Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2514. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SDOPN2 Občine Rogaška Slatina), stran 7178.

  
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 23. redni seji dne 30. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SDOPN2 Občine Rogaška Slatina) 
A. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/19), ki jih je pod št. naloge 21006 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. v Mariboru v maju 2021 (v nadaljevanju: SDOPN2).
(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 2479.
(3) SDOPN2 se nanašajo na odpravo neskladij, ki jih je očital poziv Ministrstva za infrastrukturo:
– uskladitev osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora v OPN z območjem pretežnega dela pridobivalnega prostora Zagaj kot pridobljene pravice;
– uskladitev osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora v OPN z območjem dela pridobivalnega prostora Zgornji Gabernik kot pridobljene pravice;
tako, da bo znotraj območij LN najmanj celotno območje pridobivalnih prostorov Zagaj-TRIK in Zgornji Gabernik.
2. člen 
(vsebina in oblika Odloka o SDOPN2 Občine Rogaška Slatina) 
(1) SDOPN1 vsebuje tekstualni in grafični del odloka in je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) Priprava in sprejem odloka o SDOPN2 se izvede zaradi nadzora zakonitosti nosilca urejanja prostora in poteka po kratkem postopku.
(3) Tekstualni del odloka o SDOPN2 vsebuje:
– A. Uvodne določbe,
– B. Spremembe in dopolnitve odloka,
– C. Končne določbe.
(4) Spremembe in dopolnitve odloka spreminjajo ali dopolnjujejo posamezna določila v Prilogi: Podrobni izvedbeni prostorski pogoji (PIPP).
(5) Grafični del odloka o SDOPN2 vsebuje:
2. Grafični prikaz izvedbenega dela:
– karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (listi 4, 5 in 6, M 1:5:000).
(6) Obvezna priloga SDOPN2 vsebuje:
– Obrazložitev in utemeljitev SDOPN2.
B. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
3. člen 
V Prilogi: Podrobni izvedbeni prostorski pogoji (PIPP) se v točki ZGA1 prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
»V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje, Natura2000 (Boč – Haloze – Donačka gora), naravna vrednota (Boč pri Poljčanah), naravni spomenik (Skalne pečine pod Galko), krajinski park (Boč, Plešivec) in vodovarstveno območje V-1G/71. Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oziroma mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. V primeru krčitve gozda je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje za krčitev. Na vodovarstvenem območju je dopustna le sanacija že izkoriščenih površin.«
4. člen 
V Prilogi: Podrobni izvedbeni prostorski pogoji (PIPP) se v točki ZPB1 brišeta podvojeni točki A in B.
C. KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(1) SDOPN2 Občine Rogaška Slatina je izdelan v digitalni obliki, kartografski del pa tudi z geoinformacijskim sistemom. Za vpogled je tiskan v analogni obliki. Digitalni in analogni izvod hrani pripravljavec akta Občina Rogaška Slatina.
(2) SDOPN2 Občine Rogaška Slatina v analogni obliki je na vpogled na sedežu Občine Rogaška Slatina, Upravni enoti Šmarje pri Jelšah ter Ministrstvu za okolje in prostor – Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. SDOPN2 Občine Rogaška Slatina v digitalni obliki je v besedilu in grafiki predstavljen preko prostorskega informacijskega sistema tudi v svetovnem spletu.
(3) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-0002/2021
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2021
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost