajalca dolžni plačati opravljene storitve pomoči na domu v višini veljavne cene storitve, zmanjšane za subvencijo občine in morebitne oprostitve plačila.
Iz obračuna mora biti razviden upravičenec, številka odločbe o morebitni oprostitvi plačila, vrsta in število efektivnih ur ter plačilo upravičenca.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Do 31. 12. 2021, ko se izteče koncesijska pogodba, izvaja javno službo pomoč na domu Comett oskrba d.o.o.
15. člen 
V primeru, da bi se veljavni predpisi s področja socialnega varstva spremenili tako, da bi bile posamezne določbe tega odloka z njimi v nasprotju, se do uskladitve odloka neposredno uporablja veljavna zakonodaja.
16. člen 
Z dnem začetka veljave tega odloka preneha veljati Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 34/09).
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-135/2021-2
Medvode, dne 30. junija 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost